Menu
Město Domažlice
Domažlice

52. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

USNESENÍ

 

52. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 21.09.2022

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1373 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pachla, Ing. Jitku Heřmanovou

 

1374 - schvaluje předložený program zasedání

 

1375 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jitka Heřmanová, MUDr. Ivo Kadlec, Bc. Stanislav Antoš

 

1376 - bere na vědomí zprávu z 136. - 137. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing. Radek Wiesner

 

1377 - a) bere na vědomí zápis z jednání Výboru pro věci sociální ze dne 31.08.2022

b) bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 14.09.2022

 

1378 - schvaluje minimální kupní cenu pro prodej pozemků p. č. 134/1, 134/2, 173/1 a části pozemku p. č. 134/3, vymezenou situačním plánkem, vše v k. ú. Babylon ve výši 73 Kč/m2 pod podmínkou, že obec Babylon uhradí náklady za vyhotovení geometrického plánu rozdělujícího pozemek p. č. 134/3 v k. ú. Babylon

Termín splnění: 21.09.2022                          Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1379 - a) schvaluje záměr bezúplatného nabytí části pozemku p. č. 3800/124 v k. ú. Domažlice ve vlastnictví XXX do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 30.10.2022                              Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

b) schvaluje záměr bezúplatného převodu částí pozemků p. č. 3800/127, 3800/126, 3800/129 a 3800/130, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví družstva KOVOBEL, výrobní družstvo, IČ 00028894 do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 30.10.2022                                   Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

c) schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky p. č. 3800/128 a p. č. 3802/64, oba v k. ú. Domažlice s výrobním družstvem KOVOBEL, IČ 00028894, které budou po nabytí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Domažlice, Paroubkova 228, Domažlice, IČ 69797111 darovány městu

Termín splnění: 30.10.2022                                 Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec , OSM

d) schvaluje záměr bezúplatného nabytí části pozemku p. č. 3800/92 v k. ú. Domažlice ve vlastnictví XXX do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 30.10.2022                                 Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1380 schvaluje koupi lesních pozemků p. č. 158/1, 157/2, 147/1 a pozemků p. č. 787, 793 vedených jako trvalý travní porost, vše v k. ú. Bořice u Domažlic za cenu 755.070 Kč a uzavření kupní smlouvy s panem XXX, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2022                                     Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1381 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3412 pol. 6121 + 3.935.242 Kč (Baseballové hřiště – sociální zázemí a parkovací plochy)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 3.935.242 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.09.2022                           Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1382 - schvaluje prodej jednotky č. 394/3 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově čp. 394 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 5160/60096 na společných částech budovy čp. 394 a spoluvlastnický podíl ve výši 5160/60096 na pozemcích p. č. st. 1326/1 a st. 3495/11, vše v k. ú. Domažlice, paní XXX a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 1.715.403 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 31.11.2022                                   Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1383 - schvaluje záměr prodat pozemky p. č. st. 105, p. č. st. 106, p. č. st. 107, p. č. st. 108/1, p. č. st. 108/2, p. č. st. 109, p. č. st. 110, p. č. st. 111, p. č. st. 112, p. č. st. 113, p. č. st. 114, p. č. st. 115, p. č. 116, p. č. st. 117 a p. č. st. 226 vše vedené jako zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Babylon, dle předloženého situačního plánu, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2927-65/22 vyhotoveným Stavební kanceláří Vaněk, s. r. o., Doubova 534, Domažlice, IČ 29084946

Termín splnění: 31.10.2022                                     Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1384 - a) schvaluje záměr směnit část pozemku p. č. 525/1 o výměře cca 19,3 m2, ve vlastnictví města Domažlice, vymezenou situačním plánkem, za část pozemku p. č. 525/3 o výměře cca 2,44 m2, ve vlastnictví fyzické osoby, vymezenou situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice s finančním vyrovnáním ve výši 720 Kč za m2

Termín splnění 31.10.2022                                  Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

b) neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 525/1 v k. ú. Domažlice o výměře cca 18,1 m2, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 21.09.2022                                  Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1385 - schvaluje uzavření dohody o změně obsahu a rozsahu práva stavby mezi městem Domažlice a spolkem Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Domažlice, IČ 00524123, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2022                           Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1386 - schvaluje prodej částí pozemku p. č. 4796/1, označených dle geometrického plánu č. 4682-346/2022 novými parcelními čísly 4796/22 a st. 4674, vše v k. ú. Domažlice panu XXX za celkovou kupní cenu ve výši 5.040 Kč vč. DPH a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2022                                Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1387 - schvaluje prodej pozemků p. č. 3800/66, p. č. 3800/122 a p. č. 5079/3, vše v k. ú. Domažlice, společnosti KOVOBEL, výrobní družstvo, se sídlem Cihlářská 503, Domažlice, IČ 00028894 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2022                             Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1388 - schvaluje dokument Strategie rozvoje města Domažlice, vyhotovený společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, se sídlem Riegrova 206/1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 25245091, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 21.09.2022                          Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1389 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0575 pol. 4122 + 300.000 Kč (dotace PK – Oprava soc. zařízení ZŠ Msgre B. Staška)

org. 0575 § 3113 pol. 5171 + 1.638.143 Kč (oprava sociálního zařízení ZŠ Msgre B. Staška)

org. 0575 § 6399 pol. 5362 - 284.306 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.053.837 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.09.2022                             Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

1390 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o evidenci označených psů a jejich chovatelů dle předloženého návrhu

Termín splnění: 21.09.2022                                     Odpovědná osoba: Ing. Alena Kučerová, OF

 

1391 schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 211/2022 ve výši 170.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru čp. 1, 344 20 Domažlice, IČO 00253316 a XXX dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2022                                Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Murínová, OKS

 

1392 schvaluje přesun finančních prostředků poskytnutých na základě smlouvy č. 1/2022 v rámci programu ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost“ Městská rada seniorů, se sídlem Domažlice, Benešova 281, PSČ 344 01 , IČ 06397531, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 21.09.2022                                Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Murínová, OKS

 

1393 schvaluje přesun finančních prostředků poskytnutých na základě smlouvy č. 19/2022 v rámci programu ,,Program pro poskytování dotací sociální oblast – registrované sociální služby“ Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Poradenské centrum Domažlice, p. s., se sídlem Domažlice, Jindřichova 214, PSČ 344 01, IČ 73733148, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 21.09.2022                             Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Murínová, OKS

 

1394 schvaluje dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 21.09.2022                                  Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Murínová, OKS

 

Domažlice, 21.09.2022

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

52. Hlasování WEB.pdf (68.48 kB)

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 22. 9. 2022 9:12
Datum poslední aktualizace: 23. 9. 2022 7:45
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)