Menu
Město Domažlice
Domažlice

Místní poplatek z pobytu

informace pro placení místního poplatku z pobytu

3. Základní informace:

-Předmětem poplatku je úplatný pobyt v obci u jednotlivého poskytovatele pobytu, pokud délka tohoto pobytu nepřekročí šedesát po sobě jdoucích kalendářních dnů.

-Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazen zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.

-Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.

-Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Oznamovací povinnost:

-Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do patnácti dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě patnácti dnů. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do patnácti dnů ode dne, kdy nastala.

Sazba poplatku:

-Sazba poplatku činí 21 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku..

Způsob úhrady poplatku:

-Poskytovatel úplatného pobytu obdrží při registraci číslo bankovního účtu a variabilní symbol pro účely úhrady poplatku.
-Poplatek lze uhradit v hotovosti v pokladně města, poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem. Vždy je však nutné uvést variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Splatnost poplatku:

-Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů od konce každého kalendářního čtvrtletí.
-Ve stejné lhůtě je poskytovatel úplatného pobytu povinen zaslat správci poplatku „Formulář k místnímu poplatku z pobytu“ s celkovým počtem dnů pobytu  a odváděným poplatkem za jednotlivé měsíce  kalendářního čtvrtletí.

Evidenční kniha:

-Poskytovatel úplatného pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
-Poskytovatel úplatného pobytu je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Osvobození:

Od poplatku je osobozena osoba:

  • -nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem ZTP/P, a jejího průvodce,
  • -mladší 18 let,
  • -hospitalizovaná na území města ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
  • -pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území města,
  • -vykonávající na území města sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,
  • -pobývající na území obce ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému,
  • -příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území města Domažlice v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo tohoto města v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Správce poplatku:

Správcem poplatku je odbor finanční MěÚ Domažlice.
Sídlo pracoviště:
náměstí Míru 1, II. patro č. dveří 206
Hodiny pro veřejnost:
Po, St – 8:00-12:00, 12:30-17:00 hod.
Út,Čtv - 7:00-11:30, 12:00-15:15 hod.
Pá - 7:00-11:30, 12:00-14:00 hod.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

-Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších předpisů
-Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů .
-Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. ve znění pozdějších předpisů
-Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)