Menu
Město Domažlice
Domažlice

Probíhá úprava webových stránek.

Krizové řízení – krizové situace (KS)

Krizovým řízením rozumíme souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů, zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.
Za krizovou situaci označujeme mimořádnou událost, při níž je vyhlášen některý z krizových stavů.
Krizová situace je stav, kde jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Krizové stavy:

Název Norma - zákon Vyhlašující orgán Důvod Území Doba trvání
Válečný stav ÚZ č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43 ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl.2 Parlament je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení celý stát není omezeno
Stav ohrožení ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7 Parlament na návrh Vlády je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy

-celý stát

-omezené území státu

není omezeno
Nouzový stav ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 5 a 6 Vláda (předseda vlády) v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií,nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy,zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost  

-celý stát

-omezené území státu

Nejdéle 30 dnů
 
Stav nebezpečí
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č.320/2002 Sb. Hejtman kraje, primátor hl. m. Prahy jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS

- celý kraj

- část kraje

Nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)


Krizová situace a krizový stav spolu vzájemně souvisí. Vyhlášení krizového stavu je závislé na existenci krizové situace. Pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému, může hejtman kraje jako bezodkladné opatření vyhlásit stav nebezpečí. Hejtman kraje je za stavu nebezpečí oprávněn za účelem řešení konkrétní krizové situace nařídit krizová opatření. Orgány obce jsou povinny zajistit provedení krizových opatření v podmínkách obce.

OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ ZA KS:

Podle zákona č.240 / 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů - za nouzového stavu  nebo za stavu ohrožení lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit:

 • právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví
 • vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku, pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada
 • svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací
 • právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého KS
 • právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění
 • právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací.

Vláda v době trvání nouzového stavu je oprávněna:

 • nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území
 • zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území
 • rozhodnout o ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnou věcné prostředky k řešení KS
 • rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, stavebních prací, terenních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení, vyplývajícího z krizové situace
 • nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato změna pobytu bude delší než 3 dny
 • přijmout opatření  k ochraně státních hranic, pobytu cizinců, oblast zbraní, výbušnin, nebezpečných chemických látek apd.
 • nařídit přemístění osob ve vazbě, do jiné věznice…….
 • nařídit použití občanů povinných civilní službou a vojáků v činné službě k provádění krizových opatření
 • nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce
 • zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů
 • zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení ( důchodové zabezpečení, státní sociální podpora….)

Vláda v době trvání stavu ohrožení státu dále je oprávněna nařídit:

 • omezení vstupu na území ČR osobám, které nejsou občany ČR
 • povinné hlášení místa trvalého pobytu, popřípadě i místa, kde se osoba dočasně zdržuje
 • omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva
 • zvýšenou kontrolní činnost na úseku zabezpečení skladovaných střelných zbraní, střeliva, nebezpečných látek
 • apd.

Rozhodnutí  o krizových opatřeních se zveřejňují v hromadných informačních prostředcích a vyhlašují se stejně jako zákon

STÁTNÍ POMOC PŘI OBNOVĚ ÚZEMÍ POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ NEBO JINOU POHROMOU  - ŘEŠÍ ZÁKON Č. 12/2002 Sb., ze dne 18.12.2001

Tento zákon stanoví zásady pro poskytnutí státní finanční pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a postup předcházející  poskytnutí státní pomoci

Zásady poskytnutí státní pomoci

Došlo- li k narušení základních funkcí území v důsledku živelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou událostí , na základě níž byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, může stát poskytnout krajům, obcím, dalším právnickým osobám , s výjimkou právnických osob
hospodařících s majetkem státu, a fyzickým osobám  státní pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení  základních funkcí v území.

Státní pomoc může být poskytnuta, pokud dotčená osoba doloží způsobem stanoveným nařízením vlády, že není schopna  vlastními prostředky  obnovit  majetek sloužící  k zabezpečení základních funkcí v území.

Státní pomoc lze poskytnout až do výše nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku poškozeného pohromou nebo na pořízení nového majetku , který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený pohromou.

Na poskytnutí státní pomoci není právní nárok

Majetkem sloužícím k zabezpečení  základních funkcí v území  je majetek ve vlastnictví  dotčených osob, který bezprostředně slouží zejména k zabezpečení dopravní obslužnosti, veřejných telekomunikačních a poštovních služeb, zdravotnických, sociálních a školských služeb, bydlení, zásobování vodou, elektrickou energií, plynem,energetickými surovinami, potravinami, léky a krmivy pro živočišnou výrobu , odvádění odpadních vod, likvidace komunálního odpadu

Datum vložení: 26. 4. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 4. 2005 0:00
Autor: