Menu
Město Domažlice
Domažlice

34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

USNESENÍ

 

34. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 28.04.2021

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

849 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pachla, JUDr. Miroslava Vokáče

 

850 - a) schvaluje doplnění programu o bod RO - Veřejná zakázka s názvem "Bytové domy Domažlice Kasárna II, komunikace a inženýrské sítě – I. etapa“

b) schvaluje upravený program zasedání

 

851 - volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Stanislav Antoš, MUDr. Ivo Kadlec, Jan Pachl

 

852 - a) bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 22.04.2021

b) bere na vědomí plán kontrolní činnosti pro rok 2021 a 2022

 

853 - bere na vědomí zprávu z 85. - 88. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

854 - a) bere na vědomí zápis z 15. schůze Výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 30.03.2021

b) bere na vědomí zápis z 20. schůze Výboru pro věci sociální ze dne 29.03.2021

 

855 - a) schvaluje úpravu názvů autobusových zastávek takto:

Nábytkář – Cihlářská, Jirklovka

Potraviny – Cihlářská

ZZN – Cihlářská, závodiště

b) schvaluje úpravu názvů autobusových zastávek takto:

Žel. zast. - U žel. zastávky

c) schvaluje úpravu názvů autobusových zastávek takto:

Sídliště – Prokopa Velikého

d) schvaluje úpravu názvů autobusových zastávek takto:

U nemocnice – Hanův park

e) schvaluje úpravu názvů autobusových zastávek takto:

Bytové družstvo – Před Smolovem

Elitex – U Hřbitova

Hodeta – Masarykova

Žel. st. – Vlakové nádraží

f) schvaluje úpravu názvů autobusových zastávek takto:

U pohřební služby – U Svatých

g) schvaluje název nové autobusové zastávky U Zimního stadionu (v Petrovické ulici)

Termín splnění: 28.04.2021 Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

856 - neschvaluje záměr prodat pozemky p. č. 628/1 a p. č. 628/5, oba v k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 28.04.2021 Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

857 - schvaluje prodej jednotky č. 506/3 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházející se v budově čp. 505, 506 v ulici Kunešova v Domažlicích, Týnské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 112/4563 na společných částech budovy čp. 505, 506 a spoluvlastnický podíl ve výši 112/4563 na pozemcích p. č. st. 2573 a st. 2574, vše v k. ú. Domažlice, xxxxx a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 1.361.301 Kč a bude uhrazena dle varianty B

Termín splnění: 31.05.2021 Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

858 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 08.04.2019 mezi městem Domažlice a xxxxx, jejíž předmětem je zřízení práva stavby řadového domu k pozemku p. č. 2483/11, k. ú. Domažlice a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy o 12 měsíců

Termín splnění: 31.05.2021 Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

859 - souhlasí v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 20.04.2020 mezi městem Domažlice a xxxxx se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/54 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 31.05.2021 Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

860 - schvaluje uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 1455327 mezi Oberbank AG, Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakouská republika prostřednictvím a v souvislosti se svojí pobočkou v České republice Oberbank AG pobočka Česká republika, náměstí Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01 České Budějovice, IČ 26080222 jako bankou (zástavním věřitelem), xxxxx jako zástavci a klienty a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejíž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2446/54 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 2446/54 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2021 Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

861 - a) vyhrazuje si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxxxx, jakožto stavebníky, jejíž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ke smlouvě o úvěru číslo: 2081137963 zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice

Termín splnění: 31.05.2021 Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

b) schvaluje uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s xxxxx jakožto stavebníky, jejíž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ke smlouvě o úvěru číslo: 2081137963 zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2021 Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

862 - schvaluje koupi pozemku p. č. 2771/8, lesní pozemek v k. ú. Postřekov za cenu 300.000 Kč a uzavření kupní smlouvy s xxxxx dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2021 Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

863 - schvaluje toto rozpočtové opatření: .

org. 0533 § 3113 pol. 6122 + 1.771.293 Kč (ZŠ Komenského – odborné učebny – Nábytek)

org. 0533 § 6399 pol. 5362 – 307.415 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 1.463.878 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.04.2021 Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

