Menu
Město Domažlice
Domažlice

Odbor kancelář starosty

Příloha č. 2/11 organizačního řádu

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zřídila rada města Domažlice odbor kancelář starosty (dále jen OKS) jako svůj výkonný orgán.

OKS zajišťuje v oblasti samosprávy pro vedení města komplexní servis činností přímo souvisejících s řízením, vnitřními i vnějšími vztahy města.

Spolupracuje se všemi odbory MěÚ Domažlice na zajištění bezproblémového chodu Městského úřadu s rozšířenou působností Domažlice a Města Domažlice.

Vedoucí odboru kancelář starosty zastupuje tajemníka MěÚ v době jeho nepřítomnosti v rozsahu stanoveném pracovní náplní.

II. Hlavní úkoly odboru

Odbor se člení na úsek sekretariát vedení města a tajemníka úřadu, úsek personální a platový, úsek vnitřních věcí, úsek školství a kultury, úsek památkové péče

ÚSEK SEKRETARIÁT VEDENÍ MĚSTA A TAJEMNÍKA ÚŘADU

I. Hlavní úkoly úseku

1.Zajišťuje po organizačně-technické stránce jednání RM a ZM.

2.Shromažďuje materiály předkládané RM a ZM a kontroluje jejich náležitosti.

3.Připravuje a zpracovává program jednání RM a ZM se všemi potřebnými náležitostmi.

4.Zajišťuje účast vedoucích odborů MěÚ a dalších hostů na jednání RM.

5.Zpracovává podrobný zápis, koncipuje usnesení z průběhu jednání RM i ZM ve spolupráci s návrhovou komisí (u ZM).

6.Zajišťuje legislativně změny v mandátech členů zastupitelstva v souladu s výsledky voleb (vzdání se mandátu, přidělení mandátu, osvědčení o zvolení apod.).

7.Vede centrální evidenci výborů ZM, komisí RM (evidence zápisů, prezenčních listin, vydávání průkazů)

8.Vede centrální evidenci všech jednání a schůzové činnosti.

9.Vede agendu přísedících Okresního soudu v Domažlicích.

10.Vede přehled došlé a odeslané pošty uvolněných členů zastupitelstva, tajemníka MěÚ, vedoucího OKS a zajišťuje její včasné vyřízení.

11.Připravuje denní rozvrhy, přijetí tuzemských i zahraničních návštěv, zejména po stránce organizační.

12.Zajišťuje činnosti spojené s vnějšími aktivitami města, vede o nich přehled a navrhuje výši finančních prostředků k jejich finančnímu krytí z rozpočtu města.

13. Vydává potvrzení a vyhotovuje zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní předpis.

14. Vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině i v případě, že právní předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou MěÚ známy.

II. Ostatní úkoly úseku

1.Provádí rezervace v groupwaru – schůzky starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích odborů, rezervace místností, promítacího plátna a aut

2.Vede evidenci stížností a petic

3.Vede evidenci žádostí dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

4.Vede evidenci razítek dle vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby

5.Vydává průkazky členům zastupitelstva města a členům komisí a výborů

6.Vydává služební průkazy pro zaměstnance MěÚ a vede jejich evidenci

7.Zajišťuje přijímání datových zpráv do vlastních rukou a rozděluje příslušným odborům

8.Zabezpečuje příjem a odesílání pošty nejen vedení města a tajemníka úřadu, ale i celého odboru kancelář starosty.

 ÚSEK PERSONÁLNÍ A PLATOVÝ

I. Hlavní úkoly úseku

A. Personalistika

1.Vede osobní spisy zaměstnanců Města Domažlice zařazených do Městského úřadu.

2.Zabezpečuje agendu související se vznikem a skončením pracovního poměru a agendu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

3.Při zabezpečování výběrových řízení postupuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

4.Sleduje dodržování systemizace funkčních míst na jednotlivých odborech MěÚ.

5.Seznamuje se s aktuálními pracovněprávními a platovými předpisy a dbá o jejich realizaci v praxi.

