Menu
Město Domažlice
Domažlice

Hřbitovní agenda

3. Základní informace:

Město Domažlice je provozovatelem městského hřbitova a urnového háje v Domažlicích, v Chrastavické ulici.

Dle § 25 odst. 8 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, v platném znění tři měsíce před koncem platnosti uzavřené nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa obdrží nájemce hrobového místa písemné upozornění o skončení sjednané doby nájmu. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 10 let. V případě, že o hrobové místo již nebude mít nájemce zájem, je povinen dle výše uvedeného zákona odstranit na vlastní náklady stávající náhrobek a předat tak prázdné místo zpět městu Domažlice.

Poměry a provoz areálu městského hřbitova a urnového háje upravuje Řád veřejného pohřebiště, který je zveřejněn v sekci Vyhláška a nařízení - Ostatní dokumenty a ve vývěsní skříni na pohřebišti. Správcem pohřebiště je organizace DTS Domažlice, příspěvková organizace.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Nájemní smlouvy se uzavírají na  odboru správy majetku - úseku místního hospodářství MěÚ Domažlice.

Sídlo pracoviště: náměstí  Míru 1, Domažlice, 3. patro,  č. dveří 303.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V případě ukládání ostatků je potřeba doložit

a) při uložení rakve do země: list o prohlídce zemřelého,

b) při uložení urny nebo vsypu: úmrtní list zemřelého a doklad o zpopelnění.

Na základě těchto dokladů bude zesnulý zaveden do evidence a bude vydáno potvrzení k uložení ostatků. Na základě tohoto potvrzení správce či jiná oprávněná osoba umožní uložení ostatků na pohřebišti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou k dispozici.

Jaké jsou v této životní situaci správně a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek za hrobové místo:
pronájem hrobového místa 1 Kč za 1m2/rok
služby spojené s pronájmem hrobového místa 200 Kč/rok

Poplatek za místo v kolumbárium:
pronájem schránky 150 Kč/rok
služby spojené s pronájmem hrobového místa 200 Kč/rok

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poplatky jsou hrazeny jednorázově na celou dobu nájmu před uzavření příslušné nájemní smlouvy o nájmu hrobového místa.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)