Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zastupitelstvo

Jednací řád zastupitelstva města Domažlice

 

I.
Základní ustanovení
1. Jednací řád zastupitelstva města je doplňující a navazující normou k § 96 zákona č.128/ 2000 Sb. obcích (o obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 
II.
Příprava jednání zastupitelstva
1. Zasedání zastupitelstva města svolává starosta města v souladu v souladu s ustanoveními § 92 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Program jednání zastupitelstva města připravuje rada města.
3. K bodům jednání, vyžadujícím rozhodnutí zastupitelstva je nutno zaslat podkladové materiály společně s pozvánkou tak, aby je členové zastupitelstva obdrželi nejpozději 5 dnů před dnem konání zasedání. Součástí podkladových materiálů musí být i všechna usnesení rady města za období od posledního zasedání zastupitelstva města.
4. Podklady pro jednání zastupitelstva a jednací řád zastupitelstva musí být vyvěšeny na obvyklém místě před zahájením jednání zastupitelstva.
5. Za věcnou správnost a úplnost podkladových materiálů zodpovídá tajemník MěÚ.
 
III.
Pracovní orgány
1. Pracovními orgány zastupitelstva jsou:
a) ustanovená 3 členná mandátová komise,
- podává zprávu o usnášeníschopnosti před prvním hlasováním,
- v průběhu jednání ověřuje usnášeníschopnost zastupitelstva,
- řídí průběh veřejného hlasování a vyhlašuje výsledky hlasování,
b) zvolená 3 členná návrhová komise,
- připravuje znění usnesení dle průběhu jednání,
c) zvolená 3 členná volební komise (v případě potřeby),
- shromažďuje personální návrhy na volby, řídí průběh tajné volby dle kapitoly VII. Jednacího řádu,
d) zvolení 2 ověřovatelů pro ověření zápisu.
2. Pracovní orgány zastupitelstva jsou voleny nebo ustanoveny veřejným hlasováním na základě návrhů členů zastupitelstva.
3. Členové komise si volí předsedu, který řídí její činnost a vystupuje jejím jménem.
4. Stálým zapisovatelem návrhové komise je tajemník MěÚ.
 
IV.
Program jednání
1. Právo předkládat návrhy k projednávání mají všichni členové zastupitelstva města, rada města a výbory prostřednictvím předsedů, popřípadě určeným členem výboru.
2. O případném zařazení nového bodu do jednání nad rámec zveřejněného programu nebo o vyřazení bodu z programu jednání se hlasuje jednotlivě.
3. Součástí programu jednání zastupitelstva je vždy zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města za období od posledního zasedání zastupitelstva města.
4. Na zákl. § 97 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, informuje zástupce rady města o činnosti tohoto orgánu od posledního zasedání ZM.
 
V.
Průběh jednání
1. Jednání řídí starosta města, v jeho nepřítomnosti místostarosta, popřípadě určený člen rady města podle schváleného programu, uděluje slovo, připouští věcné či technické poznámky či návrhy.
Za věcné či technické poznámky či návrhy se považují:
a) návrhy na ukončení diskuse,
b) návrhy na přerušení jednání - přestávku k poradě klubu,
c) návrhy na odložení projednávaného bodu jednání.
2. Ke každému projednávanému bodu programu musí předsedající otevřít rozpravu.
3. V rozpravě mají občané právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem po udělení slova předsedajícím.
4. Všichni vedoucí odborů MěÚ, vedoucí zařízení města, vedoucí příspěvkových organizací města a ředitelé společností s r.o., popřípadě jimi určení zástupci,musí být přítomni na zasedání zastupitelstva města.
 
VI.
Hlasování
1. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.
2. V případě, že nebude žádný návrh přijat, přesouvá se příslušný bod jednání na další zasedání zastupitelstva města.
3. Zastupitel má před hlasováním právo požádat mandátovou komisi o zaznamenání výsledku hlasování s uvedením, jak hlasovali jednotliví zastupitelé města. V tomto případě hlasují zastupitelé jednotlivě a na vyzvání. Souhlas, zdržení se hlasování, či nesouhlas jednotlivých zastupitelů s přijímaným usnesením je v tomto případě součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.
4. O návrzích je hlasováno v opačném pořadí, než jak byly předkládány. V případě přijetí některého z návrhů se o dalších návrzích již nehlasuje.
 
