Menu
Město Domažlice
Domažlice

Odbor správy majetku

Příloha č. 2/7 organizačního řádu

 

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona o obcích, zřídila rada města Domažlice odbor správy majetku (dále jen OSM) jako svůj výkonný orgán.

OSM zajišťuje na úseku samosprávy komplexní správu nemovitého majetku ve vlastnictví města Domažlice a všechny úkony spojené s nakládáním s tímto majetkem.

Odbor má 3 úseky – úsek místního hospodářství, bytový úsek a úsek investic.

II. Hlavní úkoly odboru

 1. Zpracovává žádosti týkající se nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města, případně nabídky k nabytí nemovitého majetku do vlastnictví města, dle zákona o obcích.
 2. Připravuje a předkládá materiály týkající se pronájmu, prodeje a nabytí, či jiných forem zcizení majetku, o zřízení věcných břemen a přípravy a realizace investic města pro jednání rady a zastupitelstva města.
 3. V souladu s platnými právními předpisy zajišťuje převod nemovitého majetku z/do vlastnictví města.
 4. V souladu se zákonem o obcích zveřejňuje záměry města k různé formě zcizení majetku na úřední desce městského úřadu v působnosti odboru.
 5. Zpracovává následné smlouvy týkající se nakládání s nemovitým majetkem města Domažlice v souladu s platnými právními předpisy.
 6. Zajišťuje zápisy vkladů a záznamů vlastnických a jiných práv k nemovitému majetku do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.
 7. Řeší majetkoprávní vztahy k nemovitostem v souladu se záměry města Domažlice.
 8. Zajišťuje agendu věcných břemen pro umístění a vedení inženýrských sítí.
 9. Zajišťuje zpracování vydávání obecně závazných vyhlášek, nařízení a vnitřních směrnic a jejich aktualizaci v působnosti odboru.
 10. Zastupuje město Domažlice ve správních řízeních vedených příslušnými správními orgány (silničně správní úřad, stavební úřad, vodohospodářský úřad, úřad státní památkové péče, katastrální úřad apod.), a to včetně podávání vyjádření a udílení souhlasů v těchto řízeních a k záměrům třetích osob souvisejících s jednáním výše uvedených správních orgánů před zahájením těchto řízení, v rámci těchto řízení, případně mimo ně.
 11. Zabezpečuje provozní záležitosti týkající se nemovitostí města s výjimkou objektů ve správě odboru kanceláře starosty, objektů využívaných organizačními složkami, příspěvkovými organizacemi nebo společnostmi, jejichž 100% vlastníkem je Město Domažlice, a to včetně rozhodování o uzavření příslušných smluv na dodávky služeb spojených s užíváním těchto nemovitostí (smlouvy o dodávce vody, el. energie apod.).
 12. Zabezpečuje a aktualizuje údaje pasportizace místních komunikací a veřejné zeleně na území města Domažlice.
 13. Zabezpečuje vymáhání pohledávek, které vznikly při plnění úkolů v působnosti odboru. U pohledávek sankční povahy a pokut vymáhaných dle daňového řádu zajišťuje zpracování upomínek k zaplacení uložených pokut. V upomínce upozorní, že v případě nezaplacení bude pohledávka vymáhána daňovou exekucí dle daňového řádu. Pokud nebude uhrazeno, předá originál rozhodnutí nebo ověřenou kopii s vyznačením právní moci a vykonatelnosti, kopii upomínky s dokladem o doručení na finanční odbor.
 14. Organizuje a zajišťuje prodej stánkových míst při pravidelných středečních a mimořádných trzích, Chodských slavnostech a Vavřinecké pouti.

 Úsek místního hospodářství

V oblasti výkonu samostatné působnosti :

 1. Vydává souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství za účelem provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje zboží a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl v souladu s ohlašovací povinností dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a platného tržního řádu.
 2. Zabezpečuje hrobovou agendu, vede evidenci hrobových míst. Vyhotovuje nájemní smlouvy a vede jejich evidenci. Zajišťuje obstarání tzv. sociálních pohřbů podle zákona o pohřebnictví.
 3. V oblasti odpadového hospodářství zajišťuje agendu související s uzavíráním smluv s oprávněnými osobami k nakládání s odpady. Vyhotovuje související výkazy.
 4. V oblasti ochrany přírody a veřejné zeleně zajišťuje agendu související s kácením stromů rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Domažlice.
 5. Vyhotovuje a vydává parkovací karty v souladu s nařízením o stání motorových vozidel na místních komunikacích.
 6. Za město zpracovává a podává žádosti o uzavírky a zvláštní užívání místních komunikací včetně vypracovaných podkladů dle zákona o pozemních komunikacích ve věcech týkajících se stánkového prodeje.

V oblasti přenesené působnosti :

 1. Provádí v celém rozsahu správu zavedených místních poplatků za zvláštní užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v souladu s právními předpisy.
 2. Vede správní řízení související s agendou místních poplatku v rámci svěřené agendy, je oprávněná úřední osoba v souladu se správním řádem a rozhoduje ve správním řízení jako orgán 1. stupně řízení.

