Menu
Město Domažlice
Domažlice

Sdělení k vydání voličských průkazů pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 20. a 21. září 2024

Informace k podání žádosti o vydání voličského průkazu, způsoby vyhotovení a uplatnění tohoto průkazu ve volbách do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 20. a 21. září 2024.

Sdělení k voličským průkazům pro volby do zastupitelstev krajů

Prezident republiky dle § 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o volbách
do zastupitelstev krajů“), vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů
pod č. 147/2024, s datem rozeslání dne 12. června 2024, volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. září 2024.

Volič, který ve dnech voleb, nebude moci volit ve volebním okrsku v jehož stálém seznamu
je zapsán, může požádat obecní úřad dle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.

Žádost o vydání voličského průkazu může podat ode dne vyhlášení voleb, tedy
od 12. června 2024. 
Zákon č. 133/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů ve svém
ust. § 26a odst. 2, uvádí tyto způsoby podání žádosti o vydání voličského průkazu:

žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče. Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR poplatek požadují. Žádost v listinné podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. září 2024

žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. září 2024

osobně; o žádosti voliče se sepíše úřední záznam, ve kterém volič uvede veškeré potřebné údaje; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu,
tj. do 18. září 2024 do 16.00 hodin

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. září 2024, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev krajů, volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Okrsková volební komise učiní záznam do výpisu ze stálého seznamu voličů a voliči předá sadu hlasovacích lístků společně s úřední obálkou.

Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Volič právo hlasovat na voličský průkaz může uplatnit v kterémkoliv okrsku, ale pouze na území kraje, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt.

Přílohy

žádost o voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů 

plná moc pro převzetí voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů

Přílohy

4. Žádost o vol. průkaz, KRAJ.pdf

4. Žádost o vol. průkaz, KRAJ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 116,8 kB

5. Plná moc k vyzvednutí VP, KRAJ.pdf

5. Plná moc k vyzvednutí VP, KRAJ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 129,12 kB
Datum vložení: 10. 7. 2024 11:41
Datum poslední aktualizace: 10. 7. 2024 11:46
Autor: Mgr. Aneta Plhalová

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)