Menu
Město Domažlice
Domažlice

Finanční pomoc na obnovu kulturní památky

Finanční pomoc na obnovu kulturní památky

Obce, kraje a stát mohou poskytnout vlastníkům kulturních památek finanční příspěvky na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky.

1. Obce nebo kraje mohou ze svých rozpočtů poskytnout vlastníku kulturní památky příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. Příspěvek se poskytuje na základě odůvodněné, písemné žádosti vlastníka.

2. Obdobně může o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky, a to ze státního rozpočtu, rozhodnout Ministerstvo kultury, v případě, je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem. Pro tyto účely má Ministerstvo kultury k dispozici několik specializovaných programů:

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury, vedeno snahou umožnit obcím s rozšířenou působností (jejichž obecní úřady jsou prvoinstančními orgány pro výkon státní správy na úseku památkové péče pro kulturní památky) podílet se uplatněním detailní znalosti kulturních památek (a obecně památkového fondu) v jejich  správních obvodech na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče, vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Tento dotační program umožní Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností tak, aby byla naplněna účinnější péče o ten segment památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.
 

Rekonstrukce mostu Mostek u Rybníka


Havarijní program

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. Potřebné informace a odborně metodickou pomoc při alokaci rozpočtových prostředků v Programu bezplatně poskytuje vlastníkům kulturních památek Národní památkový ústav prostřednictvím svých územních odborných pracovišť, nejde-li o pracoviště zaměřená na správu národních kulturních památek, (dále jen “územní pracoviště”).

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
 

Příspěvky na obnovu kulturních památek jsou rozmísťovány pouze do měst a obcí (dále jen „města“), na jejichž území je prohlášena MPR (40+1 měst) nebo městská památková zóna (209 měst) a kde je zpracován a schválen městský program regenerace podle cit. usnesení vlády. Výjimečně, a to z rezervy, mohou být poskytnuty i do měst, kde již bylo zahájeno řízení o prohlášení památkové zóny, popř. památkové rezervace, pokud je pro toto území zpracován a schválen městský program regenerace. Státní dotaci podle odstavce 1 lze využít pouze v souladu s cíli Programu jako příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky (příp. movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou), která, stojí na území MPR nebo MPZ, nebo se nalézá na vnějším obvodu území MPR nebo MPZ, pokud je obnova této kulturní památky zároveň akcí schváleného městského programu regenerace pro příslušný rok, a nebo stojí mimo území MPR nebo MPZ, ale tvoří významnou součást (např. dominantu) vnějšího obrazu historického města, pokud je obnova této kulturní památky zároveň akcí schváleného městského programu regenerace pro příslušný rok. Finanční příspěvky v Programu lze využít na obnovu  kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, jiných právnických a fyzických osob. Nelze je poskytovat na obnovu kulturních památek v majetku kraje, pokud jde o příspěvek poskytovaný krajským úřadem. Příspěvky v rámci státní podpory Programu se poskytují za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot a na podporu oprav objektů, kde dochází k využití pro kulturně výchovnou nebo jinou veřejně prospěšnou činnost a kde bude provoz a údržba zajišťována právnickou, popř.fyzickou osobou neziskového typu. Zvláštní pozornost zasluhují akce na obnovu kulturních památek – staveb, kde se předpokládá nebo již existuje sloučení neziskové a ziskové činnosti pod jednou soukromoprávní správou s cílem zajištění neziskové činnosti a pravidelné údržby kulturní památky z dosaženého zisku. Příspěvky poskytované v Programu jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy. Při výběru objektů a stanovení výše příspěvků se sleduje zásada finanční účasti a zodpovědnosti všech zúčastněných: vlastníka nebo uživatele, města a státu, popř. kraje. Přitom se sleduje vynaložení všech finančních příspěvků poskytnutých z veřejných zdrojů na jednotlivé akce během kalendářního roku. Příspěvek z Programu nesmí být poskytnut na tutéž akci obnovy kulturní památky, na kterou je poskytován účelový příspěvek v rámci ostatních programů MK na úseku státní památkové péče.


Program záchrany architektonického dědictví

Program je systémové řešení účasti státu na záchraně nejcennější části architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, paláce, včetně historických zahrad a parků, kostely, radnice, obranné městské a pevnostní systémy a jiné velké stavební objekty, které byly prohlášeny světovými památkami UNESCO, národními kulturními památkami nebo kulturními památkami. Je dlouhodobým programem zachování a obnovy ohrožených nemovitých kulturních památek a jejich vhodného využití, jakožto významné složky kulturního, sociálního, ale i ekonomického rozvoje území a celkové kvality životního prostředí. Účast státu spočívá v odborné bezplatné pomoci při přípravě projektů záchrany jednotlivých kulturních památek a v poskytování finančního příspěvku na obnovu kulturních památek při realizaci těchto projektů.

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

Finanční částka, je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určena na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků, tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón.

Program restaurování movitých kulturních památek

Program je systémové řešení účasti státu na obnově - restaurování - movitých kulturních památek a jejich souborů, které jsou významnými díly výtvarných umění a uměleckořemeslnými pracemi dokládajícími životní způsoby a tvůrčí schopnosti člověka v minulosti, zejména pokud jsou tyto památky ohroženy ve své hmotné existenci v důsledku dlouhodobě v minulosti nedostatečné péče, a které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek. Jedná se zejména o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného a užitého umění, které jsou anebo mohou být prezentovány veřejnosti na zpřístupněných hradech a zámcích, a dále o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech - kostelech, klášterech apod. - a které jsou obvykle dosud užívány ke svému původnímu účelu. Program je dlouhodobý a směřuje k zachování, obnově, vhodnému užívání a prezentaci movitých kulturních památek a jejich souborů jakožto významné složky našeho hmotného kulturního dědictví. Účast státu spočívá v odborné bezplatné pomoci vlastníkům movitých kulturních památek při zpracování záměru restaurování movité kulturní památky a podle možností státního rozpočtu v poskytnutí účelového finančního příspěvku potřebného na provedení tohoto záměru a na zachování a obnovu movité kulturní památky za účelem jejího účinnějšího společenského uplatnění. Příspěvek je poskytován jako účelová dotace ze státního rozpočtu, případně jako příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky, a to bez ohledu na druh vlastnictví k památce.

Cit.: Kaigl, Pechová, Zídek; Příručka vlastníka kulturní památky; MK ČR; Praha 2002

Další informace je možné získat zde:

Ministerstvo kultury ČR - www.mkcr.cz, tel.: +420 257 085 430
Krajský úřad Plzeňského kraje - www.plzensky-kraj.cz, tel: +420 377 195 111
Městský úřad Domažlice - www.domazlice.eu, tel.: +420 379 719 126

Datum vložení: 18. 9. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2022 15:04

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)