Menu
Město Domažlice
Domažlice

29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

U S N E S E N Í

 

29. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 27.01.2021

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

790 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Viktora Krutinu, Ing. Jitku Heřmanovou

 

791 - schvaluje předložený program zasedání

 

792 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš, Mgr. Kamil Jindřich

 

793 - bere na vědomí zprávu z 77. - 79. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

794 - bere na vědomí zápis z 18. jednání Výboru pro věci sociální ze dne 07.12.2020

 

795 - a) souhlasí s realizací projektu “Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Domažlice“ a s podáním žádosti o dotaci do OPŽP na tento projekt

b) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Domažlice“ ve výši 9,6 mil. Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 27.01.2021      Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

796 - schvaluje koupi pozemku p. č. 4948/30, druh pozemku ostatní plocha o výměře 3 m2 v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 240 Kč/m2.

Termín splnění: 27.01.2021      Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

797 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 5141/29 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 08.02.2021      Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

798 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem společností ELKO, velkoobchod nápojů s. r. o., se sídlem Libušínská 630/78, Plzeň - Božkov, PSČ 326 00, IČ 26366487 za užívání pozemku p. č. st. 3565 včetně jeho součásti - budovy čp. 275 v ulici Petrovická v Domažlicích a části pozemku p. č. 5704, vše v k. ú. Domažlice na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 01.07.2014, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.10.2020 - 31.12.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění: 29.01.2021      Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

799 - schvaluje prodej pozemku p. č. 260/52, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.687.400 Kč za účelem stavby rodinného domu žadateli a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.03.2021      Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

800 - bere na vědomí žádost žadatelky ze dne 18.12.2020, o koupi nemovitosti - pozemku p. č. st. 1, druh pozemku: zastavěná plocha (jehož součástí je stavba č. p. 8, jiná stavba) a pozemku p. č. 1, druh pozemku: zahrada (jehož součástí je studna), a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství tvořených vedlejšími stavbami, oba v k. ú. Babylon, s nabídkou kupní ceny ve výši 500.000 Kč

Termín splnění: 27.01.2021      Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

801 - schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností Domažlické městské lesy, spol. s r. o., IČ 26322994, se sídlem Tyršova 611, 344 01 Domažlice, jejímž předmětem jsou nemovitosti - pozemek p. č. st. 1, druh pozemku: zastavěná plocha (jehož součástí je stavba č. p. 8, jiná stavba) a pozemek p. č. 1, druh pozemku: zahrada (jehož součástí je studna), a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství tvořených vedlejšími stavbami, oba v k. ú. Babylon za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3.435.300 Kč dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2021      Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

802 - schvaluje uzavření „Dohody o likvidaci majetku ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit AOPK ČR“ s Českou republikou – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ 62933591 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2021      Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

803 - a) souhla s realizací projektu “Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem“ a s podáním žádosti o dotaci do programu vyhlášeného Národní sportovní agenturou na tento projekt

b) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování realizace projektu “Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem“ ve výši 7,5 mil. Kč v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění:27.01.2021      Odpovědná osoba: Ing. Martin Janovec, OSM

 

804 - schvaluje dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2021      Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

805 - a) schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 203.000 Kč Diecézní charitě Plzeň, se sídlem Plzeň, Hlavanova 359/16, PSČ 326 00, IČ 49774034, na zajištění poskytování sociálních služeb v Komunitním centru Domažlice

b) schvaluje uzavření Smlouvy č. 201/2021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 203.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, Hlavanova 359/16, PSČ 326 00, IČ 49774034, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2021      Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

806 - schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování náhrad cestovních výdajů členům zastupitelstva města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.01.2021      Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

Domažlice, 27.01.2021

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Hlasování_29_ZM_2701_2021.pdf (115.41 kB)

 

 

 

Přílohy

Hlasování_29_ZM_2701_2021.pdf

Hlasování_29_ZM_2701_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 115,41 kB
Datum vložení: 28. 1. 2021 12:39
Datum poslední aktualizace: 29. 1. 2021 7:33
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)