Menu
Město Domažlice
Domažlice

33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

USNESENÍ

 

33. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 07.04.2021

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

833 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Viktora Krutinu, Josefa Kříže

 

834 - schvaluje předložený program zasedání

 

835 - volí návrhovou komisi ve složení: Josef Kuneš, Mgr. Václav Kozina, Mgr Kamil Jindřich

 

836 - bere na vědomí zprávu z 84. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní                Bc. Stanislav Antoš

 

837 - a) vyhrazuje si rozhodnutí o úpravě názvů autobusových zastávek MHD

b) bere na vědomí zápis ze 14. schůze Výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 04.03.2021

c) bere na vědomí návrh na úpravu názvů autobusových zastávek MHD

d) bere na vědomí zápis z 19. jednání Výboru pro věci sociální ze dne 09.02.2021

 

838 - schvaluje uzavření Dohody o postoupení smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 23.10.2018 a kupní smlouvu o prodeji práva stavby a smlouvu o změně obsahu práva stavby mezi městem Domažlice, stávajícími stavebníky a novým stavebníkem dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2021           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

839 - schvaluje prodej pozemku p. č. 5141/29 v k. ú. Domažlice žadatelce a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 600 Kč/m2

Termín splnění: 30.04.2021           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

840 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 84/1 v k. ú. Babylon, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 07.04.2021           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

841 - schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 20.03.2019 mezi městem Domažlice a stavebníkem, jejíž předmětem je zřízení práva stavby řadového domu k pozemku p. č. 2483/16, k. ú. Domažlice a závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku, kterým budou termín pro provedení stavby a doba trvání práva stavby prodlouženy o 24 měsíců

Termín splnění: 30.04.2021           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

842 - a) neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 881/4 o výměře cca 55 m2, v k. ú. Domažlice dle přiloženého situačního plánu

b) neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 881/4 o výměře cca 68 m2, v k. ú. Domažlice dle přiloženého situačního plánu

c) neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 881/4 o výměře cca 155 m2, v k. ú. Domažlice dle přiloženého situačního plánu

Termín splnění 07.04.2021            Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

843 - schvaluje prodej částí pozemku p. č. 125/1 označených dle geometrického plánu č. 600-650/2020 novými parcelními čísly 125/15 a st. 508 v k. ú. Babylon, žadatelce, za minimální kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 bez DPH, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2021           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

844 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné uzavřené dne 06.10.2020 se společností Lidl Česká republika v. o. s., Nárožní 1359/11, Praha 5, 158 00, IČ 26178541, který řeší změnu zastavovací studie, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2021           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

845 -  schvaluje poskytnutí slevy z pachtovného hrazeného pachtýřem společností DEJSI Catering s. r. o., se sídlem Husova třída 41, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 07125861 za užívání části nebytových prostor v budově bez čp./če. a budově čp. 10 v ulici Pivovarská v Domažlicích na základě pachtovní smlouvy uzavřené dne 14.09.2020, a to slevy ve výši 30 % pachtovného za období 01.01.2021 - 31.03.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 07.04.2021           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

846 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0544 § 3612 pol. 5171 + 3.961.750 Kč (Oprava vady anglických dvorků, BD  Kozinova -                                                                          realizace)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 3.961.750 Kč  (investiční rezerva)

Termín splnění: 07.04.2021           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

847 - neschvaluje záměr prodat části pozemků p. č. 2214 a p. č. 2380, oba v k. ú. Domažlice vymezené situačním plánkem

Termín splnění: 07.04.2021           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

848 - neschvaluje záměr darovat pozemek p. č. 2382/40 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 07.04.2021           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

 

Domažlice, 07.04.2021

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

33_ZM_Hlasování_0704_2021.pdf (133.1 kB)

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Přílohy

33_ZM_Hlasování_0704_2021.pdf

33_ZM_Hlasování_0704_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,1 kB
Datum vložení: 8. 4. 2021 13:59
Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2021 8:29
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)