Menu
Město Domažlice
Domažlice

Náhradní rodinná péče .... jsem dítě, nemůžu vyrůstat v péči biologických rodičů

3. Základní informace:

 Náhradní rodinná péče

 Životní situace:

Pěstounská péče

Chci se stát pěstounem, tj. mám v úmyslu přijmout nezletilé dítě do této formy náhradní rodinné péče

Osvojení (adopce)

Chci být osvojitelem, tj. mám v úmyslu příjmout dítě za vlastní

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Chci se stát pěstounem na přechodnou dobu, tj. mám v úmyslu zajistit péči o děti po dobu max. 1 roku, příp. než se jich ujmou zpět jejich rodiče, nebo bude vyhledána jiná vhodná osoba

Poručenství

Chci se ujmout péče o děti v roli blízké zákonnému zastupování, protože rodiče dětí zemřeli, nemohou nebo odmítají přijmout svou roli zákonných zástupců

Úkolem pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí je:

1. poskytnout odborné poradenství osobám, které se rozhodnou přijmout nezletilé dítě do výše uvedených forem náhradní rodinné péče.

2. vyhledávat děti vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče. Jedná se o děti, které byly biologickými rodiči odmítnuty, či nemohou ze závažných důvodů vyrůstat v péči biologických rodičů, rodiny.

Ucelené informace o náhradní rodinné péči naleznete na webovém portálu informačně vzdělávacího projektu: www.adopce.com

Podmínky a postup:

Žádost o svěření dítěte do náhradní rodinné péče (dále jen NRP) se podává u orgánu sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Domažlicích za předpokladu, že žadatelé mají trvalé bydliště ve správním obvodu Domažlice. Následné zprostředkování NRP pak zajišťuje odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Osvojení dětí z České republiky do ciziny a osvojení dětí z ciziny do České republiky zajišťuje Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně.

Sociální pracovnice městského úřadu postupuje kopii spisové dokumentace žadatelů na krajský úřad. Po psychologickém vyšetření žadatelů, zjištění všech potřebných skutečností a po absolvování přípravy k přijetí dítěte do rodiny vydá krajský úřad správní rozhodnutí, kterým žadatele o NRP zařadí či nezařadí do evidence žadatelů o NRP. O případném odvolání proti nezařazení žadatelů do evidence rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

O skutečnosti, že byli žadatelé vybráni jako vhodné osoby pro přijetí konkrétního dítěte do rodiny, vyrozumí žadatele krajský úřad. Žadatelé mohou poté dítě navštívit v ústavním zařízení, příp. v rodině pěstounů na přechodnou dobu, kde budou seznámeni se zdravotním stavem dítěte, jeho sociální a rodinnou anamnézou a prognózou jeho dalšího vývoje.

Na základě osobního kontaktu s dítětem a získaných informací se žadatelé ve lhůtě do 30 dnů rozhodnou, zda dítě převezmou do své péče. Pokud žadatelé odmítnou dítě převzít, jsou i nadále vedeni v evidenci žadatelů o NRP. Pokud se žadatelé rozhodnou převzít dítě do své péče, zkontaktují sociální pracovnici pro NRP na Městském úřadu v Domažlicích, která jim pomůže vyřídit všechny potřebné náležitosti.

Co je obsahem spisové dokumentace žadatelů:

- žádost, v níž jsou obsaženy žadatelovy osobní údaje, barevná fotografie

- dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů o NRP

- doklad o státním občanství žadatele (zajistí úřad), příp. doklad o povolení pobytu na území ČR

- opis z evidence Rejstříku trestů (zajistí úřad), zpráva o pověsti, zpráva o případném přestupkovém řízení

- zpráva o zdravotním stavu žadatele

- údaje o sociálních a ekonomických poměrech žadatele

- písemný souhlas žadatele s tím, že orgán sociálně-právní ochrany dětí je oprávněn zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování NRP a zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností

- písemný souhlas žadatele s účastí na přípravě k přijetí dítěte do rodiny

- písemné vyjádření žadatele, zda souhlasí s osvojením dítěte z ciziny

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání žadatele

- případně další doklady (oddací list, rozvodový rozsudek, potvrzení o výplatě dávek státní sociální podpory, u nezaměstnaných potvrzení o evidenci na úřadu práce, potvrzení o výši důchodu, zprávy ze škol na děti žijící v rodině, stanovisko doprovázející organizace, pokud má již žadatel v péči dítě svěřené do NRP, apod.)

Kdo Vám pomůže tuto životní situaci řešit:

pracovnice úseku náhradní rodinné péče najdete na adrese:

Městský úřad Domažlice

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

U Nemocnice 579, 344 20 Domažlice

2. patro vpravo, č. dveří 319

Iva Zemanová,

e-mail: iva.zemanova@mesto-domazlice.cz,

tel. č. 379 719 291

Bohuslava Šperlová, DiS.:

e-mail: bohuslava.sperlova@mesto-domazlice.cz,

tel. č. 379 719 298

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.04.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)