6.Podle pracovních náplní provádí zařazení zaměstnanců do platových tříd a zabezpečuje vyhotovení platových výměrů v souladu s platnými předpisy.

7.Navrhuje tajemníkovi znění a případné změny úprav ujednání o platových právech zaměstnanců obsažených v kolektivní smlouvě.

8.Spolupracuje s Úřadem práce při obsazování společensky účelných pracovních míst a plní povinnosti ve vztahu k ÚP vyplývající ze zákona o zaměstnanosti.

9.Vede evidenci o zaměstnancích se zdravotním postižením a pracujících důchodcích.

10.Na požádání vystavuje potvrzení o dobách zaměstnání bývalým pracovníkům zlikvidovaných organizací města Domažlice a zaniklého OkÚ.

B. Vzdělávání

1.Při zabezpečování vzdělávání úředníků postupuje v souladu s ustanovením Hlavy IV. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

2.Na osobních kartách zaměstnanců vede přehled o veškerém absolvovaném vzdělávání v příslušném kalendářním roce.

3.Stanovuje potřebu prostředků na vzdělání pro příslušný kalendářní rok a průběžně sleduje jejich čerpání.

C. Platy

1.Sestavuje návrh rozpočtu na platy, odměny členům zastupitelstev a odměny vyplácené na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

2.Pravidelně měsíčně sleduje čerpání na položkách jednotlivých skupin – zaměstnanci, členové zastupitelstva, ostatní osobní výdaje.

3.Zodpovídá za zpracování platů zaměstnanců Města Domažlice, odměn členů zastupitelstva a odměn vyplácených na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

4.Zodpovídá za zpracování platů zaměstnanců, odměn členů zastupitelstva a odměn vyplácených na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u organizací, se kterými má Město Domažlice uzavřeny smlouvy o zpracování platů.

5.Vyhotovuje měsíční přehledy a výkazy odvodů z platů do systému zdravotního a sociálního pojištění pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení.

6.Vede evidenční listy důchodového zabezpečení a elektronicky je odesílá České správě sociálního zabezpečení. Současně průběžně aktualizuje registr pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění.

7.Vytváří výstupní soubory srážek z platů pro penzijní fondy a pojišťovny a zajišťuje jejich přenos pomocí elektronických medií.

8.Vytváří soubory hromadných příkazů plateb. Zajišťuje tisk k ručnímu zpracování a elektronický přenos na pracoviště finančního odboru.

9.Zajišťuje problematiku refundací platů.

10.Vystavuje potvrzení o výši příjmů zaměstnanců pro potřeby systému státní sociální podpory pro potřeby soudů apod.

11.Dle požadavků státní správy, resp. zaměstnanců vyhotovuje statistická hlášení, výkazy a potvrzení.

12.Z podkladů o docházce zaměstnanců vyhotovuje výkaz o čerpání stravného jednotlivých zaměstnanců pro potřeby srážky z platu. Vypracovává podklad pro objednávku stravenek.

13.Navrhuje tajemníkovi znění a případné změny vnitřní směrnice o zajištění zpracování platů.

14. Zpracovává platovou agendu včetně všech příslušných odvodů pro organizace dle uzavřených

smluv.

II. Ostatní úkoly úseku

1.Zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů v rozsahu své působnosti.

2.Spolupracuje s finančním odborem při sestavování návrhu rozpočtu spravovaných položek.

3.Spolupracuje při inventarizaci majetku dle příkazu rady města a pokynu tajemníka MěÚ.

4.Na základě uzavřených dohod se středními, vyššími odbornými a vysokými školami zabezpečuje odbornou praxi studentů těchto škol.

5.Plní ostatní úkoly uložené radou, zastupitelstvem města, starostou, místostarosty města a tajemníkem MěÚ.

ÚSEK VNITŘNÍCH VĚCÍ

I. Postavení a funkce úseku

Úsek vnitřních věcí (dále jen ÚVV) je součástí odboru kancelář starosty. V oblasti samosprávy zajišťuje především hospodářsko-správní činnost a materiálně technické zabezpečení MěÚ.

A. Služby občanům

Státní správa i samospráva

1.Podává základní informace návštěvníkům MěÚ.