 Úsek bytového hospodářství

 1. Zajišťuje agendu hospodaření s byty v majetku města. Vytváří obecné zásady související s bytovou agendou.
 2. Zajišťuje prodej bytových jednotek v rámci platných zásad k prodeji bytových jednotek.
 3. Eviduje žádosti o přidělení bytu.
 4. Eviduje žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou.

 Úsek investic

 1. Zajišťuje koordinaci přípravy a realizace investic, zpracování investičních záměrů Města Domažlice, organizací a společností zřizovaných městem Domažlice, koordinuje finanční zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů.
 2. Zodpovídá za přípravu a realizaci investičních akcí, schválených v rozpočtu města počínaje dokumentací pro stavební řízení a konče předáním staveb do majetku v rámci působnosti odboru, řeší příslušné smluvní vztahy dle technickoekonomických a majetkoprávních požadavků.
 3. Připravuje podklady a podává návrhy pro rozhodování orgánů samosprávy ve věcech přípravy a realizace investic města.
 4. Zajišťuje v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek smluvní vztahy se zhotoviteli projektové dokumentace, odborného technického dozoru a následné realizace staveb v rámci působnosti odboru.
 5. Organizuje veřejné obchodní soutěže a jiné způsoby zadání veřejných zakázek v rámci působnosti odboru.
 6. Spolupracuje s ostatními odbory při organizaci veřejných obchodních soutěží a jiných způsobů zadání veřejných zakázek v rámci působnosti jejich odboru, poskytuje jim metodickou pomoc.
 7. Zabezpečuje pravidelné mostní prohlídky.
 8. Řeší problematiku obecné strategie rozvoje města a problematiku jednotlivých konkrétních rozvojových potřeb, příležitostí a investičních záměrů.
 9. Vyjadřuje se k záměrům investorů z hlediska strategie rozvoje města.
 10. Zpracovává a zajišťuje žádosti o dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, rozpočtu státních fondů a z EU na jednotlivé investiční, popř. neinvestiční akce týkající se rozvoje a udržování majetku města, zodpovídá za použití poskytnuté dotace v souladu s podmínkami, na základě kterých byla poskytnuta a provádí závěrečné vyhodnocení akce, včetně finančního vypořádání s poskytovatelem dotace.
 11. Zajišťuje přehled o státních dotačních a rozvojových programech, jakož i o programech EU, připravuje podklady pro získání finančních prostředků z dotačních programů.
 12. V rámci ORP Domažlice poskytuje poradenství v oblasti možností čerpání dotací z ministerstev, státních fondů, fondů EU  a kraje.

III. Ostatní úkoly odboru

 1. V rozsahu své působnosti spolupracuje se společnostmi s ručením omezením, jejichž zakladatelem je město Domažlice - Domažlické městské lesy s. r. o., Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., Správa sportovních zařízení města Domažlice spol. s r. o. a příspěvkovými organizacemi, DTS Domažlice, účastní se kontrolních dnů.
 2. Sleduje věcné i finanční plnění vyplývající ze smluvních vztahů v rámci působnosti odboru.
 3. Spolupracuje s příslušnými komisemi a výbory zřízenými městem.
 4. Spolupracuje s odborem finančním při sestavování rozpočtu, zabezpečuje jeho plnění, navrhuje případné provedení rozpočtových změn v odvětví v běžném roce.
 5. Poskytuje informace v souladu s platnou legislativou.
 6. Vyměřuje poplatky za prováděné úkony v souladu s platnou legislativou.
 7. Zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů v rozsahu své působnosti.
 8. Plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města, starostou a místostarosty města a tajemníkem MěÚ v rámci působnosti odboru.
 9. Přestupky za porušení zákonů v působnosti odboru, které jsou projednávány dle zákona o přestupcích, řeší centrálně OPP. Odbor poskytuje součinnost v průběhu celého řízení. Konkrétní případ odbor předá OPP formou písemného oznámení, v němž je uvedeno, v čem je spatřováno porušení právních předpisů (protiprávní jednání), s uvedením porušení § speciálního zákona, případně dalších důležitých skutečností nutných pro kvalifikaci a posouzení skutkové podstaty přestupku. Součástí oznámení je písemné podání vysvětlení a přiloženy jsou důkazy prokazující protiprávní jednání (zápisy z jednání, zápisy z kontrol, listiny, rozhodnutí, snímky z katastrálních map, fotodokumentace, atd.).
 10. Zabezpečuje uzavírání smluv na provozování městské autobusové dopravy, včetně úhrad za tuto službu.
 11. Řeší problematiku dopravního systému zřízeného městem, problematiku organizace dopravy z hlediska města.
 12. Přebírá od správního odboru nalezené předměty, které se staly majetkem města, a zařazení do majetku města.
 13. V rámci působnosti odboru využívá údajů ze základních registrů.

 

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)