Menu
Město Domažlice
Domažlice

Odbor finanční

Příloha č. 2/4 organizačního řádu

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zřídila Rada města Domažlice finanční odbor (dále jen FO) jako svůj výkonný orgán.

FO vykonává správu na úseku rozpočtu, daní a poplatků a účetnictví  v rozsahu působnosti, kterou mu v souladu s předpisy svěřuje MěÚ.

Ve spolupráci s ostatními odbory MěÚ dbá na přísnou hospodárnost při vynakládání finančních prostředků.

Vykonává svěřené úkoly při vypracování, projednání, schválení a plnění rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem a při kontrole hospodaření s jejich prostředky.

II. Hlavní úkoly odboru

A. Tvorba rozpočtu

 1. Sestavuje návrh rozpočtového výhledu, který slouží jako pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování rozvoje města.
 2. Zpracovává roční rozpočet v návaznosti na rozpočtový výhled.
 3. Navrhuje pravidla pro případné rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu v následujícím roce.
 4. Sestavuje návrh rozpočtu v rámci metodických pokynů MF ČR. Ve spolupráci s odbory MěÚ, organizačními složkami a příspěvkovými organizacemi města zpracovává podrobný rozpočet příjmů a výdajů. Navrhuje další závazné nebo orientační limity a ukazatele, které je MěÚ oprávněn stanovit ve znění platných předpisů. Navrhuje opatření k zabezpečení rozpisu a plnění rozpočtu města a organizací jím řízených. Provádí rozpis schválených závazných ukazatelů.
 5. Zabezpečuje ve spolupráci s odbory MěÚ financování úkolů a hospodaření města a jím řízených a spravovaných organizací v souladu s rozpočtovými pravidly a ostatními předpisy upravujícími rozpočtové a finanční hospodaření.
 6. Ve spolupráci s příslušnými odbory MěÚ navrhuje a vede evidenci schválených změn rozpočtu jednotlivých odborů MěÚ, organizačních složek a příspěvkových organizací zřízených městem.
 7. Zabezpečuje průběžnou kontrolu plnění rozpočtu jednotlivých odborů MěÚ, organizačních složek a příspěvkových organizací zřizovaných městem. Vypracovává rozbory hospodaření a zprávy o plnění rozpočtu. Navrhuje opatření k zabezpečení řádného plnění rozpočtu a k odstranění zjištěných nedostatků.
 8. Souhrnné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů zpracovává do závěrečného účtu města.
 9. Provádí vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, k rozpočtu kraje, obcí a jiným rozpočtům na základě podkladů odvětvových odborů, s výjimkou investičních a neinvestičních dotací získaných na základě žádostí zpracovávaných odborem správy majetku. 
 10. Dává  v rámci své působnosti stanoviska k investičním záměrům, koncepcím rozvoje a k jiným důležitým opatřením, týkajících se zabezpečení komplexního rozvoje města a potřeb občanů na úseku finančních služeb.
 11.  Navrhuje finanční zabezpečení nových a rozpočtově nezajištěných úkolů.
 12. Zabezpečuje zapracování rozpočtu a rozpočtových opatření v rozsahu stanoveném rozpočtovou skladbou pořízením dat do programu.
 13.  Sleduje všechny běžné  účty  zřizované městem.
 14.  Zodpovídá za podklady ve vztahu k městem zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti návrhu rozpočtu, usměrňování mzdových prostředků, projednávání výsledků hospodaření příspěvkových organizací.
 15.  Metodicky řídí všechny odbory MěÚ (úseky) a organizační složky města za účelem zpracování správných vstupů pro vedení účetnictví a za účelem zpracování podkladů pro přiznání k dani z  přidané hodnoty a k dani z příjmů za město.

B. Vedení účetnictví

 1. Vede účetnictví města dle platných zákonů, předpisů a pokynů MF, zpracovává finanční a  účetní výkazy města.
 2. Zajišťuje platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků. Provádí kontrolu bankovních dokladů, kontrolu konstantních, variabilních a specifických symbolů, kódů bankovních ústavů na těchto dokladech a vede celkový přehled těchto symbolů užívaných v rámci platebního zúčtovacího styku.
 3. Zabezpečuje úkoly v oblasti zřizování účtů u bankovních ústavů, zřizování a aktualizace podpisových vzorů.
 4. Sestavuje závěrečný účet města Domažlice. Prověřuje a zabezpečuje účetní správnost vykazování prostředků, poskytnutých ze státního rozpočtu v účetnictví a účetním výkaznictví.
 5. Vede  evidenci vystavených a došlých faktur.
 6. Zabezpečuje ukládání účetních dokladů do archivu.
 7. Prověřuje vyúčtování provozní zálohy organizačních složek města a provádí za ně zúčtovací styk.
 8. Ke zpracování účetnictví a vedení operativní evidence používá výpočetní techniku a k tomu určené programové vybavení.
 9. Zpracovává informace, přehledy a výpisy pro oprávněné zaměstnance MěÚ.
 10.  Eviduje a předepisuje do účetnictví jednotlivé pohledávky na základě podkladů předložených věcně příslušnými odbory MěÚ.
 11.  Zajišťuje přezkoumání hospodaření města auditorem.

