Menu
Město Domažlice
Domažlice

Odbor pro projednávání přestupků

Příloha č. 2/6 organizačního řádu

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídila rada města Domažlice odbor pro projednávání přestupků (dále jen OPP) jako svůj výkonný orgán.

OPP zajišťuje výkon státní správy na úseku projednávání přestupků v přenesené působnosti podle ust. § 61 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a projednává v pracovní náplni odboru vymezené přestupky podle ust. § 60 odst. 1 a 2 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

OPP řeší přestupky fyzických osob, přestupky fyzických osob podnikajících a přestupky právnických osob, které jsou upraveny v některých speciálních zákonech. Jedná se zejména o  přestupky obsažené v zákoně č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, z.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, z.č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, z.č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a z.č. 119/2002 Sb. o zbraních.

II. Hlavní úkoly odboru

Projednávání přestupků - obecně

OPP projednává přestupky primárně podle ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a subsidiárně v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, kdy provádí veškeré správní činnosti s tím související, a to zejména:

 • přijímá a eviduje oznámení o přestupcích došlých od Policie ČR, Městské policie, příp. státního zastupitelství, soudu či jiných správních orgánů
 • k prověření došlých oznámení před zahájením řízení opatřuje potřebná vysvětlení  
 • z úřední povinnosti zahajuje v zákonem stanovených lhůtách přestupkové řízení
 • vede a zpracovává veškerou agendu spojenou s přestupkovým řízením
 • odborně zpracovává rozhodnutí v 1. stupni přestupkového řízení
 • realizuje správní a příkazní řízení ve věcech přestupků
 • vydává příkaz na místě, včetně příkazového bloku 
 • ukládá správní tresty, příp. omezující opatření
 • zajišťuje veškeré podklady nutné k vydání rozhodnutí 
 • provádí důkazní řízení, zejména důkaz listinou, svědeckou výpovědí a ohledáním 
 • provádí místní šetření
 • opatřuje znalecké posudky 
 • spolupracuje s ostatními odbory MěÚ Domažlice, zejména s odborem dopravy a odborem majetku 
 • v případě podání odvolání proti rozhodnutí v 1.stupni zajišťuje podklady pro odvolací řízení, včetně vyjádření k odvolání a zasílá spisovou dokumentaci na krajský úřad
 • zasílá pravomocná rozhodnutí ve věcech dopravních přestupků příslušným registrům řidičů
 • zapisuje některá pravomocná rozhodnutí dle zákona č. 251/2016 do Evidence přestupků
 • podává sdělení o výsledcích přestupkového řízení pojišťovnám a spolupracuje s ČKP   
 • rozhoduje o žádostech o prominutí zbytku sankce zákazu řízení vozidel
 • zasílá rozhodnutí o upuštění sankce zákazu činnosti příslušným registrům řidičů

 

A. Přestupky související s dopravou

OPP projednává přestupky související s dopravou upravené ve speciálních zákonech tj. přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, některé přestupky obsažené v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a přestupky na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, konkrétně:

 • všechny přestupky podle § 125c, § 125d a §125f zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • jen přestupky podle § 83 a § 83a zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, které se týkají porušení povinností při provozování vozidla na pozemních komunikacích a nesplnění povinností v souvislosti s registrem vozidel 
 • přestupky podle § 16 a § 16a zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
 • přestupky podle § 4 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích – přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, v souvislosti s přestupky v dopravě


B. Přestupky dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, upravené v § 4,5,7 a 8:

1. OPP je příslušná projednávat přestupky proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku dle ust. § 60 odst. 2 zák. č. 250/2016 Sb.,  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a provádí veškeré správní činnosti s tím související, zejména:

