Menu
Město Domažlice
Domažlice

odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

3. Základní informace:

Má-li být dotčena zemědělská půda k nezemědělským účelům.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzické nebo právnické osoby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější. Pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu. K žádosti připojí

 • údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,

 • vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí,

 • výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,

 • plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,

 • předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,

 • vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2,

 • výsledky pedologického průzkumu,

 • údaje o odvodnění a závlahách,

 • údaje o protierozních opatřeních,

 • zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany

 • informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti nebo osobní návštěva příslušného orgánu ochrany ZPF.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Domažlice, Obor životního prostředí, U nemocnice 579, 344 20 Domažlice – ing. Petr Sladký , tel.379719267.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady uvedené v kapitole „Podmínky a postup pro řešení situace“.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

K dispozici je formulář na stránkách městského úřadu v kapitole formuláře. Dále je možno jej získat i osobně na odboru životního prostředí.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdmího fondu se předepisuje odvod. Ustanovení § 11a odst.(1) zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v úplném znění, určuje případy, kdy se odvody nepředepisují.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou dané zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v úplném znění.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Správní delikty jsou uveny v ustanovení § 20 a § 20a zákona č. 334/1992 Sb, o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)