Menu
Město Domažlice
Domažlice

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

USNESENÍ

 

02. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 23.11.2022

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

16 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Ivo Kadlece, Jana Bence

 

17 - a) schvaluje vyřazení bodu č. 7 z programu zasedání

b) schvaluje upravený program zasedání

 

18 - volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Stanislav Antoš, Rudolf Špoták, Ing. Viktor Krutina

 

19 - bere na vědomí zprávu z 1. - 2. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing. Radek Wiesner

 

20 schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 22.01.2019 mezi městem Domažlice a XXX, kterým dojde k prodloužení trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2382/37 v k. ú. Domažlice do 31.12.2023

Termín splnění: 30.12.2022 Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

21 - a) schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 2382/35 v k. ú. Domažlice paní XXX do výlučného vlastnictví za kupní cenu ve výši 1.506.600 Kč včetně DPH, po zániku (uplynutím doby trvání) práva stavby rodinného domu zřízeného k tomuto pozemku

Termín splnění: 30.12.2022 Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

b) schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 2382/34 v k. ú. Domažlice paní XXX do výlučného vlastnictví za kupní cenu ve výši 1.263.600 Kč včetně DPH, po zániku (uplynutím doby trvání) práva stavby rodinného domu zřízeného k tomuto pozemku

Termín splnění: 30.12.2022 Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

22 - a) ruší usnesení č. 1369 a) ze dne 24.08.2022

b) ruší usnesení č. 1369 b) ze dne 24.08.2022

Termín splnění: 23.11.2022 Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

23 - schvaluje odkoupení pozemku p. č. 405/2 v k. ú. Luženičky a uzavření kupní smlouvy č. 1028932230 s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, IČ 01312774 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2023 Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

24 - schvaluje prodej pozemků p. č. 134/1, p. č. 134/2, p. č. 173/1, a části p. č. 134/3, označené dle geometrického plánu č. 700-58/2022 novým parcelním číslem 134/3, vše v k. ú. Babylon, obci Babylon, Babylon 27, 345 31, IČ 00572551 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2023 Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

25 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 2446/11 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění 23.11.2022 Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

26 - schvaluje koupi pozemku p. č. 673, lesní pozemek v k. ú. Spáňov za cenu 15 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy s XXX, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.12.2022 Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

27 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem Domažlice a XXX dne 28.12.2010, s XXX dle předloženého návrhu

b) pověřuje podepsáním dodatku č. 10 prvního místostarostu města Domažlice Ing. Pavla Faschingbauera

Termín splnění: 30.11.2022 Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

28 - a)deleguje Ing. Viktora Krutinu, nar. 11.01.1978, bytem Husova třída 37, Domažlice, zástupcem města Domažlice na všech jednáních členské schůze Nájemního družstva GOLEM, bytové družstvo, IČ 26360551, se sídlem Kozinova 86, Domažlice. Podmínkou této delegace je členství Ing. Viktora Krutiny v radě města Domažlice.

b) deleguje Ing. Viktora Krutinu, nar. 11.01.1978, bytem Husova třída 37, Domažlice, zástupcem města Domažlice na všech jednáních členské schůze Nájemního družstva Domažlice, družstvo, IČ 25239724, se sídlem Domažlice, nám. Míru 1. Podmínkou této delegace je členství Ing. Viktora Krutiny v radě města Domažlice.

Termín splnění: 23.11.2022 Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

29 - a) schvaluje Dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Zahradní 471, PSČ 344 01, IČ 75006111, dle předloženého návrhu

b) schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Michlova 565, PSČ 344 01, IČ 71294121, dle předloženého návrhu

c) schvaluje Dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 01, IČ 75005743, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2022 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

 

30 - určuje ke spolupráci s odborem výstavby a ÚP (úřadem územního plánování a pořizovatelem) ve věcech týkajících se změny č. 3 Územního plánu Domažlice zastupitele města Domažlice místostarostu města Ing. Viktora Krutinu

Termín splnění: 23.11.2022 Odpovědná osoba: Ing. I. Sladká, OVÚP

 

31 - stanovuje zastupitelstvu města dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozdělení organizací a společností na místostarosty města takto:

Ing. Pavel Faschingbauer:

Základní škola Domažlice Komenského 17, Základní škola a mateřská škola Domažlice, Základní škola praktická Domažlice, Mateřská škola Domažlice, Sluníčko Domažlice, Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Městské kulturní středisko v Domažlicích, Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, Domažlické městské lesy spol. s r. o., Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o.

Ing. Viktor Krutina:

DTS Domažlice, Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice

Termín splnění: 23.11.2022 Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková, tajemnice

 

32 - a) stanovuje zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s účinností od 23.11.2022 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města v maximální výši stanovené dle aktuální přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Nárok na poskytnutí odměny vzniká dnem zvolení do příslušného orgánu obce.

b) schvaluje zastupitelstvu města neuvolněnému členovi zastupitelstva města v případě souběhu výkonu více funkcí měsíční odměnu za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna

c) stanovuje zastupitelstvu města měsíční odměnu náhradníkovi za člena zastupitelstva města, který odstoupil nebo kterému zanikl mandát, dnem nástupu

d) stanovuje zastupitelstvu města s účinností od 01.12.2022 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města ve výši 250 Kč/hod. Maximální měsíční částka v kalendářním měsíci, kdy se koná zasedání zastupitelstva města, je 3.000 Kč, v kalendářních měsících, kdy není zasedání zastupitelstva města, je maximální měsíční částka 2.000 Kč.

Náhrada ušlého výdělku neuvolněnému členu zastupitelstva města se poskytuje za účast na zasedání zastupitelstva města a dále za jednání mimo zasedání zastupitelstva města v kalendářním měsíci související s výkonem funkce člena zastupitelstva města na základě schválení starostou.

