Menu
Město Domažlice
Domažlice

Odbor ICT a GIS

Příloha č. 2/5 organizačního řádu - funkční náplň odboru:
(ICT – informační a komunikační technologie, GIS – geografické informační systémy)


I. Postavení a funkce odboru

Odbor ICT a GIS města Domažlice je odborným útvarem, zabezpečujícím informační a komunikační technologie města na základě zákonných norem, technických norem a možností, závazných doporučení a standardů informačních systémů veřejné správy (ISVS) a ekonomických hledisek

ISMD - informační systém města Domažlic tvoří technologické centrum ORP, IS Městského úřadu, IS připojených organizačních složek města Domažlice, příspěvkových organizací města Domažlice a společností s ručením omezeným zřizovaných městem,    datová metropolitní síť města Domažlice

II. Hlavní úkoly odboru

Tvorba a rozvoj Informačního systému města Domažlice (ISMD)

 • Řešení základních otázek struktury ISMD, jeho plánování, technického a finančního zabezpečení, vytváří koncepci ISMD
 • Vybírá a zajišťuje hardware a software vhodný pro vytváření a rozvoj IS a zajišťuje jeho instalaci, údržbu a aktualizaci 
 • Analyzuje a hodnotí informační potřeby uživatelů, určuje racionalizační cíle, kterých se má řešením dosáhnout 
 • Správa a dohled nad efektivním využitím systémových prostředků (serverů, datových úložišť, virtualizačních řešení, databází a operačních systémů) 
 • Provoz, údržba a rozvoj informačního systému města Domažlice - zajišťování provozu ISMD z hlediska zajištění provozu sítí, systémů a aplikací včetně zálohování a obnovy dat 
 • Zabezpečování provozu GIS od úrovně tvorby a aktualizace mapových podkladů po implementaci prostředků prezentace výstupů 
 • Poskytování výstupů z GIS na základě uzavřených smluv
 • Plánování a správa technických a programových prostředků na úrovni pasivních a aktivních prvků ISMD a serverů 
 • Zajišťování správy technických a programových prostředků na úrovni klientských pracovních stanic (poradenství v obsluze, provozní úkony spojené s funkcí prostředků informačních technologií, poradenství o aplikačních úlohách, koordinace a kontakt s řešiteli ASW). 
 • Koordinace nasazování prostředků VT a realizaci sítí podle projektů ISMD 
 • Správa technických prostředků výpočetní techniky a optimalizace využití prostředků IS/ICT města 
 • Zajišťování přístupu a vazby ISMD na informační systém základních registrů ČR
 • Zajištění vazby na celostátní klasifikace a číselníky, jejich předávání ve spolupráci s řešiteli jednotlivých podsystémů 
 • Podpora zavádění a provozu městského kamerového dohledového systému

 Komplexní zabezpečení údržby a provozu Informačního systému města Domažlic

 • Provozuje systém helpdesku IS
 • Zabezpečuje ochranu dat IS před poškozením, neoprávněným přístupem a před napadením počítačovými viry
 • Trvalý dohled nad technologickým centrem ORP včetně objektové bezpečnosti a stavu prostředí a řešení provozních situací
 • Předepsané periodické testy motorgenerátoru a UPS
 • Doplňování paliva motorgenerátoru
 • Dohled a provozování metropolitní optické datové sítě, lokalizace poruch, zajišťování oprav
 • Podílí se na technickém zabezpečení pronájmu optických vláken  metropolitní optické datové sítě
 • Realizuje provozní změny v období rutinního provozu (upgrade, update, změny struktury dat) 
 • Zajišťuje opravy hardware, sítí, infrastruktury a aplikačního programového vybavení 
 • Správa datových bází, zejména z hlediska jejich konzistence, integrity a přístupů k nim 
 • Projednává rozpory vzniklé při rutinním provozu. 
 • Zajišťuje a zpracovává ve stadiu vývoje připomínky k projektům z uživatelského hlediska 
 • Projednává a řeší s vedoucími odborů a organizací vliv nových metodických a organizačních pokynů a legislativy na ISMD 
 • Ovládá implementované systémy na úrovni jejich správy 
 • Nastavuje parametry podsystémů ve spolupráci s pověřenými uživateli 
 • Poskytuje dodavatelům potřebné informace, vyjádření a stanoviska 
 • Reklamuje chybně prováděné funkce a služby u dodavatelů 
 • Ovlivňuje připomínky k řešení úlohy, je v kontaktu se všemi uživateli podsystémů 
 • Zajišťuje rutinní ověřování úloh, podílí se na jeho hodnocení 
 • Zajišťuje nákup, recyklaci a výměnu pásek, inkoustů, tonerů a dalšího materiálu tiskáren a multifunkčních zařízení 
 • Zajišťuje připojení ISMD k počítačové síti Internet, včetně zajištění záložního připojení, zajišťuje a spravuje mailový server města a organizací připojených do metropolitní sítě 
 • Zajišťuje smluvní závazky, bezpečnbostní a provozní potřeby regionální datové sítě CamelNet