864 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0560 pol. 4116 + 10.174.058 Kč (Dotace MŽP - Čerchov, Malinová hora, Bystřice –                     odstranění objektů)

org. 0560 § 2143 pol. 5171 + 11.969.480 Kč (Realizace akce - Čerchov, Malinová hora, Bystřice - odstranění objektů)              

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 1.795.422 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.04.2021 Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

865 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0207 pol. 4116 ÚZ 33063 + 1.549.683 Kč (ZŠ Komenského 17- dotace Šablony III)

org. 0207 § 3113 pol. 5336 ÚZ 33063 + 1.549.683 Kč (převod dotace ZŠ Komenského 17)

Termín splnění: 28.04.2021 Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

866 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0114 § 3429 pol. 5229 - 71.038 Kč (č. 1 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost- celoroční činnost 2021“)

org. 0114 § 3392 pol. 5229 + 35.500 Kč (č. 2 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty 2021“)

org. 0114 § 3399 pol. 5229 + 35.538 Kč (č. 3 „Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost 2021“)

Termín splnění: 30.04.2021 Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

867 - schvaluje poskytnutí částek z programu č. 1 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

 

Žadatel

Požadovaná částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Městská rada seniorů

35.200

34.222

Celoroční činnost MRS 2021

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domažlice

63.000

60.375

Celoroční kulturní a ostatní zájmová činnost SDH Domažlice

Klub českých turistů

9.280

9.151

Roční činnost KČT: Setkání na Čerchově, Vzpomínková pěší pouť, Toulky zlatem podzimu

TJ Sokol Domažlice - TS Hanka

6.400

6.311

Celoroční činnost taneční skupiny Hanka pro rok 2021

CB klub Domažlice, z. s.

43.000

40.014

Podpora radioamatérské činnosti na celorepublikové i světové úrovni

Pěvecký sbor Čerchovan, o.p.s.

80.000

78.889

Roční činnost pěveckého sboru Čerchovan

 

236.880

228.962

 

Termín splnění:31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

868 - schvaluje poskytnutí částek z programu č. 2 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kulturní a ostatní zájmová činnost - jednotlivé projekty 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Klub českých turistů-odbor Domažlice

25.040

12.055

Česká studánka – odemykání a zamykání

Základní organizace ČZS Domažlice

52.000

23.200

Okresní výstava výpěstků zahrádkářů s mezinárodní účastí

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havlovice

16.860

6.845

Křest nového hasičské záchranného vozu + setkání občanů Havlovic a okolí

Pěvecký sbor Čerchovan, o.p.s.

180.000

83.400

Koncert ke 120. výročí pěveckého sboru

 

273.900

125.500

 

Termín splnění:31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

869 - schvaluje poskytnutí částek z programu č. 3 „Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Mgr. Štěpán Podešt

49.760

33.070

Jazzový Baldov

Westmusic s.r.o.

80.000

7.228

Chodrockfest 2021

V+K, z.s.

70.000

47.670

Rockové kurzy a Letní umělecká dílna

Ludmila Darjaninová Peterková

40.000

27.570

12. mezinárodní letní klarinetové kurzy Domažlice

 

239.760

115.538

 

Termín splnění:31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

870 - schvaluje poskytnutí částky z programu č. 4 „Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Mgr. Kamil Jindřich

50.000

50.000

Učebnice hry na bicí – BUM 2

 

50.000

50.000

 

Termín splnění:31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

871 - schvaluje poskytnutí částky z programu č. 5 „Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice 2021“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Gymnázium J. Š. Baara Domažlice

   73.600

50.000

Almanach ke 150. výročí založení školy

 

73.600

50.000

 

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

872 - schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 1-16/2021 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulkách dle návrhu výboru pro oblast kultura a ostatní zájmová činnost

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

873 - schvaluje uzavření smlouvy č. 1/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 34.222 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 a Městská rada seniorů města Domažlice, pobočný spolek, se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 6397531 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