2.Zajišťuje provoz podatelen.

3.Zajišťuje pokladní službu a veřejné pokladny podle platných předpisů.

4.Zajišťuje službu kopírování a skenování pro občany, kteří si vyřizují u MěÚ své úřední záležitosti.

5.Zajišťuje vidimaci a legalizaci.

6.Zajišťuje souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy včetně nestandardních požadavků na výdej ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí včetně určování postupů při jejich vyřizování. (výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku a jiné).

B. Volby

Organizačně a technicky zabezpečuje volby na území města a v rámci ORP.

1.V přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku voleb do zastupitelských sborů v rozsahu stanoveném příslušnými zvláštními zákony.

2.Spolupracuje při zajišťování voleb a referend.

3.Zveřejňuje seznam vytvořených volebních obvodů.

4.Připravuje návrh na stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí.

5.Poskytuje informace o počtu a sídlech volebních okrsků.

6.Připravuje návrh na jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí.

7.Připravuje návrh na jmenování členů okrskových volebních komisí a svolání prvního zasedání.

8.Vydává osvědčení o zvolení kandidátům zvoleným za členy zastupitelstva obce.

9.Přezkoumává kandidátní listiny, kopie předává Českému statistickému úřadu.

10.Vydává rozhodnutí o registraci kandidátních listin.

11.Zajišťuje tisk hlasovacích lístků.

12.Zajišťuje losování pořadí volebních stran (volby do obecních zastupitelstev) či politických stran, pol.hnutí, pol.koalic nebo nezávislých kandidátů (volby do Senátu Parlamentu ČR) na hlasovacích lístcích.

13.Zabezpečuje dodání hlasovacích lístků voličům a okrskovým volebním komisím.

14.Zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise a jejich potřebné vybavení.

15.Kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech.

16.Kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí.

17.Přebírá volební dokumentaci od okrskových volebních komisí.

18.Archivuje volební dokumentaci.

19.Provádí vyúčtování nákladů spojených s konáním voleb.

C. Shromažďování

Státní správa

1.Přijímá oznámení o svolání shromáždění na území města.

2.Navrhuje svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu, v případě duplicity shromáždění ve stejnou dobu.

3.Rozhoduje o zákazu, případně rozpuštění veřejného shromáždění, manifestace a pouličního průvodu.

D. Městské a státní symboly

Státní správa i samospráva

1.Při oficiálních příležitostech místního významu vydává pokyn k vyvěšení státní vlajky.

2.Zajišťuje vyvěšení státní vlajky na budově MěÚ při příležitosti státního svátku a vyvěšení jiných vlajek a praporů dle došlých pokynů.

E. Vnitřní správa

Státní správa i samospráva

1.Ve spolupráci s FO a vedoucími ostatních odborů sestavuje návrh rozpočtu ÚVV, sleduje jeho plnění a navrhuje případné provedení rozpočtových změn v běžném roce.

2.Zajišťuje provoz, údržbu, úklid a ostrahu objektů ve správě ÚVV.

3.Zajišťuje nákup a opravy mobilních telefonů. Sleduje hospodárné využívání telefonů a zajišťuje úhradu za soukromé telefonní hovory.

4.Vede centrální evidenci razítek úřadu.

5.Zajišťuje spisovou službu elektronicky a zajišťuje doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek.

6.Provádí autorizované konverze dokumentů a vede související evidence.

7.Komplexně zajišťuje spisovou službu, předarchivní péči o dokumenty a provoz spisovny (archivu).

8.Koordinuje spisovou službu jednotlivých odborů, připravuje návrh spisového řádu.

9.Organizuje skartační řízení a dbá na dodržování předpisů pro archivaci jednotlivými odbory MěÚ.

10.Zodpovídá za nákup, údržbu vnitřního vybavení v budovách ve správě ÚVV. Vede a vyřizuje objednávky a korespondenci hospodářských záležitostí vnitřní správy včetně likvidace faktur.

11.Zajišťuje osobní přepravu starosty, místostarostů a zaměstnanců města zařazených do MěÚ.