 Poskytování služeb technologického centra ORP Domažlice obcím v působnosti ORP Domažlice

 • zajišťuje přístup obcí z obvodu ORP Domažlice ke službám a zdrojům technologického centra:
 • přístup k portálové elektronické spisové službě
 • přístup k negarantovanému úložišti dat
 • služby mailového serveru
 • zajišťuje školení v oblasti témat, řešených odborem pro obce
 • technická podpora pro obce
 • zálohování a obnova databázových instancí obcí
 • komunikace a zajištění smluvních vztahů s obcemi v oblasti řešených IT témat

 Organizační a konzultační funkce v oblasti ICT a GIS

 • Security management
 • Dohody o spolupráci s externími partnery a hospodářské smlouvy, včetně změn a dodatků 
 • Vydává nezbytné metodické pokyny pro provoz podsystémů 
 • Zpracovává a aktualizuje obecně závazné vyhlášky města a vnitřní směrnice v rámci své působnosti, v přípravném řízení spolupracuje s OKS k zajištění jednotných náležitostí a charakteru vyhlášek. 
 • Zajišťuje školení uživatelů ISMD v základní obsluze i aplikacích 
 • Navrhuje doplnění a inovace IS a předkládá odhady jejich časové, personální a finanční náročnosti 
 • Tvoří a aktualizuje Provozní řád informačního systému města Domažlice a další nezbytnou provozní dokumentaci 
 • Sleduje vnitřních vazby jednotlivých subsystémů, jejich vnější vazby na IS mimo sféru úřadu, informační vazby mezi městem a ostatními orgány veřejné správy i privátního sektoru 
 • Konzultuje s autory podsystémů funkce zpracování, stavy zpracování, odstraňuje chyby vzniklé při zpracování
 • Zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů v rozsahu své působnosti

 Prezentační funkce – zabezpečení informačního servisu pro podporu rozhodovacích procesů příslušných orgánů města Domažlic (RM, ZM, MěÚ, komise, dozorčí orgány společností), informační servis pro občany

 • Informační servis pro občany - zajištění zveřejňování informací dle zákona 106/1999 Sb. a ostatních informací na webových stránkách města a informačních kioscích
 • Poskytování webových služeb a tvorba webových aplikací 
 • Prezentace pro RM, ZM, MěÚ, komise, dozorčí orgány společností zřizovaných městem 
 • Provoz a podpora manažerského informačního systému (business inteligence)

 Kontrolní činnost – využívání prostředků ICT města Domažlice, security management

 • Zajišťuje provoz, sledování a vyhodnocení efektivity a využití prostředků VT, zpracovává ekonomické podklady a rozbory pro zajištění potřebných finančních prostředků
 • Kontroluje shodu  provozovaných systémů se standardy ISVS z hlediska použitých datových prvků a číselníků 
 • Kontroluje dodržování provozního řádu, vnitřních směrnic a obecně závazných vyhlášek v rámci své působnosti, legálnost používaného programového vybavení, dodržování ustanovení zák. 101/2000 Sb. a zák. 365/2000 Sb. při používání ICT, v případě jejich porušování navrhuje uložení sankcí

III. Ostatní úkoly odboru

 • poskytuje informace v souladu s platnou legislativou (zejména dle zákona 106/1999 Sb.) v rozsahu své působnosti
 • Spolupracuje s finančním odborem a ostatními odbory města při sestavování rozpočtu, zabezpečuje jeho plnění a navrhuje případné provedení rozpočtových změn v běžném roce.. 
 • Provádí přímé kontroly hospodaření s poskytnutými prostředky města dle kontrolního řádu města Domažlice. 
 • Zabezpečuje inventarizaci majetku dle příkazu tajemníka MěÚ a usnesení rady města. 
 • Plní ostatní úkoly uložené radou města, zastupitelstvem města a tajemníkem MěÚ v rámci působnosti odboru ICT a GIS

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)