C. Správa místních poplatků

 1. Navrhuje zavedení místních poplatků.
 2. Provádí v celém zákonném rozsahu správu zavedených místních poplatků ze psů, za obecní systém odpadového hospodářství a z pobytu.
 3. Předepsanou formou provádí evidenci poplatků.
 4. Provádí vymáhání pohledávek vzniklých při správě místních poplatků dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

D. Řízení finanční likvidity

 1. Průběžně sleduje nabídky jednotlivých bankovních ústavů na umístění dočasně volných finančních prostředků Zpracovává podklady k rozhodnutí o rozmístění volných finančních prostředků na základě vyhodnocení daných možností
 2. Zpracovává podklady pro jednání s bankami, smluvní dokumenty v oblasti bankovnictví a obchodování s cennými papíry.
 3. Vyhodnocuje úvěrové podmínky bankovních ústavů, zpracovává návrhy na možnosti optimalizace těchto bankovních produktů.
 4. Připravuje pro orgány města ve spolupráci s odvětvovými odbory, organizačními složkami a spol. s r.o. návrhy na přijetí půjčky nebo úvěru.
 5. Vyjadřuje se, případně navrhuje přípravu smluv o sdružování finančních prostředků města s jinými organizacemi.
 6. Zpracovává podklady pro rozhodování o poskytnutí půjčky nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města.

E. Úkoly v oblasti kontroly

 1. Zabezpečuje veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací zřízených městem Domažlice, v souladu se zákonem, č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zabezpečuje veřejnosprávní kontrolu žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města Domažlice, pokud není vyhrazena jinému odboru MěÚ.
 3. Plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Účastní se konzultačních dnů příspěvkových organizací, organizačních složek a společností s ručením omezeným 100% vlastněných městem Domažlice.
 5. U příspěvkové organizace DTS Domažlice   připravuje podklady pro projednání závěrů z konzultačních dnů v radě města, zajišťuje podklady pro změny zřizovací listiny.
 6. U společností s ručením omezeným 100% vlastněných městem Domažlice připravuje podklady pro projednání závěrů z konzultačních dnů v radě města vč. podkladů pro hodnocení jednatelů.

F. Vymáhání pohledávek

 1. Zajišťuje vymáhání pohledávek sankční povahy a pokut, postoupených ostatními odbory dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zajišťuje vymáhání pokut uložených městskou policií v blokovém řízení.
 3. Zajišťuje vymáhání pohledávek, které vznikly při plnění úkolů v působnosti finančního odboru.

G. Evidence majetku

 1. Vede evidenci veškerého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku s výjimkou majetku předaného zřizovací listinou do správy organizačním složkám a příspěvkovým organizacím.
 2. Vede operativní evidenci dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého majetku včetně jejich označení. Vede osobní karty zaměstnanců MěÚ za svěřený majetek.
 3. Vytváří vnitřní předpisy související s evidencí a pohybem majetku města.
 4. Zajišťuje řádný průběh inventarizace majetku a závazků města v souladu s platným vnitřním předpisem.
 5. Spolupracuje s organizacemi, jejichž zřizovatelem je město, v souvislosti s likvidací městského majetku.

H.  Další úkoly v oblasti přenesené působnosti

 1. Plní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 186/2016 o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 187/2016 o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

III. Ostatní úkoly odboru

 1. Zpracovává a aktualizuje obecně závazné vyhlášky města (dále jen OZV) v rámci své působnosti, v přípravném řízení spolupracuje s OKS k zajištění jednotných náležitostí a charakteru vyhlášek
 2. Ve stanoveném rozsahu spolupracuje s výbory ZM a komisemi RM.
 3. Zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů v rozsahu své působnosti.
 4. Poskytuje informace v souladu s platnou legislativou.
 5. Provádí přímé kontroly hospodaření s finančními prostředky města.
 6. Vyměřuje poplatky za prováděné úkony v souladu s platnou legislativou.
 7. Uzavírá ve spolupráci s OSM pojistné smlouvy na pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice
 8. Zabezpečuje likvidaci vzniklých pojistných škod ve spolupráci s pojišťovnami, odborem správy majetku a odborem pro projednávání přestupků
 9. Zajišťuje agendu daně z nabytí nemovitých věcí vč. zpracování daňového přiznání.
 10. V rámci působnosti odboru využívá údajů ze základních registrů
 11. Plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města, starostou města a tajemníkem MěÚ v působnosti FO.

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)