Menu
Město Domažlice
Domažlice

Obnova movité nebo nemovité kulturní památky

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí.

3. Základní informace:

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu s rozšířenou působností.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník kulturní památky, případně jeho zástupce na základě plné moci dle ust. § 33 - 35 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Před provedením prací podá vlastník žádost o vydání závazného stanoviska MěÚ Domažlice - úseku památkové péče.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou, případně elektronickou žádostí.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Domažlice, odbor kancelář starosty - úsek památkové péče, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vlastník je povinen uvést s výjimkou restaurování následující údaje:
a)název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu a doložení vlastnických práv k památce,
b)popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad,
c)předpokládaný rozsah obnovy,
d)investora obnovy (organizace nebo občan),
e)předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy,
f)předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.

Žádost o restaurování musí obsahovat:
a)název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu a doložení vlastnických práv k památce,
b)popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad a příčin porušení,
c)navrhovaný způsob restaurátorského zásahu,
d)investora (organizace nebo občan),
e)předpokládané celkové náklady a termín provedení,
f)předpokládaný výsledek zásahu včetně požadavků na prezentaci.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Zákonně stanovené formuláře nejsou stanoveny. Tiskopis upravený pro potřeby MěÚ Domažlice - ÚPP je k dispozici na MěÚ Domažlice - ÚPP, náměstí Míru 1, Domažlice, kancelář č. 104, případně na internetových stránkách Města Domažlice - www.domazlice.eu

Jaké jsou v této životní situaci správně a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění posledních úprav.
Vyhláška MK ČSR č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Související předpisy:
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2002 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která tuto povinnost nesplnila při výkonu svého podnikání, pokutu až do výše 2 000 000,- Kč.

Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, která není uvedena v předchozí větě, pokutu až do výše 2 000 000,- Kč.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)