Menu
Město Domažlice
Domažlice

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů Evropské unie, EHP a Švýcarska)

Základní informace:

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. U živností volných nejsou zvláštní podmínky (tj. odborná způsobilost) provozování živnosti předepsány, podnikatel u těchto živností musí splňovat pouze všeobecné podmínky provozování živnosti.

Kdo může ohlásit volnou živnost?:

Fyzická osoba s bydlištěm mimo území České republiky ("zahraniční fyzická osoba") může
na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu
jako česká osoba, pokud ze živnostenského zákona nebo zvláštního zákona nevyplývá něco
jiného. Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost
a která není státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, musí mít
k tomuto účelu povolen pobyt na území České republiky s výjimkou případu, jestliže hodlá na
území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky podniku.
Fyzická osoba, která získala azyl na území České republiky podle zvláštních předpisů, může
provozovat živnost za stejných podmínek jako občan České republiky s bydlištěm na území
České republiky.

Jaké jsou podmínky provozování volné živnosti?:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
• Dosažení věku 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Bezúhonnost.
Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti. Provozování
volné živnosti je podmíněno ohlášením.

Jak ohlásit živnost?:

Ohlášení je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního
registračního místa (CRM), zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným
elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního
místa veřejné správy (Czech POINTu).

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá?:

Ohlášení se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR nebo příp.
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?:

• Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).
• Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická
osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný
doklad, předloží ohlašovatel čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem
nebo orgánem státu, jehož je občanem nebo před notářem nebo orgánem státu
posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Jedná-li se
o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie nebo jiných smluvních
států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
osobu s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta nebo o jeho rodinného
příslušníka, kterému byl na území ČR povolen dlouhodobý pobyt, výpis z evidence
trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem
státu, jehož je státním příslušníkem, nebo členského státu posledního pobytu (je-li
členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá
výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový doklad nevydává, fyzická osoba
předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo orgánem
členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu
posledního pobytu (ne starší 3 měsíců).
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila
místo podnikání (zřizuje-li organizační složku podniku, tyto doklady též k této
organizační složce).
• Pokud zřizuje organizační složku podniku, též doklad prokazující, že má podnik mimo
území České republiky a doklady o jeho provozování.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.
• Doklad o povolení k pobytu na území České republiky podle § 5 odst. 5
živnostenského zákona.
• Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně
úředního překladu do češtiny (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu
a otisku razítka na originálech musí být ověřena.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

"Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit
na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě
sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na jakémkoli
obecním živnostenském úřadu - centrálním registračním místě (CRM), příp. je volně
dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz.
V ohlášení zahraniční fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:
• Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, je-li již zapsána v obchodním rejstříku.
• Státní občanství.
• Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.
• Bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl
povolen), označení a umístění organizační složky podniku v České republice (název
obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní
směrovací číslo) a údaje týkající se vedoucího organizační složky podniku (jméno
a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum
narození).
• Předmět podnikání s uvedením oborů činností podle přílohy č. 4, které bude
vykonávat.
• Místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li
přiděleno, poštovní směrovací číslo).
• Identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
• Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů.
• Datum zahájení provozování živnosti.
• Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu
určitou - osoba, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt za účelem
podnikání, může ohlásit provozování živnosti nejdéle na dobu povoleného pobytu.
• Datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
V Jednotném registračním formuláři podnikatel může dále uvést údaje nezbytné pro podání
vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

• 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání.
• 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či
současně více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je
současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti
v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním
převodem.
• 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li ohlášení učiněno prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy (vedle výše uvedeného správního poplatku).

Jaké jsou lhůty pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku:

Živnostenský úřad je povinen provést zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne
doručení ohlášení a vydat podnikateli výpis, splní-li ohlašovatel podmínky stanovené
zákonem. Zahraničním fyzickým osobám, které se zapisují do obchodního rejstříku, se
potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu. Těmto osobám vzniká
živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve
lhůtě 90 dnů od doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad
o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon)

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)