Menu
Město Domažlice
Domažlice

Odbor životního prostředí

Příloha č. 2/9 organizačního řádu

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona o obcích zřídila rada Města Domažlice odbor životního prostředí (dále OŽP) jako svůj výkonný orgán.

OŽP vykonává státní správu na úseku ochrany ovzduší, vodoprávního úřadu, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, veterinární péče, rostlinolékařské péče, ochrany zvířat proti týrání, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a státní správu a samosprávu na úseku krizového řízení, obrany státu a integrovaného záchranného systému.

II. Hlavní úkoly odboru

 A. na úseku ochrany ovzduší

 • Spolupracuje s ministerstvem životního prostředí a krajským úřadem na zpracování a aktualizaci programu zlepšování kvality ovzduší
 • Připravuje obecně závaznou vyhlášku, kterou může obec stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat a o stanovení nízkoemisních zón
 • Připravuje nařízení, kterým může obec v případě vzniku smogové situace vydat regulační řád
 • Vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší
 • Vydává vyjádření k řízení krajského úřadu o vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší
 • Kontroluje dodržování povinností provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • Dozírá na dodržování ustanovení zákona o ochraně ovzduší a předpisů podle něj vydaných
 • Ukládá provozovatelům stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší a fyzickým osobám opatření ke zjednání nápravy
 • Projednává přestupky fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob, jsou-li spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší nebo nejsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů

 B. na úseku krizového řízení, obrany státu a integrovaného záchranného systému

 • Plní úkoly na úseku civilní ochrany podle platných předpisů v součinnosti s HZS PK
 • Rozpracovává a zajišťuje komplexní plnění úkolů souvisejících s krizovým plánem a plány připravenosti
 • Zabezpečuje komplexní činnost bezpečnostní rady ORP a krizového štábu, plní funkce tajemníka BR a KŠ
 • Zabezpečuje činnost povodňové komise města
 • Zajišťuje průběžně úkoly související s aktualizací povodňového plánu města
 • Organizuje přípravu města na mimořádné a krizové situace
 • Organizuje přípravy hospodářských opatření pro krizové stavy
 • Zabezpečuje zpracování podkladů do Plánu nezbytných dodávek kraje a zabezpečuje jeho realizaci v podmínkách ORP Domažlice
 • Zajišťuje výkon státní správy v oblasti zabezpečení ochrany státu za krizových stavů
 • Zpracovává a připravuje opatření při krizových stavech, přípravy a přijetí hospodářských opatření
 • Zajišťuje problematiku provozu varovacích, vyrozumívacích systémů ve spolupráci s městskou policií ohledně funkčnosti VISO, především ve vztahu k obcím, občanům při možných povodních a jiných živelních událostech
 • Podílí se na budování záchranného systému města, obcí, obnově území po živelních a krizových situacích, pomoc obcím
 • Zabezpečuje součinnost města s územními správními úřady, složkami IZS, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami a obcemi při řešení mimořádných událostí a krizových situací
 • Zajišťuje úkoly stanovené k zajišťování obrany státu, zajišťování odborných agend v oblasti mírového doplňování a mobilizačního rozvinování ozbrojených sil, zpracování Dílčího plánu obrany
 • Spolupracuje při zabezpečení úkolů obranného plánování, civilně nouzového a havarijního plánování s ostatními složkami IZS, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami
 • Vede evidenci o věcných prostředcích a fyzických osobách pro doplnění ozbrojených sil za válečného stavu
 • Zajišťuje požadavky KVV Plzeň při odvodním řízení branců za stavu ohrožení státu
 • Zpracovává analýzy, navrhuje zásady režimu života v postiženém území včetně vyhodnocování účinku krizových stavů a mimořádných událostí
 • Zajišťuje nezbytné dodávky vybraných potravinářských komodit za krizových situací, vedení agend, zpracování, vedení a zabezpečení oblasti přídělového hospodářství (regulační opatření) v součinnosti s OŽÚ, v případě PHM v součinnosti s odborem dopravy.
 • Vede agendu zproštění vojenské služby u zaměstnanců MěÚ
 • zajišťuje součinnost města s územními správními úřady, složkami IZS, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami a obcemi při zpracování a přípravě plánů k řešení krizových a mimořádných situací a při vlastním řešení úkolů krizových a mimořádných situací.
 • Projednává přestupky fyzických osob na úseku krizového řízení