12.Zodpovídá za stav, údržbu a opravy vozidel ve správě ÚVV.

13.Koordinuje používání služebních vozidel a sleduje jejich hospodárné využití.

14.Udržuje úřední desku, zajišťuje vyvěšování písemností na úředních deskách MěÚ formou vyhlášek, včetně vedení písemné evidence a korespondence spojené s touto agendou.

15.Spravuje sociální fond a sleduje jeho čerpání. Ve spolupráci se ZV odborové organizace zpracovává a dbá na dodržování kolektivní smlouvy.

F. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1.Zajišťuje vstupní a preventivní lékařské prohlídky ve spolupráci s jednotlivými obvodními lékaři zaměstnanců .

2.Zajišťuje školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

3.Vede dokumentaci písemností, týkající se výše uvedené problematiky.

4.Plní povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech.

5.Zpracovává návrh směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.

6.Vede evidenci osobních ochranných pracovních prostředků.

7. Spolupracuje s technikem BOZP při zpracování stanovené dokumentace o požární ochraně v budovách ve správě ÚVV a pro město Domažlice.

8.Zabezpečuje pravidelné revize požárního zařízení, elektroinstalace, bezpečnostní signalizace, klimatizačních jednotek a hromosvodů v budovách MěÚ.

9.Rozhoduje o vyloučení z užívání věcí, které svými nedostatky ohrožují bezpečnost osob nebo majetku.

10.Plní úkoly na úseku činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů města – sepisuje dohody o členství v JSDHO, sjednává úrazové pojištění, zajišťuje úhradu pojistného, zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotek a zajišťuje ostatní administrativní práce.

11.Zodpovídá za materiálové vybavení JSDHO včetně vedení ekonomiky jejich hospodaření (objednávky, likvidace faktur, provozní záloha na drobné výdaje, vedení hmotného majetku, provádění inventarizací aj.)

II. Ostatní úkoly úseku

1.Navrhuje tajemníkovi znění a případné změny vnitřní směrnice o cestovních náhradách.

2.Zajišťuje likvidaci tuzemských a zahraničních cestovních příkazů.

3.Spolupracuje s odbory MěÚ v přípravném řízení při tvorbě právních předpisů k zajištění jednotných náležitostí a charakteru. Zajišťuje vyhlášení a evidenci právních předpisů vydávaných obcí.

4.Zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů v rozsahu své působnosti.

5.Poskytuje informace v souladu s platnou legislativou.

6.Spolupracuje při inventarizaci dle příkazu rady města a pokynu tajemníka MěÚ.

7.Vyměřuje poplatky za prováděné úkony v souladu s platnou legislativou.

8.Zabezpečuje ve spolupráci s Městskou policií výměnu a převoz pokladniček z parkovacích automatů, přepočítává obsahy pokladniček a provádí jejich finanční odvod do banky

9.Plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města, starostou, místostarosty města a tajemníkem MěÚ.

 ÚSEK ŠKOLSTVÍ A KULTURY

I. Postavení a funkce úseku

Úsek školství a kultury (dále jen ÚŠK) vykonává státní správu a samosprávu v oblasti školství, kultury, tělovýchovy a spolupráce s partnerskými městy.

Koordinuje činnost níže uvedených příspěvkových organizací, podává návrhy na možné změny včetně organizačních a zabezpečuje výběrová řízení na funkce ředitelů.

Názvy organizací dle zřizovací listiny:

a) Městské kulturní středisko v Domažlicích

b) Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

c) Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory

d) Základní škola Domažlice, Komenského 17

e) Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace

f) Základní škola praktická Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace

g) Základní umělecká škola Domažlice Jindřicha Jindřicha, příspěvková organizace

h) Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace

i) Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace

j) Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace

II. Hlavní úkoly úseku

A. Oblast školství

Samospráva

Vykonává samosprávu ve školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

1.Ve spolupráci s OSM a OF dohlíží na investiční výdaje a neinvestiční náklady základních škol a školských zařízení, jichž je město zřizovatelem, kromě nákladů hrazených státem.

