Menu
Město Domažlice
Domažlice

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti města Domažlice

v oblasti poskytování informací

podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, za rok 2010
 

I.

Obsah výroční zprávy se člení dle § 18 odst.1. zákona č.106/1999 Sb. na tyto části:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 
V roce 2010 byly na Městský úřad v Domažlicích doručeny dvě žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
 
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí, neboť Městský úřad v Domažlicích nevydal rozhodnutí o neposkytnutí informace, o kterou tazatel žádal.
 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
 
V průběhu roku 2010 nebyla předmětem soudního rozhodnutí žádná žádost o poskytnutí informace.
 
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
 
V průběhu roku 2010 nebyla poskytnuta žádná licence.
 
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
 
V průběhu roku 2010 nebyla podána na MěÚ žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
 
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - viz čl. III.
 

II.

Při obdržení jakékoli žádosti o informace je postupováno dle vnitřní směrnice a v souladu s výše citovaným zákonem. Informace, o které je žádáno ústně, jejich poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy a není třeba jejich vyhledání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně – jedná se především o informace, u nichž není zdůrazněno, že jsou žádány na podkladě zákona č.106/1999 Sb.

 III.

Město Domažlice zveřejňuje informace podle tohoto zákona několika způsoby:

1) Na úřední desce – zde jsou zveřejňovány především informace, které mají aktuální charakter a jsou často obměňovány.

2) V Domažlickém Zpravodaji – výpisy z usnesení rady města a zastupitelstva města, termíny zasedání zastupitelstva města, setkání se starostou města a jiné aktuální informace.

3) Na podatelně a sekretariátu městského úřadu. Jedná se především o rozsáhlé informace, které nelze umístit na úřední desce či vývěsce, např. platné vyhlášky města, směrnice o poskytování informací a jiné.

4) Přímo na jednotlivých odborech Městského úřadu v Domažlicích.

5) Na internetových stránkách  http://domazlice.eu/.

6) V informačním kiosku

- povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb.

- doplňující - tel. seznam MěÚ, orientační plán města, umístění odborů.

IV.

Tato zpráva byla zpracována za období roku 2010.

 

V Domažlicích dne 23. 2. 2011

Ing. Milena Vlčková

tajemnice MěÚ

v.r.

Datum vložení: 23. 2. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2022 8:17
Autor: Hana Pokorná

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)