874 - schvaluje uzavření smlouvy č. 2/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 60.375 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domažlice se sídlem Domažlice, Břetislavova 243, Dolejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 48344923 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

875 - schvaluje uzavření smlouvy č. 3/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.151 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klub českých turistů - odbor Domažlice se sídlem Domažlice, Mánesova 512, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 18230423 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

876 - schvaluje uzavření smlouvy č. 4/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.311 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a TJ Sokol Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

877 - schvaluje uzavření smlouvy č. 5/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 40.014 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a CB klub Domažlice, z.s. se sídlem Domažlice,Švabinského 550, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 65571908 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

878 - schvaluje uzavření smlouvy č. 6/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 78.889 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s., se sídlem Domažlice, Máchova 131, PSČ 344 01, IČ 26358034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

879 - schvaluje uzavření smlouvy č. 7/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 12.055 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klub českých turistů - odbor Domažlice se sídlem Domažlice, Mánesova 512, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 18230423 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

880 - schvaluje uzavření smlouvy č. 8/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 23.200 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Základní organizace ČZS Domažlice, se sídlem Domažlice, Komenského 68, PSČ 344 01, IČ 48342076 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

881 - schvaluje uzavření smlouvy č. 9/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.845 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ 00253316 a SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Havlovice, se sídlem Domažlice, Havlovice 17, PSČ 344 01, IČ 48344427 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

882 - schvaluje uzavření smlouvy č. 10/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 83.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Pěvecký sbor Čerchovan, o. p. s., se sídlem Domažlice, Máchova 131, PSČ 344 01, IČ 26358034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

883 - schvaluje uzavření smlouvy č. 11/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 33.070 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Mgr. Štěpán Podešt, xxxxx dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

884 - schvaluje uzavření smlouvy č. 12/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.228 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Westmusic  s. r .o. se sídlem Plzeň,  Pražská 114/39,  Východní Předměstí,   PSČ 30100,  IČ 29125511 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

885 - schvaluje uzavření smlouvy č. 13/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 47.670 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a V+K o. s. se sídlem Štěnovice ,Polní 499, PSČ 332 09, IČ 26574217 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

886 - schvaluje uzavření smlouvy č. 14/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 27.570 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Mgr. Ludmila Darjaninová Peterková, xxxxx dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

887 - schvaluje uzavření smlouvy č. 15/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Mgr. Kamil Jindřich, IČ 68792018 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

888 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 16/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 48342912 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

889 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0112 § 4379 pol. 5229 - 44.000 Kč (č. 2 „Program pro poskytování dotací - sociálně zájmová oblast 2021“)

org. 0112 § 4349 pol. 5229 + 44.000 Kč (č. 1 „Program pro poskytování dotací - sociální oblast 2021– registrované sociální služby“)

Termín splnění: 30.04.2021 Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

890 - schvaluje poskytnutí částek z programu č. 1 „Program pro poskytování dotací - sociální oblast 2021 - registrované sociální služby“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

MCT CZ z.s.

280.338

20.000

Regionální sociální služba - Raná péče

SNN v ČR s.z., PC Domažlice, p.s.

49.000

40.000

Odborné sociální poradenství

Domácí péče Domažlice, s.r.o.

192.000

180.000

Podpora terénní pečovatelské služby

Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy

350.000

50.000

Archa pro rodiny s dětmi, Klub Fontána pro děti

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.

40.000

35.000

Odborné sociální poradenství

Network East – West, z.s.

98.100

60.000

Terénní program Centrum JANA

Raná péče Kuk, z.ú.

10.000

9.000

Raná péče

 

1.019.438

394.000

 

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

891 - neschvaluje poskytnutí částek z programu č. 1 „Program pro poskytování dotací - sociální oblast 2021 - registrované sociální služby“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Důvod vyřazení

CENTRUM HÁJEK z.ú

30.000

nebylo prokázáno, že klienty jsou obyvatelé města Domažlice

Linka bezpečí, z.s.

