Menu
Město Domažlice
Domažlice

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (Zahraniční fyzická osoba - občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska)

3. Základní informace:

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti
musí podnikatel splňovat pro provozování živnosti vázané podmínku odborné způsobilosti,
která je stanovena přílohou č. 2 živnostenského zákona nebo upravena zvláštními předpisy
uvedenými v této příloze. (Vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského
zákona).

Kdo může ohlásit vázanou živnost?:

Fyzická osoba s bydlištěm mimo území České republiky ("zahraniční fyzická osoba") může
na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu
jako česká osoba, pokud ze živnostenského zákona nebo zvláštního zákona nevyplývá něco
jiného. Zahraniční fyzická osoba, která je státním příslušníkem členského státu Evropské unie
nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, nemusí předkládat živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti doklad
o povolení k pobytu na území České republiky podle § 5 odst. 5 živnostenského zákona.

Jaké jsou podmínky provozování vázané živnosti?:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
• Dosažení věku 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Bezúhonnost.
Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 živnostenského zákona
nebo upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Občan ČR nebo jiného
členského státu Evropské unie (včetně státních příslušníků jiných smluvních států Dohody
o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků, osob
s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich rodinných příslušníků, kterým byl
povolen dlouhodobý pobyt na území ČR) mohou prokázat odbornou způsobilost dokladem
o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem (Ministerstvem průmyslu
a obchodu) podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Jak ohlásit živnost?:

Ohlášení je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního
registračního místa (CRM), zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným
elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního
místa veřejné správy (Czech POINTu).

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá?:

Ohlášení se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR nebo příp.
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?:

• Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).
• Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo
správním orgánem státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu
(je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám
vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový doklad nevydává, osoba
předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo orgánem
členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu
posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Tento doklad může být nahrazen dokladem
o uznání odborné kvalifikace, pokud se jím prokazuje i splnění podmínky
bezúhonnosti. V případě ustanovení odpovědného zástupce, který je státním
příslušníkem členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru, Švýcarska, jeho rodinným příslušníkem, osobou
s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta nebo jejím rodinným příslušníkem,
kterému byl povolen na území ČR dlouhodobý pobyt, výpis z evidence trestů nebo
jiný výše uvedený doklad prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce; tento
doklad nesmí být starší 3 měsíce.
• Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do
funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce
prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popřípadě odbornou
způsobilost odpovědného zástupce.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila
místo podnikání (zřizuje-li organizační složku podniku, tyto doklady též k této
organizační složce).
• Pokud zřizuje organizační složku podniku, též doklad prokazující, že má podnik mimo
území České republiky.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.
• Za předpokladu, že živnostenský úřad nemá pochybnosti o správnosti překladu,
případně o pravosti podpisu nebo otisku razítka, nemusí být předkládané doklady,
pokud nebyly vydány v českém jazyce, úředně přeloženy do českého jazyka (tj.
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků), ani ověřena pravost
podpisu a otisku razítka na dokladu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě
sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na jakémkoli
obecním živnostenském úřadu - centrálním registračním místě (CRM), příp. je volně
dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz.
V ohlášení zahraniční fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:
• Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, je-li již zapsána do obchodního rejstříku.
• Státní občanství.
• Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.
• Bydliště mimo území České republiky, označení a umístění organizační složky
podniku v České republice (název obce, její části, název ulice, číslo popisné
a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a údaje týkající se vedoucího
organizační složky podniku (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo,
bylo-li přiděleno, jinak datum narození).
• Provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje
týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení).
• Předmět podnikání v souladu s přílohou č. 2, uvedený v částečném nebo úplném
rozsahu.
• Místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li
přiděleno, poštovní směrovací číslo).
• Identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
• Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů.
• Datum zahájení provozování živnosti.
• Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu
určitou.
• Datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
V Jednotném registračním formuláři podnikatel může dále uvést údaje nezbytné pro podání
vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

• 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
• 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či
současně více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je
současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti
v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním
převodem.
• 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li ohlášení učiněno prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy (vedle výše uvedeného správního poplatku).

Jaké jsou lhůty pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku:

Živnostenský úřad je povinen provést zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne
doručení ohlášení a vydat podnikateli výpis, splní-li ohlašovatel podmínky stanovené
zákonem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon)

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)