 • provádí komplexně veškerou agendu spojenou s projednáváním přestupků, včetně administrativních úkonů
 • k prověření došlých oznámení před zahájením řízení opatřuje potřebná vysvětlení 
 • u některých přestupků mezi osobami blízkými upravených v § 7 a 8 opatřuje souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku
 • při projednávání přestupku týkajícího se ublížení na cti se musí pokusit obviněného a osobu, jíž bylo ublíženo na cti usmířit 
 • zajišťuje veškeré podklady a důkazy nutné k vydání rozhodnutí 
 • opatřuje si opis z Evidence přestupků
 • vydává příkaz na místě (příkazový blok) nebo rozhodnutí v příkazním nebo správním řízení
 • ukládá správní tresty, případně omezující opatření 
 • zapisuje některá pravomocná rozhodnutí do Evidence přestupků
 • pro potřeby orgánů činných v trestním řízení zpracovává zprávy o pověsti
 • podává sdělení o výsledcích přestupkového řízení pojišťovnám
 • zpracovává statistický výkaz přestupků

2. OPP projednává na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s okolními obcemi (viz ust. §  105 a ust. § 112 odst. 8 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) přestupky proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku a provádí některé další správní činnosti s tím související, zejména:

 • provádí komplexně veškerou agendu spojenou s projednáváním přestupků, zejména činnosti uvedené pod bodem 1.
 • pro potřeby orgánů činných v trestním řízení zpracovává za obce zprávy o pověsti
 • vede evidenci uzavřených veřejnoprávních smluv
 • vede evidenci projednaných přestupků a shromažďuje podklady pro vyúčtovávání 
 • podílí se na uzavírání veřejnoprávních smluv
 • navrhuje změny, či ukončení veřejnoprávních smluv

C. Ostatní přestupky obsažené v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

OPP je příslušná projednávat dle ust. § 60 odst. 1 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i ostatní přestupky obsažené v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a to konkrétně:

 • přestupky podle § 2 – přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy,-
 • přestupky podle § 3 – přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy
 • část přestupků podle § 4 – přestupky proti pořádku ve státní správě
 • přestupek podle § 6 – přestupek křivého vysvětlení
 • přestupky podle § 9 – přestupky na úseku podnikání
 • přestupky podle § 10 – přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě
 • přestupek podle § 11 – přestupek na úseku zdravotnictví

D. Jiné přestupky

OPP projednává dle ust. § 60 odst. 1 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich také přestupky fyzických osob dle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních.

OPP projednává i jiné přestupky, k jejichž projednávání jsou příslušné obecní úřady s rozšířenou působností, a to pouze za podmínky, že tak rozhodne tajemník.

Jednotlivé odbory MěÚ Domažlice si řeší přestupky, které spadající do jejich pracovní náplně dle speciálních zákonů, samostatně. 

OPP projednává přestupky na úseku zdravotnictví podle z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, podle z. č. 164/2001, o přírodních léčivých zdrojích

OPP projednává přestupky na úseku SPOD dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

III. Ostatní úkoly odboru

OPP zajišťuje další úkoly v rámci činnosti odboru:

 • spolupracuje při vydávání, změnách a aktualizacích nařízení města a obecně závazných vyhlášek
 • spolupracuje při sestavování rozpočtu, zabezpečuje jeho plnění
 • spolupracuje při inventarizaci dle příkazu rady města a pokynu tajemníka MěÚ
 • zpracovává roční statistický výkaz přestupků celkově za MěÚ
 • dle skartačního řádu připravuje vlastní spisy k archivaci a skartaci
 • zpracovává podklady pro vyřízení stížností
 • spolupracuje s jednotlivými odbory ve věcech projednávání přestupků
 • plní ostatní úkoly uložené starostou města, místostarosty města a tajemníkem MěÚ v působnosti OPP
 • eviduje pokuty uložené OPP
 • zasílá upomínky a výzvy k úhradě dlužných částek
 • povoluje úhradu pokut ve splátkách, eviduje pokuty hrazené ve splátkách
 • eviduje zaplacené a nezaplacené pokuty a zpracovává roční uzávěrku uložených a zaplacených pokut
 • spolupracuje s finančním odborem ve věcech evidencí pokut a jejich zaplacení

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)