Menu
Město Domažlice
Domažlice

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území České republiky, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

3. Základní informace:

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti
musí podnikatel splňovat pro provozování živnosti řemeslné zvláštní podmínky provozování
živnosti, tj. odbornou způsobilost. (Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1
živnostenského zákona).

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?:

Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky ("zahraniční právnická osoba") může
na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu
jako česká osoba, pokud z živnostenského zákona nebo zvláštního zákona nevyplývá něco
jiného.

Jaké jsou podmínky provozování řemeslné živnosti?:

U zahraniční právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 6
odst. 1 a § 7 ŽZ) splňovat odpovědný zástupce. Do funkce odpovědného zástupce se ustanoví
vedoucí organizační složky umístěné na území ČR, pokud splňuje podmínky pro výkon
funkce odpovědného zástupce podle živnostenského zákona, nesplňuje-li vedoucí organizační
složky tyto podmínky, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.
Všeobecné podmínky provozování živnosti:
• Dosažení věku 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Bezúhonnost.
Zvláštní podmínky provozování živnosti: odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se
prokazuje dokladem o:
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru
vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů
a studijních oborů, nebo
e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání
odborné kvalifikace,
f) ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou
způsobilost též:
a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k živnostenskému zákonu doklady podle
§ 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),
b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k živnostenskému zákonu doklady podle
§ 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo
c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k živnostenskému zákonu doklady podle
§ 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).
Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o:
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání
a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru
vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem
o vykonání jednoroční praxe v oboru,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních
programů a studijních oborů,
e) řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením
akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání
jednoroční praxe v oboru, nebo
f) vykonání šestileté praxe v oboru.

Jak ohlásit živnost?:

Ohlášení je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního
registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným
elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního
místa veřejné správy (Czech POINT).

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá?:

Ohlášení se podá u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrální registrační místo
(CRM).

Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?:

• Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).
• Je-li fyzická osoba (odpovědný zástupce) občanem jiného členského státu EU,
předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným
soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního
pobytu. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení
o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je
občanem, nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Doklad může být
nahrazen dokladem o odborné způsobilosti, pokud prokazuje i bezúhonnost.
• Je-li fyzická osoba (odpovědný zástupce) občanem jiného než výše uvedených států,
nedokládá doklad o bezúhonnosti, živnostenský úřad si sám vyžaduje výpis z Rejstříku
trestů.
• Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do
funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce
prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
• Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na
prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně
před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České
republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná
adresa již zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.
• Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně
úředního překladu do češtiny (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu
a otisku razítka na originálech musí být ověřena, vyjma občanů členských států EU

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

"Jednotný registrační formulář pro právnické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit
na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu a úřadu
práce. Formulář lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně
dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz.
V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:
• Obchodní firmu (nebo název), sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné
a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní
občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, bydliště nebo adresu
pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou
jejím statutárním orgánem nebo jeho členy.
• Údaje týkající se odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím je živnost
provozována:
- Jméno a příjmení.
- Státní občanství.
- Bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li
přiděleno, poštovní směrovací číslo) nebo adresa pobytu na území České
republiky, pokud byl povolen.
- Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození (obec,
okres, stát) a rodné příjmení.
• Umístění organizační složky v ČR a příslušné údaje týkající se vedoucího organizační
složky:
- Jméno a příjmení.
- Státní občanství.
- Bydliště, příp. místo pobytu v ČR, byl-li mu povolen, pokud je bydliště mimo
území ČR (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, byloli
přiděleno, poštovní směrovací číslo).
- Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.
- Identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
- Předmět podnikání
- Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních
provozoven a automatů.
- Datum zahájení provozování živnosti.
- Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na
dobu určitou.
- Datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
- Datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
V Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání
vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

• 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání.
• 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či
současně více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je
současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti
v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním
převodem.
• 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy, kromě výše uvedeného správního poplatku .

Jaké jsou lhůty pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku:

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti,
živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského
rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon)

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)