Menu
Město Domažlice
Domažlice

Duplikáty rodného, oddacího, úmrtního listu

3. Základní informace:

Matriční doklad je vystaven osobě, které se zápis v matriční knize týká. Může být vydán rovněž členům rodiny v řadě přímých příbuzných, tj. manželovi, manželce, partnerovi, partnerce, sourozencům, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům ... nebo zplnomocněným zástupcům. Dále je možno vydat duplikát matričního dokladu osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

V ostatních případech nelze duplikát vydat.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

viz výše

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti o vydání duplikátu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní jednání na matrice nebo zaslání písemné žádosti.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na matrice příslušné podle místa matriční události. Není vázáno na místo trvalého pobytu.

Kontakt na náš úřad:

Městský úřad Domažlice
správní odbor - matrika
Náměstí Míru 1 (1. patro)
344 20 Domažlice

telefon: 379 719 113, 379 719 114

úřední hodiny:
Po 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Út zavřeno – zápis do matrik
St 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Čt 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00
Pá 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti s fotografií (občanský průkaz, cestovní doklad ...).
Pokud jste zplnomocněni k vyřízení duplikátu, předkládáte plnou moc s úředně ověřeným podpisem zplnomocnitele a Váš průkaz totožnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání duplikátu (tzv. druhopisu) má k dispozici každá matrika. Můžete požádat i písemně volnou formou.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

100,- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zpravidla na počkání, pokud je narození, uzavření manželství či úmrtí  zapsáno u matriky, u které osobně žádáte.
V ostatních případech zákonná lhůta do 30ti dnů.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

není sankcionováno

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)