Termín splnění: 23.11.2022 Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková, tajemnice

 

33 - a) vyhrazuje si rozhodnutí o výši měsíčních odměn pro předsedy komisí, zvláštního orgánu, kteří jsou fyzickými osobami a nejsou členy zastupitelstva města

b) schvaluje měsíční odměnu fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, takto:

předseda komise, zvláštního orgánu za podmínky účasti min. 1x v měsíci: 75 % odměny neuvolněného člena zastupitelstva města dle příslušného nařízení vlády

c) schvaluje zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, měsíční odměnu fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, takto:

člen výboru, komise, zvláštního orgánu za podmínky účasti min. 1x v měsíci: 25 % odměny neuvolněného člena zastupitelstva města dle příslušného nařízení vlády

Nárok na poskytnutí odměny vzniká dnem zvolení do příslušného orgánu obce.

Termín splnění: 23.11.2022 Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková, tajemnice

 

34 - a) zřizuje dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , finanční výbor

b) stanovuje 7 členný finanční výbor

 

35 - a) zřizuje dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kontrolní výbor

b) stanovuje 9 členný kontrolní výbor

 

36 - stanovuje volbu všech předsedů a členů výborů veřejným hlasováním

 

37 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích předsedu finančního výboru Ing. Miroslava Macha

38 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena finančního výboru Ing. Petra Vondraše

39 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena finančního výboru Zdeňka Karase

40 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena finančního výboru Ing. Nikolu Jandečkovou

41 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena finančního výboru Mgr. Davida Paulera

42 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena finančního výboru Rudolfa Špotáka

43 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena finančního výboru Jana Látku

Termín splnění: 23.11.2022 Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková, tajemnice

 

44 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích předsedu kontrolního výboru Bc. Stanislava Antoše

45 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena kontrolního výboru Mgr. Tomáše Brožíka

46 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena kontrolního výboru Mgr. Jana Halíka

47 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena kontrolního výboru Jana Bence

48 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena kontrolního výboru Mgr. Martina Pitáka

49 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena kontrolního výboru Ing. Helenu Krutinovou

50 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena kontrolního výboru Petra Žižku

51 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena kontrolního výboru Jiřího Macháčka

52 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena kontrolního výboru Romana Muhra

Termín splnění: 23.11.2022 Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková, tajemnice

 

53 - a) izuje dle § 84 a § 117 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích jako své iniciativní a kontrolní orgány tyto výbory: výbor školství, mládeže a sportu, výbor pro kulturu a cestovní ruch, výbor pro spolupráci s partnerskými městy, výbor pro věci sociální

b) stanovuje 15 členný výbor školství, mládeže a sportu

c) stanovuje 11 členný výbor pro kulturu a cestovní ruch

d) stanovuje 11 členný výbor pro spolupráci s partnerskými městy

e) stanovuje 9 členný výbor pro věci sociální

Termín splnění: 23.11.2022 Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková, tajemnice

 

54 - stanovuje volbu všech předsedů a členů výborů veřejným hlasováním

 

55 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích předsedu výboru školství, mládeže a sportu Davida Bora

56 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Ivana Rybára

57 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Josefa Prettla

58 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Davida Sekeráka

59 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Hynka Říhu

60 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Václava Sladkého

61 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Davida Paulera

62 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Jiřího Štangla

63 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Ing. Jana Látku

64 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Milana Mašla

65 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Ing. Petra Jankovce

66 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Karla Štípka

67 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Ing. Zdeňka Kubalíka

68 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Martina Vašíčka

69 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru školství, mládeže a sportu Hynka Šindeláře

Termín splnění: 23.11.2022 Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková, tajemnice

 

70 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích předsedu pro kulturu a cestovní ruch Lenku Bauerovou

71 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Josefa Kuneše

72 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Petru Vavříkovou

73 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Mgr. Josefa Nejdla

74 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Mgr. Tomáše Hrabětu

75 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch JUDr. Veroniku Fruthovou, Ph.D.

76 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Jana Látku

77 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Štěpána Thomayera

78 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Radka Čáni

79 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Bc. Lenku Schirovou

80 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro kulturu a cestovní ruch Libora Hammera

Termín splnění: 23.11.2022 Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková, tajemnice

 

81 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích předsedou výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Jakuba Faschingbauera

82 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Kamila Jindřicha

83 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Amara Ibrahima

84 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Ing. Věru Jankovcovou

85 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Štěpána Thomayera

86 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Veroniku Němcovou

87 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Ing. Romana Kalouse, Ph.D.

88 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Davida Rácze

89 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Jaroslavu Veckovou

90 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Janu Štenglovou

91 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro spolupráci s partnerskými městy Lenku Bauerovou

Termín splnění: 23.11.2022 Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková, tajemnice

 

92 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích předsedou výboru pro věci sociální Waldemara Janečka

93 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro věci sociální Ing. Jitku Heřmanovou

94 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro věci sociální Bc. Janu Váchalovou

95 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro věci sociální Mgr. Libuši Matějkovou

96 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro věci sociální Ing. Kateřinu Bauerovou

97 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro věci sociální Lukáše Denka, DiS.

98 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro věci sociální Bc. Veroniku Sladkou, DiS.

99 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro věci sociální Štěpánku Vodičkovou

100 - volí dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena výboru pro věci sociální Dagmaru Thomayerovou

Termín splnění: 23.11.2022 Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková, tajemnice

 

Domažlice, 23.11.2022

 

 

Ing. Radek Wiesner, v. r.

starosta města

 

 

Ing. Pavel Faschingbauer, v. r.

místostarosta města

 

 

02. Hlasování - web.pdf (151.86 kB)

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 24. 11. 2022 13:53
Datum poslední aktualizace: 24. 11. 2022 15:00
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)