 C. na úseku vodoprávního úřadu

 • poskytuje orgánům územního plánování údaje a podklady pro vymezování ploch vhodných k omezování a zadržování odtoku srážkových vod a realizaci vodních prvků
 • Ve veřejném zájmu upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranici
 • Rozhoduje po projednání se Státní plavební správou o výjimkách ze zákazu plavby plavidel se spalovacími motory na nádržích určených k chovu ryb nebo na povrchových vodách v ochranných pásmech vodních zdrojů I. Stupně
 • Povoluje odběr a další nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, včetně povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
 • Projednává nakládání s povrchovými vodami při cvičení a zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, Policie České republiky, obecní policie nebo ozbrojených sil České republiky
 • Rozhoduje, zda-li musí být podkladem pro vydání povolení k nakládání s podzemními vodami vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
 • Z moci úřední nebo na žádost oprávněného může vydané povolení k nakládání s vodami změnit nebo zrušit
 • Po zániku vodního díla stanoví lhůtu a podmínky k uvedení stavby do původního stavu
 • Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro vydávání stavebních povolení k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání
 • Vydává na základě ohlášení souhlas se stavbou vodního díla, s udržovacími pracemi, s obnovou vodního díla zničeného živelnou pohromou nebo havárií, s vodohospodářskými úpravami, s terénními úpravami, sloužícími k zadržování vody v krajině a s odstraněním vodních děl.
 • Po zániku povolení k nakládání s vodami rozhoduje o podmínkách dalšího trvání, popřípadě odstranění vodního díla, které umožňovalo nakládání s vodami
 • Rozhoduje v případech, kdy mu přísluší povolovat vodní dílo, též o ostatních vodoprávních náležitostech týkajících se tohoto díla
 • Vydává povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jenu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek
 • Vydává povolení k některým činnostem upraveným vodním zákonem (výsadba stromů, geologické práce v záplavovém území …)
 • Vydává souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nímž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry
 • Vyjadřuje se ke stavbám, zařízením nebo činnostem, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál nebo jakost či množství povrchových nebo podzemních vod
 • Zasílá katastrálnímu úřadu údaje potřebné k evidenci ochrany území
 • Je povinen vést evidenci jimi vydaných rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a jim podaných ohlášení, k nimž dal souhlas podle vodního zákona, a dále částí rozhodnutí, které podle zákona o integrované prevenci nahradily rozhodnutí vydávané podle vodního zákona
 • Na návrh nebo z vlastního podnětu stanoví opatřením obecné povahy ochranná pásma, jejich změny, případně zrušení k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod
 • Ukládá opatření k nápravě stavu v případě, kdy povrchové vody neodpovídají požadavkům na kvalitu vody pro koupání, po projednání s orgány veřejného zdraví a správcem povodí
 • Ukládá způsob rybářského hospodaření vlastníkovi, správci vodního toku a uživateli rybářského revíru na vodárenských nebo jiných vodních nádržích nebo na úsecích vodních toků
 • Vydává souhlas vypouštět ryby a ostatní vodní živočichy, geneticky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních nádrží
 • Stanovuje minimální zůstatkový průtok povrchových vod
 • Stanovuje minimální hladinu podzemních vod
 • Schvaluje havarijní plány při nakládání se závadnými látkami
 • Zajišťuje řízení prací při zneškodňování havárií
 • Ukládá povinnost provést opatření k nápravě závadného stavu
 • Rozhoduje v pochybnostech o hranici koryta vodního toku nebo o tom, zda se jedná o přirozené koryto vodního toku
 • Vydává povolení k navrácení koryta vodního toku do původního stavu
 • Stanoví pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně nutnou dobu k užívání větší šířku pozemků při vodním toku v rámci výkonu správy vodního toku
 • Zakazuje vlastníkům pozemků sousedících s koryty vodního toku kácet stromy a keře zajišťující stabilitu koryta vodního toku