2.Na základě výsledků konkurzního řízení navrhuje radě města odvolání nebo jmenování ředitelů škol a školských zařízení, které město zřizuje

3.Účastní se konzultačních dnů ve školách a školských příspěvkových organizacích a předkládá je k projednání radě města Domažlice

4.Zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na území města.

5.Navrhuje zastupitelstvu města obecně závaznou vyhlášku ke stanovení školských obvodů.

6.Při základních školách zřizuje školskou radu, radě města předkládá ke schválení návrh počtu členů školské rady a volební řád, navrhuje ke zvolení členy školské rady.

7.Zřizuje školskou radu v ostatních školách, jichž je zřizovatelem, na základě svého rozhodnutí nebo písemné žádosti poloviny zaměstnanců školy, případně na základě petice nadpoloviční většiny zákonných zástupců nezletilých žáků.

8.Zpracovává podklady pro zřízení a zrušení mateřské školy, základní školy, mateřské a základní školy s jazykem národnostní menšiny, základní umělecké školy a školských zařízení.

9.Připravuje podklady pro zřízení (se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR) školy a školského zařízení , které jinak zřizuje MŠMT ČR nebo KÚ OŠMS, prokáže-li město Domažlice podmínky pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti.

10.Po dohodě s ředitelem příslušné organizace stanovuje provozní dobu Sluníčka Domažlice p.o., mateřských škol, školních družin a školních jídelen.

11.Po dohodě s ředitelem školy navrhuje radě města změnu počtu tříd a počtu dětí v mateřské škole, počtu oddělení a počtu žáků ve školní družině (navýšení či snížení kapacity) a stanoví místo a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok. Navrhuje radě města povolení výjimky z nejnižšího a nejvyššího počtu dětí ve třídě, omezuje nebo přerušuje provoz škol v měsíci červenci a srpnu a to s ohledem na typ zařízení a místní podmínky.

12.Zajišťuje umístění dětí v rámci předškolního vzdělávání v případě převisu do mateřských škol jiných zřizovatelů.

13.Navrhuje zřízení přípravných tříd ZŠ pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

14.Projednává s řediteli škol udělování volných dnů.

15.Navrhuje řešení stížností na ředitele škol a školských zařízení.

16. Spolupracuje s věcně příslušnými odbory Městského úřadu při sestavování a čerpání rozpočtu škol a školských zařízení

Státní správa

Vykonává státní správu ve školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů:

1.Zpracovává návrhy rozpisu rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem a krajskými normativy a předává je Krajskému úřadu.

2.Spolupracuje s Krajským úřadem v Plzni, odborem školství, mládeže a sportu v oblasti školství a tělovýchovy na území města.

3.Prostřednictvím KÚ OŠMS podává žádost MŠMT ČR a je účastníkem řízení o zařazení škol a školských zařízení (dále jen rejstřík škol) jichž je zřizovatelem město, do rejstříku škol a školských zařízení.

4.Shromažďuje veškeré doklady škol a školských zařízení potřebné k podání žádosti o provedení změn (název školy, údaje o zřizovateli, právní forma organizace a údaje o ní, doklady o užívacích právech, zřizovací a zakládací listiny, způsob hospodaření a financování školy, datum zahájení činnosti, počty žáků a tříd, kapacity apod.)

5.Vyjadřuje se k zařazení škol a školských zařízení na území města, jichž není zřizovatelem do rejstříku škol, pokud jejich zřizovatel požaduje prostředky z rozpočtu města.

6.Odpovídá za vypořádání vyplacené státní dotace v případě vyřazení školy nebo školského zařízení z rejstříku škol.

7.Ve spolupráci s KÚ OŠMS zajistí v případě vyřazení školy nebo školského zařízení z rejstříků škol plnění povinné školní docházky v jiné základní škole.

8.Při vyřazení školy z rejstříku škol zajistí předání výsledků klasifikace zákonným zástupcům žáků.

B. Oblast tělovýchovy a sportu

1.Uplatňuje zájmy tělovýchovných organizací, školních sportovních klubů a ostatních sportovních subjektů ve městě, metodicky napomáhá při organizaci soutěží a vystoupení, po projednání ve výboru školství , mládeže a sportu zpracovává návrhy a připomínky těchto organizací pro jednání RM, ZM.

