Menu
Město Domažlice
Domažlice

Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky, EU, EHP a Švýcarsko (Zahraniční právnická osoba)

3. Základní informace:

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti
musí podnikatel splňovat pro provozování živnosti vázané zvláštní podmínky provozování
živnosti, tj. odbornou způsobilost. (Vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2
živnostenského zákona).

Kdo může ohlásit vázanou živnost?:

Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky ("zahraniční právnická osoba") může
na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu
jako česká osoba, pokud z živnostenského zákona nebo zvláštního zákona nevyplývá něco
jiného.

Jaké jsou podmínky provozování vázané živnosti?:

U zahraniční právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti
(§ 6 odst. 1 a § 7 ŽZ) splňovat odpovědný zástupce. Do funkce odpovědného zástupce se
ustanoví vedoucí organizační složky umístěné na území ČR, pokud splňuje podmínky pro
výkon funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona, nesplňuje-li vedoucí
organizační složky tyto podmínky, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných
osob.
Všeobecné podmínky provozování živnosti:
• Dosažení věku 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Bezúhonnost.
Zvláštní podmínky provozování živnosti: odborná způsobilost pro vázané živnosti je upravena
zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 živnostenského zákona nebo stanovena touto
přílohou č. 2.
Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské
unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost
vykonával v jiném členském státě Evropské unie
a) po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před
ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
b) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo
uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně
tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti
v členském státě původu,
c) po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo
uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně
dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné
činnosti v členském státě původu,
d) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba, prokáže-li, že
vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž
výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo
podáním žádosti o koncesi,
e) po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky
v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku, je-li držitelem
dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo
institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej
odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
f) po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před
ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
g) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let
v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let
před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
h) po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně
připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
i) po dobu 6 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej
odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
j) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před
ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
k) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo
uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání
a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě
původu,
l) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky
v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let
před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo
m) po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro
výkon předmětné činnosti v členském státě původu
pokud je tak stanoveno v příloze č. 2 k žž; při posuzování odborné způsobilosti se použije
zákon o uznávání odborné kvalifikace.

Jak ohlásit živnost?:

Ohlášení je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního
registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným
elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního
místa veřejné správy (Czech POINT).

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá?:

Ohlášení se podá u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrální registrační místo
(CRM).

Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?:

• Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).
• Je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem EU předkládá výpis z evidence trestů
nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu,
jehož je občanem nebo státu posledního pobytu. Pokud stát takový doklad nevydává,
předkládá prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského
státu, jehož je občanem nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Doklad
může být nahrazen dokladem o odborné způsobilosti, pokud prokazuje i bezúhonnost
• Hodlá-li odpovědný zástupce doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů České
republiky a není-li k žádosti doložen, živnostenský úřad si jej sám od správce
Rejstříku vyžádá.
• Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na
prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně
před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České
republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná
adresa již zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.
• Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně
úředního překladu do češtiny (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu
a otisku razítka na originálech musí být ověřena, vyjma občanů členských států EU.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

"Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit
na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu a úřadu
práce. Formulář lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně
dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz.
V ohlášení právnická osoba uvádí zejména tyto údaje:
• Obchodní firmu (nebo název), sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné
a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní
občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, bydliště nebo adresu
pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou
jejím statutárním orgánem nebo jeho členy.
• Údaje týkající se odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím je živnost
provozována:
- Jméno a příjmení.
- Státní občanství.
- Bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li
přiděleno, poštovní směrovací číslo) nebo adresa pobytu na území České
republiky, pokud byl povolen.
- Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození (obec,
okres, stát) a rodné příjmení.
• Označení a umístění organizační složky podniku v ČR a příslušné údaje týkající se
vedoucího organizační složky:
- Jméno a příjmení.
- Státní občanství.
- Bydliště, příp. místo pobytu v ČR, byl-li mu povolen, pokud je bydliště mimo
území ČR (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační,
bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo).
- Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.
- Identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
- Předmět podnikání.
- Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních
provozoven a automatů.
- Datum zahájení provozování živnosti.
- Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na
dobu určitou.
- Datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
- Datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
V Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání
vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

• 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání.
• 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či
současně více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je
současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti
v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním
převodem.
• 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy, kromě výše uvedeného správního poplatku.

Jaké jsou lhůty pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku:

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti,
živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského
rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon)

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)