 • Zajišťuje nápravu (na náklady vlastníka) za škodu způsobenou zanedbáním povinné péče o stavbu, která není vodním dílem, nebo zařízení v korytě vodního toku nebo s ním sousedícím
 • Rozhoduje v pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo
 • Rozhoduje v pochybnostech o rozsahu povinností vlastníka pozemků, na kterých je stavba k vodohospodářským melioracím nebo její část umístěna, vlastníků pozemků sousedících s pozemkem, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její část, popřípadě o povinnosti správce navazujícího vodního toku k zajištění funkce stavby k vodohospodářským melioracím pozemků
 • Na návrh vlastníka vodního díla v zájmu jeho ochrany může opatřením obecné povahy stanovit ochranná pásma vodního díla a zakázat nebo omezit na nich podle povahy vodního díla umísťování nebo provádění některých staveb nebo činností
 • Ukládá povinnost zpracovat manipulační nebo provozní řád vodního díla a manipulační řád schvaluje
 • Rozhoduje o převzetí provozu nebo údržby vodních děl jinou osobou pokud původní provozovatel tyto povinnosti neplní
 • Kontroluje způsob zneškodňování odpadních vod akumulovaných v bezodtokých jímkách
 • Uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům, s výjimkou územního plánu města Domažlice
 • Účastní se prohlídky vodního díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu
 • vede evidenci technickobezpečnostního dohledu vybraných údajů o vodních dílech a o výkonu technickobezpečnostního dohledu u vodních děl IV. kategorie, nad kterými neprovádí technickobezpečnostní dohled pověřená osoba a předává tyto údaje Ministerstvu zemědělství
 • Rozhoduje o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled, o jeho rozsahu, případně o podmínkách jeho provádění a o zařazení vodního díla do kategorie I. až IV.
 • Stanovuje záplavová území mimo záplavová území významných vodních toků
 • Plní úkoly povodňového orgánu mimo období povodně a podílí se na činnosti povodňové komise v době povodně podle povodňového plánu, který zpracovává
 • poskytuje krajskému úřadu součinnost a údaje potřebné pro pořízení a aktualizaci plánu pro sucho kraje a pro činnost krajské komise pro sucho
 • kontroluje dodržování opatření obecné povahy vydaných komisemi pro sucho
 • Vydává opatření obecné povahy
 • Dozírá na dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad
 • Dozírá, zda jsou dodržována jím vydaná povolení a opatření obecné povahy
 • Rozhoduje o povinnostech veřejné služby u vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území obce, pokud obec není provozovatelem takového zařízení
 • Stanovuje, že zákona se vztahuje i na vodovody a kanalizace s denní produkcí menší než 10 m3 nebo kde počet využívajících fyzických osob je menší než 50
 • Rozhoduje o změně vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace na vodovod nebo kanalizaci provozně související
 • Zpracuje údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence, které mu byly předány, za celý svůj územní obvod a předá je vždy do 31. března ministerstvu k vedení ústřední evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích
 • Rozhoduje ve sporech při výstavbě, údržbě a provozování veřejného vodovodu a kanalizace o vstupu na pozemky, stavby a umísťování orientačních tabulí
 • Schvaluje kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu
 • Povoluje v odůvodněných případech výjimky z ochranného pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
 • Vydává ve veřejném zájmu po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců
 • Vykonává dozor nad plněním ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích a předpisů podle něj vydaných a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad
 • Projednává přestupky za porušení vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích
 • Rozhodnutím nebo opařením obecné povahy může bez náhrady omezit nebo i zakázat na nezbytně nutnou dobu povolená nakládání s vodami
 • Je povinen zajistit po projednání s příslušnými orgány opatření k nápravě, dojde-li v důsledku mimořádné situace k omezení nebo znemožnění povolených odběrů povrchové nebo podzemní vody, která vede k vážnému ohrožení veřejného zájmu
 • rozhoduje o povinnosti veřejné služby podle § 22, pokud obec není provozovatelem
 • v působnosti obecního úřadu I. stupně rozhoduje o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci

 D. na úseku odpadového hospodářství

 • řeší případy nezákonně soustředěného odpadu
 • vydává povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, pokud nejde o zařízení určené pro nakládání s odpady, s výjimkou malého zařízení
 • vydává souhlas s provozem malého zařízení
 • kontroluje a zpracovává hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok, zpracovávané původci odpadů, provozovateli zařízení pro nakládání s odpady a obcemi
 • projednává přestupky
 • vede a zpracovává evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona,
 • kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti tohoto zákona, s výjimkou oblastí, v nichž je ke kontrole příslušný obecní úřad, a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 •  může zabezpečit odpad, který ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí nebo životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního prostředí nebo zajistit odklizení takového odpadu včetně jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady, a to na náklady odpovědné osoby
 •  může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce odpadu nemá zajištěno převzetí odpadů, které produkuje, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí nebo zdraví lidí
 • vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství
 • vydává závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona; v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a zajistí vysokou míru recyklace produkovaných odpadů
 •  vydává vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona
 •  vydává vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého
 • v působnosti obecního úřadu I. stupně kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu s tímto zákonem
 • v působnosti obecního úřadu I. stupně kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle tohoto zákona

 E. na úseku zemědělství

 • vykonává působnost na úseku ochrany včel a na úseku letecké aplikace
 • přijímá oznámení o výskytu škodlivých organismů a předkládá je Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému k dalšímu řízení
 • projednává ve svém obvodu přestupky nebo jiné správní delikty, jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládá odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty
 • rozhoduje o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu (ZPF)
 • uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
 • ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v zákonu o ochraně ZPF a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu
 • kontroluje plnění povinností uvedených zákoně o ochraně ZPF, podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací a jím uloženého opatření k nápravě
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití
 • ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy
 • zasílá údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy
 • uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje
 • uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností
 • uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace
 •  rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
 • projednává přestupky, není-li k jejich projednání příslušná inspekce,
 • je dotčeným správním orgánem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán

 F. na úseku ochrany zvířat proti týrání a veterinárního zákona

 • Schvaluje místa na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště)
 • Po určení veterinárních podmínek schvaluje místa na nichž lze konat svody zvířat
 • Povoluje konání trhů a svodů zvířat
 • Na návrh KVS připravuje vydání nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, ukončuje je a dozírá na jejich plnění
 • Podílí se na zebezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených příslušným orgánem veterinární správy a to v rozsahu stanovenými těmito opatřeními na svých územích, které zasahují do ochranného pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s omezením
 • Povoluje pořádání veřejného vystoupení, rozhoduje o zvláštních opatřeních, např. umístění zvířete do náhradní péče, snížení počtu hospodářských zvířat včetně jejich usmrcení a nařízení chovateli pozastavení činnosti při které dochází k týrání
 • rozhoduje o zákazu chovu zvířete, propadnutí zvířete, zabrání týraného zvířete a předběžné náhradní péči o zvíře.
 • Projednává přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání

 G. na úseku ochrany přírody a krajiny

 • povoluje kácení dřevin, ukládají náhradní výsadbu podle a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu.
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky 
 • sjednává a zrušuje smlouvy o smluvně chráněném památném stromu, projednává záměry na vyhlášení památných stromů, vydává rozhodnutí o vyhlášení památných stromů, vymezuje jejich ochranná pásma a ruší ochranu památných stromů a předává dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu
 • vydává souhlas k ošetřování památných stromů, ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů, povoluje výjimky ze zákazů u památných stromů a uzavírá dohody, jde-li o památné stromy
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí
 • vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce
 • vydává závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů
 • vydává opatření obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, nebo rozhodují o omezení nebo zákazu rušivé činnosti, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy
 • rozhoduje o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy
 • vydává rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, opatřením obecné povahy povolení k rozšiřování nepůvodního druhu nebo křížence, nejde-li o křížence zvláště chráněného druhu,   do krajiny
 • stanovuje rozhodnutím nebo, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, opatřením obecné povahy opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, nejde-li o křížence zvláště chráněného druhu
 • zajišťuje provedení opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence, nejde-li o křížence zvláště chráněného druhu
 • rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků
 • ukládá provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin
 • přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin
 • požaduje údaje o paleontologických nálezech a žádá o umožnění přístupu k paleontologickým nálezům
 • vydává souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
 • vydává opatření obecné povahy, kterým vyhlašuje   přechodně chráněná plocha z jiného důvodu, než je ochrana zájmu chráněného v části páté tohoto zákona
 • může vyzvat k prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv a vyzvat k prokázání totožnosti
 • v případě ptáků chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon o OP) vydává osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vede evidenci vydaných osvědčení, ověřuje původ a vydává rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči
 • v rozsahu své působnosti ukládá podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti zakazují
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
 • rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu, ukládá provedení přiměřených náhradních opatření
 • projednává přestupky na úseku ochrany přírody
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své přenesené působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů a pověřených obecních úřadů
 •  vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
 •  vydává závazná stanoviska z hlediska tohoto zákona k řízením podle zákona o myslivosti
 • vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody

 H. na úseku lesního hospodářství

 • Rozhoduje o pochybnostech zda jde o pozemky určené k plnění funkce lesa
 • Prohlašuje pozemek za pozemek určený k plnění funkce lesa
 • Uplatňuje stanovisko k návrhu územně plánovací dokumentace
 • Vydává souhlas k územnímu rozhodnutí, jestliže jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa do výměry 1 ha hospodářského lesa
 • Vydává souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby a využití území do 50m od lesa
 • Rozhoduje o dělení lesních pozemků
 • Rozhoduje o odnětí pozemků plnění funkce lesa a omezení jejich využívání do výměry 1 ha
 • Rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
 • Rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lesa
 • Rozhoduje o stanovení podmínek ke konání hromadných sportovních akcí v lese
 • Rozhoduje o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, které mohou být způsobeny padáním kmenů, stromů a sesuvem půdy
 • Ukládá opatření v případech mimořádných okolností
 • Uděluje výjimku ze zákazu provádět těžbu v lesních porostech mladších 80 let
 • Stanovuje podmínky lesní dopravy po cizích pozemcích
 • Rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon odborného lesního hospodáře
 • Rozhoduje o vydání pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem odborného lesního hospodáře
 • Projednává přestupky
 • Ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků a opatření ke zlepšení stavů lesa
 • Rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí
 • Vede evidenci nájmů pozemků určených k plnění funkce lesa
 • Zajišťuje zpracování lesní hospodářské osnovy
 • Povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebi šíře holé seče
 • Povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • Ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže
 • Soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích
 • Vykonává dozor nad dodržováním zákona o lesích
 • Vydává opatření obecné povahy o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • Vydává opatření obecné povahy o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • Oznamuje pověřené osobě podle § 28a nově zjištěná místa s výskytem invazního nepůvodního druhu dřeviny
 • Projednává přestupky na úseku lesního hospodářství