2.Ve stanoveném rozsahu zabezpečuje administrativně činnost výboru školství, mládeže a sportu.

3.Organizuje a všestranně zajišťuje akci "Sportovec roku".

4.Zajišťuje projednání žádostí o poskytnutí finančních prostředků podaných sportovními subjekty ve výboru školství, mládeže a sportu a následné projednání v zastupitelstvu města.

C. Oblast kultury

Kulturní akce

1.Zajišťuje uzavírání smluv a úhradu poplatků OSA, Intergram.

2.Ve stanoveném rozsahu zajišťuje činnost výboru pro kulturu a cestovní ruch a komise "Sbor pro občanské záležitosti"(dále jen SPOZ).

3.Sestavuje návrh rozpočtu a sleduje čerpání rozpočtu ve spolupráci s finančním odborem v oblasti kulturních akcí pořádaných městem

4.Podílí se na zajišťování kulturních akcí pořádaných městem Domažlice – např. Oslavy osvobození, Chodské slavnosti...

Kronika města

1.Vede organizačně technickou agendu – shromažďování podkladů pro městského kronikáře ve stanoveném rozsahu.

2.Spolupracuje s kronikářem města při získávání informací nezbytných pro zpracování kronikářského zápisu města Domažlic.

3.Ve spolupráci s kronikářem města předkládá kronikářský zápis do kroniky města Domažlice k projednání ve výboru pro kulturu a cestovní ruch a poté v ZM.

4.Aktualizuje smluvní vztah s kronikářem, zabezpečuje úhradu nákladů na kroniku dle smlouvy a dokladů.

5.Předává zápis kroniky včetně dokumentace a příloh do knihvazby.

Městské a státní symboly, čestné občanství

1.Projednává žádosti o použití znaku města, předkládá RM

2.Vystavuje žadatelům povolení k užívání znaku města a sleduje plnění podmínek zadaných radou města

3.Připravuje pro RM a ZM návrhy na udělení čestného občanství a pamětních medailí města Domažlice.

Cestovní ruch:

1.Ve spolupráci s Městským informačním centrem Domažlice vede přehled o propagačních materiálech a zajišťuje jejich přípravu na akce vedení města.

2.Spolupracuje s MIC Domažlice na výrobě propagačních a prezentačních materiálů města Domažlice, dále na vlastní propagaci a prezentaci města.

Vnější vztahy:

1.Odpovídá na dotazy na webových stránkách města týkajících se úseku školství a kultury

2.Napomáhá rozvoji vzájemné komunikace mezi městy, občanskými sdruženími a profesními organizacemi, přeshraniční spolupráce.

3.Ve stanoveném rozsahu zabezpečuje činnost výboru pro spolupráci s partnerskými městy

4.Zajišťuje dle pokynů vedení města tlumočení a překlady.

III. Ostatní úkoly úseku

1.Ve stanoveném rozsahu zabezpečuje činnost komisí zřízených radou města a výborů zřízených zastupitelstvem města.

2.Zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů v rozsahu své působnosti.

3.Poskytuje informace v souladu s platnou legislativou.

4.Spolupracuje s FO při sestavování rozpočtu, zabezpečuje jeho plnění a navrhuje případné provedení rozpočtových změn v odvětví v běžném roce.

5.Zabezpečuje inventarizaci majetku dle příkazu tajemníka MěÚ a usnesení rady města.

6.Zabezpečuje vymáhání pohledávek, které vznikly při plnění úkolů v působnosti úseku.

7.Plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města a tajemníkem MěÚ v rámci působnosti úseku.

 ÚSEK PAMÁTKOVÉ PÉČE

I. Postavení a funkce úseku

Úsek památkové péče (dále jen ÚPP) je součástí odboru kancelář starosty a vykonává státní správu v oboru památkové péče ve správním obvodě ORP a samosprávu na území města Domažlice.

