Menu
Město Domažlice
Domažlice

Hlášení trvalého pobytu

Informace o postupu, právech a povinnostech při hlášení trvalého pobytu občana ČR.

3. Základní informace:

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k tomuto objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. V případech stanovených tímto zákonem může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny.
Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo není-li matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého  místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství České republiky určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.

Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Městský úřad Domažlice, správní odbor
náměstí Míru 1
pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice

telefon: 379 719 247, 379 719 246

úřední hodiny:
Po, St – 7,30 – 12,00 12,30 - 16,30
Út, Čt – 7,30 – 11,30 12,00 - 14,00

Aktuální hodiny pro veřejnost mohou být odlišné v případě mimořádné situace. Pro změny sledujte informace na internetových stránkách města (www.domazlice.eu).

Kdo je oprávněn podat žádost o změnu trvalého pobytu:

- občan České republiky starší 15 let
- zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče
- opatrovník za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání

- člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat

- pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu v místě nového trvalého pobytu.

  • na obecním (městském) úřadu v místě nového trvalého pobytu

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
  • doložit oprávněnost užívání bytu nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněná užívat objekt nebo jeho vymezenou část anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nemusí dokládat vlastnické nebo užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.


Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu.

Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna do 15-ti dnů od zaevidování změny oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu, u oprávněné osoby ohlašovna uvede jméno, popřípadě jména a datum narození. V případě, že oprávněná osoba je současně vlastníkem objektu, tak výše uvedená povinnost ohlašovně zaniká.

Základní registry - návod pro občana:
Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.  Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše způsobem,  který má účinky vlastnoručního podpisu. Za občana mladšího 15 let sdělí ukončení trvalého pobytu na území České republiky jeho zákonný zástupce, poručník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání sdělí ukončení trvalého pobytu na území České republiky opatrovník. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" občan dostane při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Vzor přihlašovacího lísku nalezne na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Správní poplatky a způsob jejich uhrazení:

Správní poplatky se hradí hotově nebo platebnní kartou v pokladně MěÚ Domažlice.

Správní poplatek za ohlášení změny místa trvalého pobytu činí Kč 50,--. Od správního poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

Správní poplatek za ukončení pobytu na území ČR na ohlašovně činí Kč 100,--

Správní poplatek za ukončení pobytu na území ČR na zastupitelském úřadu činí Kč 300,--

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení stanovuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – tj. bezodkladně, do 30-ti dnů,
ve zvlášť složitých případech do 60-ti dnů.

Právní úprava:

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nejsou žádné sankce.

Opravné prostředky
------------------------
V případě, že ohlašovna občanovi po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Správní rozhodnutí však vydá, pokud zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna údaje o místu trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí o nezaevidování místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.

Základní registry - návod pro občana:
Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)