 Ch. na úseku myslivosti

 • Rozhoduje o uznání honiteb a jejich změn
 • Vede evidenci honiteb
 • Eviduje smlouvy o pronájmu honiteb
 • Spolupracuje s orgány ochrany přírody a krajiny, dalšími orgány státní správy a vydává některá rozhodnutí po dohodě s orgánem ochrany přírody a krajiny
 • Jmenuje a přezkušuje mysliveckou stráž, zrušuje ustanovení myslivecké stráže, vede evidenci myslivecké stráže
 • Poskytuje náhradu škody vzniklé při výkonu myslivecké stráže za stát
 • Při vzniku honebního společenstva je registruje sděluje přidělené IČ ,zapisuje do rejstříku osob a oznamuje jeho zánik
 • Schvaluje plány chovu a lovu zvěře v případě, že nedojde k dohodě mezi držitelem a uživatelem honitby a bere na vědomí jejich změny dohodnuté mezi vlastníkem a uživatelem honitby
 • bere na vědomí plán péče o zvěř
 • Jmenuje a odvolává mysliveckého hospodáře
 • Rozhoduje o vydání nebo odebrání loveckého lístku
 • Vede evidenci držitelů loveckých lístků
 • Vykonává kontrolní činnost na úseku plnění plánu lovu, rozhoduje o změně plánu lovu
 • Rozhoduje o povolení mimořádného odlovu některých druhů zvěře a zpracovává sumarizaci mysliveckých výkazů
 • Pořádá chovatelské přehlídky kvality chované zvěře ve svých územních obvodech
 • Vydává souhlas k chovu lišky obecné v zajetí pro účely výcviku psů loveckých plemen
 • Rozhoduje o umístění slanisek, napajedel a zařízení pro přikrmování zvěře v případě, že žádný vlastník pozemků v honitbě k tomu nedá souhlas
 • Omezuje nebo zakazuje vstup do honitby v době hnízdění, odchovu mláďat a provádění lovů
 • Rozhoduje o krmení zvěře v případě, že zvěř trpí hladem a nezjedná li uživatel honitby po výzvě okamžitou nápravu
 • Provádí registraci honebních společenstev nebo rozhoduje o odmítnutí registrace
 • Vede rejstřík honebních společenstev, provádí aktualizaci evidence honebních společenství v základních registrech
 • Rozhoduje o přičlenění honebních pozemků k honitbě, pokud netvoří samostatnou honitbu, rozhoduje o změnách honiteb a zániku honiteb
 • Rozhoduje o určení minimálních a normovaných stavů zvěře v honitbě a rozhoduje o jejich změnách, povoluje, případně ukládá snížení stavu zvěře nebo zrušení chovu
 • Povoluje lov nehájené zvěře mimo dobu lovu a povoluje lov na nehonebních plochách
 • Vydává plomby a lístky o původu ulovené zvěře a vede jejich evidenci
 • Vydává rozhodnutí o výjimkách z ustanovení zakázaných způsobů lovu
 • Vydává vyjádření k lovu nenormovaných druhů zvěře v honitbách
 • Provádí dozor na dodržování zákona o myslivosti
 • Projednává přestupky na úseku myslivosti

 I. na úseku rybářství

 • Vydává rybářské lístky
 • Ustavuje a odvolává rybářskou stráž
 • Z prostředků státu poskytuje náhradu škody, která vznikla při výkonu činnosti rybářské stráže
 • Projednává přestupky na úseku rybářství

III.   Ostatní úkoly odboru

 • Zpracovává a aktualizuje obecně závazné vyhlášky a nařízení města vydávané na základě zákonů v rámci své působnosti a v přípravném řízení spolupracuje s odborem kancelář starosty k zajištění jednotných náležitostí a charakteru vyhlášek a zajišťuje jejich kontrolu
 • Podle potřeby spolupracuje s ostatními komisemi zřízenými radou města
 • Zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů v rozsahu své působnosti
 • Poskytuje informace v souladu s platnou legislativou
 • Spolupracuje s finančním odborem při sestavování rozpočtu a zabezpečuje jeho plnění, navrhuje případné provedení rozpočtových změn v odvětví v běžném roce.
 • Provádí přímé kontroly hospodaření s poskytnutými prostředky města v rozsahu své působnosti
 • Vyměřuje poplatky za prováděné úkony v souladu s platnou legislativou
 • V rámci působnosti odboru využívá údajů ze základních registrů.
 • Plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města, starostou, příslušným místostarostou a tajemníkem MěÚ v souvislosti s výkonem státní správy.
 • Zabezpečuje vymáhání pohledávek, které vznikly při plnění úkolů v působnosti odboru. U pohledávek sankční povahy a pokut vymáhaných dle zákona č.280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zpracování upomínek k zaplacení uložených pokut. V upomínce upozorní, že v případě nezaplacení bude pohledávka vymáhána daňovou exekucí dle daňového řádu. Pokud nebude uhrazeno, předá originál rozhodnutí nebo ověřenou kopii s vyznačením právní moci a vykonatelnosti, kopii upomínky s dokladem o doručení na finanční odbor.

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)