25.000

nebylo prokázáno, že klienty jsou obyvatelé města Domažlice

 

55.000

 

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

892 - schvaluje poskytnutí částky z programu č. 2 „Program pro poskytování dotací – sociálně zájmová oblast pro rok 2021“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Oblastní spolek Českého červeného kříže

52.000

52.000

Zajištění činnosti během roku

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. MO Domažlice

27.000

27.000

Celoroční činnost MO STP v Domažlicích

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. okresní organizace

30.720

30.000

Činnost organizace na rok 2021

SONS ČR z.s.

27.000

27.000

Celoroční činnost SONS ČR

 

136.720

136.000

 

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

893 - schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 17-27/2021 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulkách A dle návrhu výboru pro oblast sociální

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

894 - schvaluje uzavření smlouvy č. 17/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a MCT CZ z. s., se sídlem Česká Kubice, Nový Spálenec 25, PSČ 344 01, IČ 67675603 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

895 - schvaluje uzavření smlouvy č. 18/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 40.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Poradenské centrum Domažlice, p. s., se sídlem Domažlice, Jindřichova 214, PSČ 344 01, IČ 73733148 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

896 - schvaluje uzavření smlouvy č. 19/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 180.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Domácí péče Domažlice s. r. o., se sídlem Domažlice, U Nemocnice 148, PSČ 344 01, IČ 29121060 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

897 - schvaluje uzavření smlouvy č. 20/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diakonie ČCE - Západní Čechy, se sídlem Plzeň, Prokopova 207/25, PSČ 301 00, IČ 45331154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

898 - schvaluje uzavření smlouvy č. 21/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o. p. s., se sídlem Plzeň, Koterovská 2061/134, Východní Předměstí, PSČ 326 00, IČ 26594382 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

899 - schvaluje uzavření smlouvy č. 22/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 60.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Network East-West, z. s., se sídlem Domažlice, U nemocnice 148, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 69967024 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

900 - schvaluje uzavření smlouvy č. 23/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Raná péče Kuk, z. ú., se sídlem Plzeň, Tomanova 5, PSČ 301 00, IČ 29109663 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

901 - schvaluje uzavření smlouvy č. 24/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 52.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Oblastní spolek českého červeného kříže, se sídlem Fügnerova 647, Týnské Předměstí, Domažlice 344 01, IČ 48342262 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

902 - schvaluje uzavření smlouvy č. 25/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 27.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre. B. Staška 265, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 48344184 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

903 - schvaluje uzavření smlouvy č. 26/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre. B. Staška 265, Hořejší Předměstí, PSČ 344 01, IČ 48343510 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

904 - schvaluje uzavření smlouvy č. 27/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 27.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a SONS ČR, z. s., se sídlem Domažlice, Kozinova 236, PSČ 344 01, IČ 65399447 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

905 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 202/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 500.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Římskokatolickou farností Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, PSČ 344 01, IČ 48342696, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

906 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 203/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 450.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, Hlavanova 359/16, PSČ 326 00, IČ 49774034, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

907 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 204/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnáziem J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2021 Odpovědná osoba: Ing. D. Murínová, OKS

 

908 - bere na vědomí Zprávu o plnění Realizačního plánu na rok 2020

Termín splnění: 28.04.2021 Odpovědná osoba: Bc. I. Jelínková, DiS., OSVZ

 

909 - schvaluje Realizační plán na rok 2021 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 28.04.2021 Odpovědná osoba: Bc. I. Jelínková, DiS., OSVZ

 

910 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0462 § 3612 pol. 6121 + 16.673.800 Kč (BD Domažlice - Kasárna II. komunikace a inženýrské sítě - realizace)

org. 0264 §6409 pol.6901 - 16.673.800 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.04.2021 Odpovědná osoba: Ing. M. Janovec, OSM

 

 

Domažlice, 28.04.2021

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_34_ZM_2804_2021.pdf (212.71 kB)

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

 

Přílohy

Hlasování_34_ZM_2804_2021.pdf

Hlasování_34_ZM_2804_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 212,71 kB
Datum vložení: 29. 4. 2021 14:23
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2021 14:23
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)