Obsah

27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

27. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 18.11.2020

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

742 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jiřího Štangla, Jana Pangráce

 

743 - schvaluje předložený program zasedání

 

744 - volí návrhovou komisi ve složení: Josef Kuneš, Mgr. Ivan Rybár, JUDr. Miroslav Vokáč

 

745 - bere na vědomí zprávu z 72. - 73. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

746 - a) bere na vědomí zápis ze 14. schůze Finančního výboru ze dne 11.11.2020

b) bere na vědomí zápis ze 14. schůze Výboru pro školství, mládež a sport ze dne 12.10.2020

 

747 - a) stanovuje volbu člena finančního výboru veřejným hlasováním

b) volí na funkci člena finančního výboru Ing. Miroslava Macha

Termín splnění: 18.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Vlčková

 

748 - bere na vědomí výsledek hodnocení realizace strategie rozvoje města Domažlice vypracovaný společností Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s.

Termín splnění: 18.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

749 - schvaluje záměr prodat nemovitosti pozemek p. č. st. 1, druh pozemku: zastavěná plocha (jehož součástí je stavba č. p. 8, jiná stavba) a pozemek p. č. 1, druh pozemku: zahrada (jehož součástí je studna), a to včetně veškerých jejich součástí a příslušenství tvořených vedlejšími stavbami, oba v k. ú. Babylon společnosti Domažlické městské lesy, spol. s r. o., IČ 26322994

Termín splnění: 30.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

750 - a) ruší usnesení č. 693 ze dne 26.08.2020

Termín splnění: 18.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

b) schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 260/52, k. ú. Havlovice u Domařlic za minimální kupní cenu ve výši 1.687.400 Kč včetně DPH a zřídit k němu právo stavby dle předloženého návrhu s tím, že žádosti budou vyřizovány v pořadí, v jakém budou doručovány městu

Termín splnění: 25.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

751 - schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na pozemku p. č. 2506/1,     k. ú. Domažlice za cenu 13.000 Kč a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu smlouvy

Termín splnění: 31.03.2021           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

752 - schvaluje směnu části pozemku p. č. 5408/1 označenou dle geometrického plánu č. 4454-267/2019 novým parcelním číslem č. 5408/5, ve vlastnictví města Domažlice, za části pozemku p. č. st. 496/1 označené dle geometrického plánu č. 4454-267/2019 novými parcelními čísly st. 496/3 a st. 496/4, vše v k. ú. Domažlice s finančním vypořádáním a uzavření směnné smlouvy s Českou republikou - Krajským státním zastupitelstvím v Plzni, se sídlem Veleslavínova 27/38, Vnitřní Město, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 00026034, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu směnné smlouvy

Termín splnění: 31.01.2021           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

753 - ruší usnesení č. 735 b) ze dne 21.10.2020

Termín splnění: 18.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

754 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 4819/1, vymezenou situačním plánem, v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 18.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

755 - schvaluje darování pozemků p. č. 1038/38 a 1038/14, oba v k. ú. Pasečnice, a pozemků p. č. 2578/8, 4818/21, 4796/7, 4796/8 a 3348/21, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

756 - schvaluje přijetí daru - převzetí pozemků p. č. 4781/106, 4781/108, 4977/14, 4977/13 a 4977/12, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice a uzavření darovací smlouvy s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

757 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Petrou Ticháčkovou, fyzickou osobou podnikající, IČ 72194553 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 56 v ulici Branská v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 07.04.2020, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.10. - 31.12.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření

Termín splnění:30.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

758 - a) ruší usnesení č. 656 ze dne 17.06.2020

Termín splnění: 18.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

b) schvaluje poskytnutí dotace na zajištění provozu spojů linky 405611 v období od 14.06.2020 do 12.12.2020 ve výši 793.499,48 Kč Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

759 - a) schvaluje poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, IČ 25241958 ve výši 3.000.000 Kč dle § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál dle předloženého návrhu

Termín splnění: 20.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0260 § 3412 pol. 6202 + 3.000.000 Kč (SSZMD – příplatek mimo ZK)

org. 0260 § 6409 pol. 2229 + 1.401.129 Kč (SSZMD – vratka nevyčerpané dotace za          r. 2019)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.598.871 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 18.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

760 - schvaluje přesun finančních prostředků, poskytnutých na základě smlouvy č. 36/2020 v rámci programu ,,Podpora činnosti mládeže - sport a tělovýchova v roce 2020“ Sportovnímu klubu Jiskra Domažlice, oddíl plaveckých sportů, se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 ,IČ 03662039, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 18.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

761 - schvaluje kronikářský zápis za rok 2018 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 18.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

762 - a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2021“ dle předloženého návrhu

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2021“ dle předloženého návrhu

c) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2021“ dle předloženého návrhu

d) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Otevřená sportoviště v roce 2021“ dle předloženého návrhu

e) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2021“ dle předloženého návrhu

f) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2021“ dle předloženého návrhu

g) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora významných počinů v roce 2021“ dle předloženého návrhu

h) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2021“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 18.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

763 -  a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Program pro poskytování dotací - sociální oblast 2021– registrované sociální služby“ dle předloženého návrhu

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Program pro poskytování dotací - sociálně zájmová oblast 2021“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 18.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

 

Domažlice, 18.11.2020

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Hlasování_27_ZM_1811_2020.pdf (140.25 kB)

 

 


Příloha

Vytvořeno: 19. 11. 2020
Poslední aktualizace: 19. 11. 2020 11:32
Autor: Stanislava Mužíková