Menu
Město Domažlice
Domažlice

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

3. Základní informace:

Poplatek platí:
- fyzická osoba přihlášená ve městě Domažlice,
- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Oznamovací povinnost:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku veškeré změny související s poplatkovou povinností nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku, změně či zániku pobytu na území města Domažlice, vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba. Ohlašovací povinnost lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.

Sazba poplatku:

Základní sazba poplatku činí za kalendářní rok 650 Kč.

Snížená sazba činí za kalendářní rok 500 Kč. Sníženou sazbu platí, fyzická osoba, která v daném kalendářním roce dosáhne věku 15 let a osoba mladší.

Způsob úhrady poplatku:

Poplatník obdrží každoročně složenku s číslem bankovního účtu a variabilním symbolem.
Poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ Domažlice, poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem. Vždy je však nutné uvést variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen rovněž ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 30. dubna a do 30. září příslušného kalendářního roku, za předpokladu, že poplatník požadavek na platbu ve dvou splátkách oznámí správci poplatku nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla.

Oznámení sdružené platby:

Společný zástupce může odvést poplatek za více osob (např. jeden člen domácnosti za ostatní členy domácnosti), musí však oznámit správci poplatku jména, příjmení, data narození všech osob a období, za které poplatek odvádí.
Pro oznámení je možné využít formulář „Oznámení o sdružené platbě". Oznámení musí být správci doručeno nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.

Osvobození a úlevy:

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je:

- poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
- umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost městského úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

- na základě zákona omezena na osobní svobodě s vyjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,

- hlášená k trvalému pobytu na ohlašovně,

- která se celoročně nezdržuje na území České republiky,

- osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví stavby pro rodinnou rekreaci nacházející se na území města Domažlice, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud mají všichni vlastníci dané stavby trvalý pobyt ve městě Domažlice. Tato stavba musí být evidována na Katastrálním úřadu jako stavba pro rodinnou rekreaci a má přidělené evidenční číslo.

Sazba poplatku pro poplatníka stanovená podle čl. 5 odst. 1 OZV č. 3/2021 se snižuje o 50 % v případě, že se stavba nachází v místě trvale nepřístupném pro vývoz odpadu DTS Domažlice, příspěvkovou organizací, z důvodu trvalé nepřístupnosti popelářského vozu k odpadové nádobě (nezpevněná nebo úzká komunikace, v zimě neudržovaná komunikace, nemožnost průjezdu popelářského vozu pod viaduktem).
Nárok na osvobození je poplatník povinen správci poplatku věrohodným způsobem doložit.

Správce poplatku:

Správcem poplatku je odbor finanční MěÚ Domažlice.
Sídlo pracoviště:
náměstí Míru 1, II. patro č. dveří 206
Hodiny pro veřejnost:
Po, St – 8:00 - 17:00 hod.
Út,Čtv - 7:00 - 15:15 hod.
Pá - 7:00 -14:00 hod.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v platném znění (dále jen "OZV"),
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve  znění pozdějších předpisů.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

03.05.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)