Menu
Město Domažlice
Domažlice

Odbor finanční

Příloha č. 2/4 organizačního řádu

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zřídila Rada města Domažlice finanční odbor (dále jen FO) jako svůj výkonný orgán.

FO vykonává správu na úseku rozpočtu, daní a poplatků a účetnictví v rozsahu působnosti, kterou mu v souladu s předpisy svěřuje MěÚ.

Ve spolupráci s ostatními odbory MěÚ dbá na přísnou hospodárnost při vynakládání finančních prostředků.

Vykonává svěřené úkoly při vypracování, projednání, schválení a plnění rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem a při kontrole hospodaření s jejich prostředky.

II. Hlavní úkoly odboru

A. Tvorba rozpočtu

 1. Sestavuje návrh rozpočtového výhledu, který slouží jako pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování rozvoje města.

 2. Zpracovává roční rozpočet v návaznosti na rozpočtový výhled.

 3. Navrhuje pravidla pro případné rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu v následujícím roce.

 4. Sestavuje návrh rozpočtu v rámci metodických pokynů MF ČR a Krajského úřadu v Plzni. Ve spolupráci s odbory MěÚ, organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi města zpracovává podrobný rozpočet příjmů a výdajů. Navrhuje další závazné nebo orientační limity a ukazatele, které je MěÚ oprávněn stanovit ve znění platných předpisů. Navrhuje opatření k zabezpečení rozpisu a plnění rozpočtu MěÚ a organizací jím řízených. Provádí rozpis schválených ukazatelů a limitů.

 5. Zabezpečuje ve spolupráci s odbory MěÚ financování úkolů a hospodaření města a jím řízených a spravovaných organizací v souladu s rozpočtovými pravidly a ostatními předpisy upravujícími rozpočtové a finanční hospodaření.

 6. Ve spolupráci s příslušnými odbory MěÚ navrhuje a vede evidenci schválených změn rozpočtu jednotlivých odborů MěÚ, organizačních složek a příspěvkových organizací zřízených městem.

 7. Zabezpečuje průběžnou kontrolu plnění rozpočtu jednotlivých odborů MěÚ, organizačních složek a příspěvkových organizací zřizovaných městem. Vypracovává rozbory hospodaření a zprávy o plnění rozpočtu. Navrhuje opatření k zabezpečení řádného plnění rozpočtu a k odstranění zjištěných nedostatků.

 8. Souhrnné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů zpracovává do závěrečného účtu města. Pro jednání ZM připravuje návrh na krytí případného schodku hospodaření města nebo rozdělení přebytku hospodaření do peněžních fondů.

 9. Provádí vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, k rozpočtu kraje, obcí a jiným rozpočtům na základě podkladů odvětvových odborů, s výjimkou investičních a neinvestičních dotací získaných na základě žádostí zpracovávaných odborem správy majetku.

 10. Dává v rámci své působnosti stanoviska k investičním záměrům, projektovým úkolům, koncepcím rozvoje jednotlivých odvětví řízených MěÚ a k jiným důležitým opatřením, týkajícím se zabezpečení komplexního rozvoje města a potřeb občanů na úseku finančních služeb.

 11. Navrhuje finanční zabezpečení nových a rozpočtově nezajištěných úkolů.

 12. Zabezpečuje zapracování rozpočtu a rozpočtových opatření v rozsahu stanoveném rozpočtovou skladbou pořízením dat do účetního programu.

 13. Sleduje všechny běžné účty zřizované městem.

 14. Zodpovídá za podklady ve vztahu k městem zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti návrhu rozpočtu, usměrňování mzdových prostředků, projednávání výsledků hospodaření příspěvkových organizací.

 15. Metodicky řídí všechny odbory MěÚ (úseky) a organizační složky města za účelem zpracování správných vstupů pro vedení účetnictví a za účelem zpracování podkladů pro přiznání k dani z  přidané hodnoty a k dani z příjmů za město.

B. Vedení účetnictví

 1. Vede účetnictví města dle platných zákonů, předpisů a pokynů MF, zpracovává finanční a účetní výkazy MěÚ.

 2. Zajišťuje platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků. Provádí kontrolu bankovních dokladů, kontrolu konstantních, variabilních a specifických symbolů, kódů bankovních ústavů na těchto dokladech a vede celkový přehled těchto symbolů užívaných v rámci platebního zúčtovacího styku.

 3. Zabezpečuje úkoly v oblasti zřizování účtů u bankovních ústavů, zřizování a aktualizace podpisových vzorů.

 4. Sestavuje závěrečný účet města Domažlice. Prověřuje a zabezpečuje účetní správnost vykazování prostředků, poskytnutých ze státního rozpočtu v účetnictví a účetním výkaznictví.

 5. Vede evidenci vystavených a došlých faktur.

 6. Zabezpečuje ukládání účetních dokladů do archivu.

 7. Prověřuje vyúčtování provozní zálohy organizačních složek města a provádí za ně zúčtovací styk.

 8. Ke zpracování účetnictví a vedení operativní evidence používá výpočetní techniku a k tomu určené programové vybavení.

 9. Zpracovává informace, přehledy a výpisy pro oprávněné zaměstnance MěÚ.

 10. Eviduje a předepisuje do účetnictví jednotlivé pohledávky na základě podkladů předložených věcně příslušnými odbory MěÚ.

