Menu
Město Domažlice
Domažlice

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

3. Základní informace:

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených živnostenským zákonem. U živnosti volné nejsou zvláštní podmínky (tj. odborná
způsobilost) provozování živnosti předepsány, podnikatel musí splňovat všeobecné podmínky
provozování živnosti.

Kdo může ohlásit volnou živnost?:

Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky ("zahraniční právnická osoba") může
na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu
jako česká osoba, pokud z živnostenského zákona nebo zvláštního zákona nevyplývá něco
jiného.

Jaké jsou podmínky provozování volné živnosti?:

U zahraniční právnické osoby musí všeobecné podmínky splňovat vedoucí organizační
složky.
Všeobecné podmínky provozování živnosti:
• Dosažení věku 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Bezúhonnost.
Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti. Provozování
volné živnosti je podmíněno ohlášením.

Jak ohlásit živnost?:

Ohlášení je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního
registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným
elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního
místa veřejné správy (Czech POINT).

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá?:

Ohlášení se podá u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrální registrační místo
(CRM).

Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?:

• Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České
republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná
adresa již zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.
• Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně
úředního překladu do češtiny (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu
a otisku razítka na originálech musí být ověřena; právnické osoby se sídlem, ústř.
správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státě EU
mohou dokládat neověřený překlad, pokud nevzniknou pochybnosti o jeho správnosti.
Totéž platí pro ověření pravosti podpisů a otisků razítka na dokumentech vydaných
v zahraničí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

"Jednotný registrační formulář pro právnické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit
na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu a úřadu
práce. Formulář lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně
dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz.
V ohlášení právnická osoba uvádí zejména tyto údaje:
• Bydliště.
• Obchodní firmu (nebo název), sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné
a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní
občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, bydliště nebo adresu
pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou
jejím statutárním orgánem nebo jeho členy.
• Označení a umístění organizační složky podniku v ČR a příslušné údaje týkající se
vedoucího organizační složky:
- Jméno a příjmení.
- Státní občanství.
- Bydliště, příp. místo pobytu v ČR, byl-li mu povolen, pokud je bydliště mimo
území ČR (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li
přiděleno, poštovní směrovací číslo).
- Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.
- Identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
- Předmět podnikání.
- Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních
provozoven a automatů.
- Datum zahájení provozování živnosti.
- Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na
dobu určitou.
- Datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
V Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání
vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

• 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání.
• 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či
současně více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je
současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti
v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním
převodem.
• 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy, kromě výše uvedeného správního poplatku.

Jaké jsou lhůty pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku:

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti,
živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského
rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon)

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)