Menu
Město Domažlice
Domažlice

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

3. Základní informace:

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti
musí podnikatel splňovat pro provozování živnosti řemeslné zvláštní podmínky provozování
živnosti, tj. odbornou způsobilost. (Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1
živnostenského zákona).

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?:

Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti řemeslné jsou v tomto případě fyzické osoby
s bydlištěm na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se rozumí trvalý
pobyt na jejím území.

Jaké jsou podmínky provozování řemeslné živnosti?:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
• Dosažení věku 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Bezúhonnost.
Zvláštní podmínky provozování živnosti: odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se
prokazuje dokladem o:
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru
vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů
a studijních oborů, nebo
e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání
odborné kvalifikace,
f) ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou
způsobilost též:
a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k živnostenskému zákonu doklady podle
§ 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),
b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k živnostenskému zákonu doklady podle
§ 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo
c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k živnostenskému zákonu doklady podle
§ 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).
Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o:
a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání
a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání
a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem
o vykonání jednoroční praxe v oboru,
d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních
programů a studijních oborů,
e) řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením
akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání
jednoroční praxe v oboru, nebo
f) vykonání šestileté praxe v oboru.

Jak ohlásit živnost?:

Ohlášení je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního
registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným
elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního
místa veřejné správy (Czech POINT).

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá?:

Ohlášení se podá u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrální registrační místo
(CRM).

Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?:

• Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).
• Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence
trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem
členského státu nebo členského státu posledního pobytu. Pokud stát takový výpis nebo
doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem
nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne
starší 3 měsíců). Doklad může být nahrazen dokladem o odborné způsobilosti, pokud
prokazuje i bezúhonnost.
• Je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, předkládá výpis
z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud
stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti
učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo posledního pobytu
(ne starší než 3 měsíce).
• Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do
funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce
prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného
zástupce.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila
místo podnikání, liší-li se od bydliště ohlašovatele.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

"Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit
na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě
sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na
jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách
www.mpo.cz.
V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:
• Jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním
rejstříku.
• Státní občanství.
• Bydliště.
• Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení.
• Provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje
týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení).
• Předmět podnikání.
• Místo podnikání.
• Identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno.
• Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů.
• Datum zahájení provozování živnosti.
• Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu
určitou.
• Datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
V Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání
vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

• 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání.
• 500,- Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či
současně více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je
současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti
v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním
převodem.
• 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy, kromě výše uvedeného správního poplatku .

Jaké jsou lhůty pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku:

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti,
živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského
rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon)

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)