 11. Zajišťuje přezkoumání hospodaření města auditorem.

C. Správa místních poplatků

 1. Navrhuje zavedení místních poplatků.

 2. Provádí v celém zákonném rozsahu správu zavedených místních poplatků ze psů, za obecní systém odpadového hospodářství a z pobytu.

 3. Předepsanou formou provádí evidenci poplatků.

 4. Provádí vymáhání pohledávek vzniklých při správě místních poplatků dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

D. Řízení finanční likvidity

 1. Průběžně sleduje nabídky jednotlivých bankovních ústavů na umístění dočasně volných finančních prostředků (termínované vklady, depozitní směnky atd. ) a vyhodnocuje možnosti nákupu cenných papírů ( státní dluhopisy apod.).

 2. Zpracovává podklady k rozhodnutí o rozmístění volných finančních prostředků na základě vyhodnocení daných možností

 3. Zpracovává podklady pro jednání s bankami, smluvní dokumenty v oblasti bankovnictví a obchodování s cennými papíry.

 4. Vyhodnocuje úvěrové podmínky bankovních ústavů, zpracovává návrhy na možnosti optimalizace těchto bankovních produktů.

 5. Připravuje pro orgány MěÚ ve spolupráci s odvětvovými odbory, organizačními složkami a spol. s r.o. návrhy na přijetí půjčky nebo úvěru.

 6. Vyjadřuje se, případně navrhuje přípravu smluv o sdružování finančních prostředků MěÚ s jinými organizacemi.

 7. Zpracovává podklady pro rozhodování o poskytnutí půjčky nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města.

E. Úkoly v oblasti kontroly

 1. Zabezpečuje veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací zřízených městem Domažlice, v souladu se zákonem, č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Zabezpečuje veřejnosprávní kontrolu žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města Domažlice, pokud není vyhrazena jinému odboru MěÚ.

 3. Plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Účastní se kontrolních dnů příspěvkových organizací, organizačních složek a společností s ručením omezeným 100% vlastněných městem Domažlice.

 5. U příspěvkové organizace DTS Domažlice připravuje podklady pro projednání závěrů z konzultačních dnů v radě města, zajišťuje podklady pro změny zřizovací listiny.

 6. U společností s ručením omezeným 100% vlastněných městem Domažlice připravuje podklady pro projednání závěrů z konzultačních dnů v radě města vč. podkladů pro hodnocení jednatelů.

F. Vymáhání pohledávek

 1. Zajišťuje vymáhání pohledávek sankční povahy a pokut, postoupených ostatními odbory dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Zajišťuje vymáhání pokut uložených městskou policií v blokovém řízení.

 3. Zajišťuje vymáhání pohledávek, které vznikly při plnění úkolů v působnosti finančního odboru.

G. Evidence majetku

 1. Vede evidenci veškerého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku s výjimkou majetku předaného zřizovací listinou do správy organizačním složkám a příspěvkovým organizacím.

 2. Vede operativní evidenci dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku včetně jejich označení. Vede osobní karty zaměstnanců MěÚ za svěřený majetek.

 3. Vytváří vnitřní předpisy související s evidencí a pohybem majetku města.

 4. Zajišťuje řádný průběh inventarizace majetku a závazků města v souladu s platným vnitřním předpisem.

 5. Spolupracuje s organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, v souvislosti s likvidací městského majetku.

H. Další úkoly v oblasti přenesené působnosti

 1. Plní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 186/2016 o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 187/2016 o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

CH. Další úkoly v oblasti samostatné působnosti

 1. Zajišťuje vedení agendy dle OZV č. 2/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů.

III. Ostatní úkoly odboru

 1. Zpracovává a aktualizuje obecně závazné vyhlášky města (dále jen OZV) v rámci své působnosti, v přípravném řízení spolupracuje s OKS k zajištění jednotných náležitostí a charakteru vyhlášek

 2. Ve stanoveném rozsahu spolupracuje s výbory ZM a komisemi RM.

 3. Zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů v rozsahu své působnosti.

 4. Poskytuje informace v souladu s platnou legislativou.

 5. Provádí přímé kontroly hospodaření s finančními prostředky města.

 6. Vyměřuje poplatky za prováděné úkony v souladu s platnou legislativou.

 7. Uzavírá ve spolupráci s OSM pojistné smlouvy na pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice

 8. Zabezpečuje likvidaci vzniklých pojistných škod ve spolupráci s pojišťovnami, odborem správy majetku a odborem pro projednávání přestupků

 9. Zajišťuje agendu daně z nabytí nemovitých věcí, zpracovává daňové přiznání.

 10. V rámci působnosti odboru využívá údajů ze základních registrů

 11. Plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města, starostou města a tajemníkem MěÚ v působnosti FO.

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)