Menu
Město Domažlice
Domažlice

Postup při obnově kulturních památek

Postup při obnově kulturních památek

Významným nástrojem pro zachování kulturních památek je jejich obnova. Podle zákona o státní památkové péči se obnovou rozumí každá údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. Za jinou úpravu kulturní památky se přitom považuje modernizace budo

Postup vlastníka kulturní památky při zamýšlené obnově:

  1. Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést její obnovu, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko příslušného městského úřadu, nebo krajského úřadu, jde-li o národní kulturní památku. Tam se také může seznámit s odborně metodickými publikacemi vydávanými Národním památkovým ústavem pro zajištění nejvhodnějších postupů obnovy kulturních památek.
  2. Úřad vydá závazné stanovisko po písemném vyjádření (odborném posudku) Národního památkového ústavu. V tomto závazném stanovisku se vyjádří, zda vlastníkem navrhované práce jsou z hlediska zájmu státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za nichž lze tyto práce dále připravovat a provést.
  3. Jedná-li se o rozsáhlejší stavební obnovu nemovité kulturní památky, je pro vlastníka výhodné, když požádá úřad o vydání závazného stanoviska nejprve k přípravě obnovy. V případě rozhodnutí o přípustnosti tohoto záměru vlastník zpracuje projektovou dokumentaci obnovy již podle předem stanovených podmínek, a tak má jistotu, že své finanční prostředky vkládá do přípravy obnovy kulturní památky hospodárným způsobem.
  4. Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy projedná v průběhu jejich zpracování vlastník nebo projektant s odborníky v Národním památkovém ústavu z hlediska splnění podmínek stanovených v závazném stanovisku. Přitom je vlastníku poskytována bezplatná odborná pomoc, potřebné podklady a informace z průzkumů, výzkumů a dokumentace archivovaných Národním památkovým ústavem. (Zákon nevylučuje ani případ, kdy je nutné zpracovat k základní projektové dokumentaci ještě podrobnou dokumentaci pro určité druhy zásahů nebo postupů při obnově kulturní památky.) Národní památkový ústav zpracovává svůj odborný posudek písemně ke každé dokončené dokumentaci obnovy.
  5. Jedná-li se o obnovu kulturní památky nebo jejích částí, jež jsou díly výtvarných umění nebo umělecko-řemeslnými pracemi, smí ji provádět pouze restaurátor, vykonávající svoji restaurátorskou činnost na základě zvláštního povolení vydaného Ministerstvem kultury.
  6. Vlastník kulturní památky předá jedno vyhotovení dokumentace obnovy kulturní památky Národnímu památkovému ústavu na základě jeho vyžádání pro archivní účely.
Cit.: Kaigl, Pechová, Zídek; Příručka vlastníka kulturní památky; MK ČR; Praha 2002
 
Rekonstrukce krovu kaple sv. Vavřince

Náležité formuláře žádosti o vydání závazného stanoviska naleznete na stránkách Města Domažlice.
Datum vložení: 21. 7. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2022 14:37

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)