Menu
Město Domažlice
Domažlice

Místní poplatek ze psů

informace pro placení místního poplatku ze psů

3. Základní informace:

-Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Domažlice.
- Poplatek platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla
-Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Oznamovací povinnost:

-Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku, že se stal držitelem psa („Přiznání k poplatku ze psů“), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy se tak stalo. Tuto povinnost může splnit, písemně, ústně do protokolu nebo vyplněním tiskopisu, který držitel psa obdrží u správce poplatku, a nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem.
-Po splnění oznamovací povinnosti vydá správce poplatku držiteli psa evidenční známku pro psa. Na známce je vyznačeno evidenční číslo a název „Město Domažlice“. Tato známka je nepřenosná na jiného psa.
-Držitel psa je rovněž povinen oznámit správci poplatku, že přestal být držitelem psa („Oznámení o odhlášení psa“), popřípadě další změny v evidenci psa („Oznámení o změně v evidenci psa“), a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy se tak stalo.

Sazba poplatku:

-Základní sazba poplatku činí za kalendářní rok 900 Kč z prvního psa a 1.350 Kč z druhého a každého dalšího psa.
- Sazba poplatku ze psa, který je držen v rodinném domě, stavbě určené pro individuální reskreaci nebo na zahradě za kalendářní  rok činí 300 Kč z prvního psa a 450 Kč z druhého a každého dalšího psa.

-Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let činí za kalendářní rok 200 Kč z prvního psa a 300 Kč z druhého a každého dalšího psa.

Dosažení věku 65 let nebude držitel psa povinen nahlašovat správci poplatku, finančnímu odboru MěÚ Domažlice (dále jen „správce poplatku“). Údaje budou získávány ze základního registru obyvatel.

Osvobození a úlevy:

Od placení poplatku je osvobozen:
-držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
-osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše uvedených osob,
-osoba provozující útulek pro zvířata,
-osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
-město Domažlice a organizace zřízené městem Domažlice,
- držitel služebního psa Policie ČR

Úleva od poplatku se poskytuje:

- ze psa, jehož držitelem je osoba do 65 let a je poživatelem invalidního, starobního, vdoveckého nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, kdy sazba za jednoho psa činí 200 Kč a za  druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí 300 Kč bez ohledu kde je pes držen, zda v bytě (základná sazba) a nebo v rodinném domě, stavbě určené pro individuální rekreaci nebo na zahradě.

Nárok na osvobození nebo úlevu je držitel psa povinen správci poplatku ohlásit a prokázat ve lhůtě 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození ("Oznámení nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku ze psů").

V případě, že držitel psa nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, bude povinen zaplatit poplatek za příslušné poplatkové období v plné výši a nárok na osvobození nebo úlevu je možné přiznat až od následujícího poplatkového roku. Pokud držiteli psa vznikl nárok na ovobození či úlevu a opomněl tuto skutečnost nahlásit v daném roce, měl by tuto skutečnost nahlásit správci poplatku do 15. ledna příslušného poplatkového roku.

Způsob úhrady poplatku:

-Držitel psa obdrží při přihlášení psa (a potom každoročně poštou) složenku s číslem bankovního účtu a variabilním symbolem.
-Poplatek lze uhradit v hotovosti v pokladně města, poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem. Vždy je však nutné uvést variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Splatnost poplatku:

-Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen rovněž ve dvou stejných splátkách splatných nejpozději do 31. března a do 31. srpna příslušného kalendářního roku, za předpokladu, že držitel psa požadavek na platbu ve dvou splátkách oznámí správci poplatku nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.
-Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla.

Správce poplatku:

Správcem poplatku je odbor finanční MěÚ Domažlice.
Sídlo pracoviště:
náměstí Míru 1, II. patro č. dveří 206
Hodiny pro veřejnost:
Po, St – 8:00-12:00, 12:30-17:00 hod.
Út,Čtv - 7:00-11:30, 12:00-15:15 hod.
Pá - 7:00-11:30, 12:00-14:00 hod.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

-Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 5/2019 o místním poplatku ze psů, ve  znění pozdějších předpisů,
-Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve  znění pozdějších předpisů,
-Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. ve znění pozdějších předpisů,
-Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)