Státní správa

1.Vykonává státní správu na úseku státní památkové péče v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, pokud podle tohoto zákona není příslušný jiný orgán státní památkové péče.

2.Vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.

3.Podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek.

4.Zabezpečuje předpoklady pro kompletní péči o kulturní památky (movité i nemovité), památkové rezervace a památkové zóny a pro její zajištění vydává závazná stanoviska v řízení podle zvláštních právních předpisů, jako dotčený orgán státní památkové péče nebo v samostatném správním řízení ukončeném rozhodnutím.

5.Usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi.

6.Koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem „Kulturní památka“.

7.Vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče.

8.Uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka, ochranné pásmo městské památkové rezervace nebo památková zóna, a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území.

9.Vydává rozhodnutí o opatřeních nutných k zachování historické hodnoty kulturní památky.

10.Vyjadřuje se k prohlášení věci za movitou i nemovitou kulturní památku.

11.Podílí se na rozhodování o poskytnutí příspěvku z programů určených na obnovu kulturních památek nebo objektů, které nejsou kulturní památkou , ale nacházejí se na území rezervace nebo zóny.

12.Vede správní řízení při spáchání přestupku na úseku památkové péče.

13.Vede registr kulturních památek ve správním obvodu Městského úřadu Domažlice.

14.Vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu.

15.Informuje příslušný Krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

16.Vede správní řízení při spáchání správního deliktu nebo přestupku na úseku válečných hrobů.

17.Dodává podklady pro vydání koordinovaných stanovisek vydávaných Městským úřadem Domažlice.

18.Ve stanoveném rozsahu zabezpečuje činnost komise Státní památkové péče.

19.Administruje Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve správním obvodu ORP Domažlice.

Samospráva

1.Ve spolupráci s odbory OVÚP a OSM aktualizuje každoročně Program regenerace MPR v Domažlicích.

2.Ve stanoveném rozsahu zabezpečuje činnost komise pro regeneraci MPR Domažlice.

3.Zajišťuje agendu spojenou s poskytováním příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ v ČR na území města Domažlic a je v tomto programu prostředníkem mezi MK ČR a jednotlivými vlastníky (FO+PO)kulturních památek nacházejících se v MPR Domažlice.

4.Zpracovává podkladové materiály na vyhlášení a zapsání nových objektů do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

II. Ostatní úkoly úseku

1. Plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města a tajemníkem MěÚ v rámci působnosti úseku.

III. Ostatní úkoly odboru

1.Zpracovává a aktualizuje právní předpisy města. Zajišťuje jejich kontrolu.

2.Zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů v rozsahu své působnosti.

3.Poskytuje informace v souladu s platnou legislativou.

4.Spolupracuje s FO při sestavování rozpočtu a navrhuje případné provedení rozpočtových změn v běžném roce.

5.Zabezpečuje inventarizaci dle příkazu rady města a pokynu tajemníka MěÚ.

6.Spravuje výdajovou položku na občerstvení, pohoštění a dary - tzv. reprefond.

7.Vyměřuje poplatky za prováděné úkony v souladu s platnou legislativou.

8.Zabezpečuje vymáhání pohledávek, které vznikly při plnění úkolů v působnosti odboru. U pohledávek sankční povahy a pokut vymáhaných dle zákona č.280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zpracování upomínek k zaplacení uložených pokut. V upomínce upozorní, že v případě nezaplacení bude pohledávka vymáhána daňovou exekucí dle daňového řádu. Pokud nebude uhrazeno, předá originál rozhodnutí nebo ověřenou kopii s vyznačením právní moci a vykonatelnosti, kopii upomínky s dokladem o doručení na finanční odbor.

9.Řeší přestupky, které dle speciálních zákonů jsou v pracovní náplni zaměstnanců odboru (zejména dle školského zákona, zákona o státní památkové péči, zákona o shromažďování).

10.V rámci působnosti odboru využívá údajů ze základních registrů.

11.Všechny úseky odpovídají v rámci své působnosti za plnění zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v pozdějších zněních

12. Plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města, starostou města, místostarosty města a tajemníkem MěÚ v rámci působnosti OKS.

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)