Menu
Město Domažlice
Domažlice

30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

USNESENÍ

 

30. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 24.02.2021

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

807 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pachla, JUDr. Miroslava Vokáče

 

808 - schvaluje předložený program zasedání

 

809 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Mgr. Kamil Jindřich, Josef Kuneš

 

810 - bere na vědomí zprávu z 80. - 82. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing. Radek Wiesner

 

811 - a) bere na vědomí zápis z 13. jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 04.02.2021

b) bere na vědomí zápis z 16. a 17. jednání Finančního výboru ze dne 03.02.2021 a 17. 02.2021

 

812 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Petrou Ticháčkovou, fyzickou osobou podnikající, IČ 72194553 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 07.04.2020, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období leden - březen 2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 24.02.2021      Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

813 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Tomášem Jiroutem, fyzickou osobou podnikající, IČ 72269251 za užívání pozemku p. č. 2571/2 v k. ú. Domažlice na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 22.12.2008, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.10.2020 - 31.03.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 24.02.2021      Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

814 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Františkem Vanickým, fyzickou osobou podnikající, IČ 40546713 za užívání části nebytových prostor v budovách čp. 61 a 62 na náměstí Míru v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 04.07.2003, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.01.2021 - 31.03.2021, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 24.02.2021      Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

815 - schvaluje uzavření Souhlasného prohlášení PVL-2176/2020/SML mezi Povodím Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 a městem Domažlice, IČ 00253316, se sídlem náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, které osvědčuje existenci vlastnického práva části pozemku p. č. 660/6 v k. ú. Havlovice u Domažlic o výměře 0,30 m2 ve prospěch města Domažlice a její připojení k pozemku p. č. st. 38 v k. ú. Havlovice u Domažlic, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 15.03.2021      Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

816 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 25.09.2020 mezi městem Domažlice a žadatelkou dle předloženého návrhu

Termín splnění: 15.03.2021      Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

817 - schvaluje záměr prodat části pozemku p. č. 125/1 označené dle geometrického plánu č. 600-650/2020 novými parcelními čísly 125/15 a st. 508 v k. ú. Babylon za minimální kupní cenu ve výši 600 Kč/m2 bez DPH

Termín splnění 02.03.2021      Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

818 - a) souhla v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem Domažlice a žadatelkou se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 260/48 v k. ú. Havlovice u Domažlic

b) schvaluje uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 6300/737128-01/20/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jako zástavním věřitelem, žadatelkou jakožto zástavcem a dlužníkem a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 260/48 v k. ú. Havlovice u Domažlic a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 260/48 v k. ú. Havlovice u Domažlic, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

c) vyhrazuje si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s žadatelkou jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 6300/737128-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

d) schvaluje uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s žadatelkou jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 6300/737128-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2021      Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

819 - schvaluje prodej jednotky č. 392/12 vymezené v pozemku p. č. st. 1328 (jehož součástí je budova č. p. 392) v k. ú. Domažlice, část obce Bezděkovské Předměstí, obec a okres Domažlice (jejíž společnou částí je též pozemek p. č. 3495/13 v k. ú. Domažlice), xxxxx a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 1.277.777 Kč a bude uhrazena dle varianty A

Termín splnění: 24.03.2021      Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

820 - a) bere na vědomí žádost xxxxx o odkoupení bytů nájemci domu č. p. 115 v ulici Vojtěchova v Domažlicích ze dne 27.01.2021

b) nesouhlasí se zahájením prodeje bytového fondu města Vojtěchova 115, Domažlice

Termín splnění: 24.02.2021      Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

821 - schvaluje koupi lesních pozemků p. č. 313/1, 387 a 670, vše v k. ú. Spáňov za cenu 12 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.03.2021      Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

822 - schvaluje poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2021 na území Plzeňského kraje ve výši 388.290 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.02.2021      Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

823 - ukládá výboru pro kulturu a cestovní ruch projednat revizi názvů zastávek autobusové dopravy na území města Domažlice

Termín splnění: 30.04.2021      Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

824 - ukládá místostarostovi Ing. Wiesnerovi ve spolupráci s odborem ICT a GIS a MKS připravit varianty on-line přenosů ZM včetně finanční náročnosti

Termín splnění: 30.04.2021

 

Domažlice, 24.02.2021

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

30_ZM_2402_2021_Hlasování.pdf (144.39 kB)

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Přílohy

30_ZM_2402_2021_Hlasování.pdf

30_ZM_2402_2021_Hlasování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,39 kB
Datum vložení: 25. 2. 2021 13:42
Datum poslední aktualizace: 25. 2. 2021 14:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)