VII.
Volby
1. Před zahájením volby je třeba rozhodnout, zda bude volba probíhat tajným či veřejným hlasováním.
2. Tajné volby:
a) Hlasuje se tak, že zastupitel dává svůj hlas tomu kandidátovi, před jehož jménem ve volebním lístku zapíše křížek.
b) Označit může pouze tolik kandidátů, jejichž počet je do voleného orgánu předem stanoven.
c) Volba probíhá vícekolovým způsobem.
d) V každém kole jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů, nejméně však nadpoloviční většinu hlasů všech zastupitelů.
e) Do dalšího kola nepostupuje ten z kandidátů, který získal nejnižší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů u dvou či více kandidátů se vkládá mezikolo, kde se hlasováním rozhodne, který z kandidátů postoupí.
f) Hlasování probíhá tak dlouho (v tolika kolech), dokud není zvolen předem stanovený počet osob.
g) Musí být připraven vhodný prostor pro úpravu hlasovacích lístků.
 
VIII.
Usnesení
1. Součástí usnesení musí být i termín jeho splnění a zodpovědná osoba.
 
IX.
Zápis
1. Zápis a zvukové nosiče se záznamem z jednání zastupitelstva musí být k dispozici v sekretariátu starosty, kopie zápisu pak v podatelně MěÚ.
2. Návrh zápisu pro ověřovatele musí být vypracován do 6 dnů od konání zasedání zastupitelstva města.
 
X.
Účinnost
Tento Jednací řád zastupitelstva města v Domažlicích byl přijat na jednání zastupitelstva dne 18.12.2002 usnesením č 34 s účinností od 1.1.2003. K datu účinnosti tohoto Jednacího řádu se ruší Jednací řád městského zastupitelstva ze dne 18.4.2001.

V Domažlicích dne 19. 12. 2002
 
Jan Látka
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Adresa

náměstí Míru 1
34401, Domažlice
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Bc. Stanislav Antoš

Politická příslušnost: KDU-ČSL
starosta

Lenka Bauerová

Politická příslušnost: ODS
Zastupitel

Jan Benc

Politická příslušnost: ANO 2011
II. místostarosta

David Bor

Politická příslušnost: ANO 2011
Zastupitel

Bohumil Duchek

Politická příslušnost: SPD
Zastupitel

Mgr. Jakub Faschingbauer

Politická příslušnost: ODS
Zastupitel

Ing. Pavel Faschingbauer

Politická příslušnost: ODS
Zastupitel

Waldemar Janeček

Politická příslušnost: Domažlice pro všechny
Zastupitel

Mgr. Kamil Jindřich

Politická příslušnost: SPMD
Zastupitel

MUDr. Ivo Kadlec

Politická příslušnost: KDU-ČSL
Zastupitel

Ing. Viktor Krutina

Politická příslušnost: Česká pirátská strana
I. místostarosta

Josef Kuneš

Politická příslušnost: SPMD
Zastupitel

Ing. Miroslav Mach

Politická příslušnost: SPMD
Zastupitel

Michal Obdržálek

Politická příslušnost: SPD
Zastupitel

Mgr. Martin Piták

Politická příslušnost: ANO 2011
Zastupitel

Mgr. Ivan Rybár

Politická příslušnost: SPMD
Zastupitel

Rudolf Špoták

Politická příslušnost: Česká pirátská strana
Zastupitel

MgA. Marek Vorlíček

Politická příslušnost: KDU-ČSL
Zastupitel

David Všetečka

Politická příslušnost: ANO 2011
Zastupitel

Ing. Radek Wiesner

Politická příslušnost: ANO 2011
Zastupitel

Ing. Zbyněk Wolf

Politická příslušnost: SPMD
Zastupitel

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)