Menu
Město Domažlice
Domažlice

25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

U S N E S E N Í

25. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 23.09.2020

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

715 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jiřího Štangla, Josefa Kuneše

 

716 - schvaluje předložený program zasedání

 

717 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jitka Heřmanová, MUDr. Ivo Kadlec, Bc. Stanislav Antoš

 

718 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města ze dne 14.09.2020

 

719 - bere na vědomí zprávu z 66. - 68. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

720 - a) bere na vědomí zápis ze 14. jednání Výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 11.09.2020

b) bere na vědomí zápis z 15. a 16. jednání Výboru pro věci sociální ze dne 24.08.2020 a 07.09.2020

c) bere na vědomí zápis z 12. jednání Finančního výboru ze dne 16.09.2020

 

721 - schvaluje nevymáhání pohledávky města Domažlice ve výši 28.499,52 Kč na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 č.j. 32D 448/2013-86 ze dne 20. prosince 2019

Termín splnění: 23.09.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

722 - schvaluje prodej pozemků p. č. 2824/7, 2824/9 a 2824/13, vše v k. ú. Domažlice, žadateli a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 240 Kč/m2

Termín splnění: 30.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

723 - a) souhlasí v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 09.09.2020 mezi městem Domažlice a žadateli se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/58 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 23.09.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

b) schvaluje uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 3400/727014-01/20/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ  13584324 jako zástavním věřitelem, žadateli jakožto zástavci a dlužníky a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2446/58 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 2446/58 v k. ú. Domažlice, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu, za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

Termín splnění: 30.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

c) vyhrazuje si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s žadateli jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 3400/727014-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 23.09.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

d) schvaluje uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s žadateli jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. Číslo: 3400/727014-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

724 - a) souhlasí v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 21.05.2020 mezi městem Domažlice a žadateli se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2483/12 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 23.09.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

b) schvaluje uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/727881-01/20/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jako zástavním věřitelem, žadateli jakožto zástavci a dlužníky a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2483/12 k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 2483/12 v k. ú. Domažlice, jejíž podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu, za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

Termín splnění: 30.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

c) vyhrazuje si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s žadateli jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/727881-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 23.09.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

d) schvaluje uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s žadateli jakožto stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/727881-01/20/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

725 - schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě budoucí uzavřené 14.05.2020 mezi městem Domažlice a žadateli, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2446/56 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 05.10.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

726 - a) ruší usnesení č. 686 ze dne 25.08.2020

Termín splnění: 23.09.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

b) schvaluje směnu nemovitostí - pozemku p. č. st. 3565 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova čp. 275 - stavba občanského vybavení, Hořejší Předměstí, Domažlice a pozemků p. č. 5403, p. č. 5704 a p. č. 5708, vše v k. ú. Domažlice, ve vlastnictví města Domažlice, za nemovitosti - pozemky p. č. 5430/1, 5430/2, 5430/3, 5430/6, 5543/1, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814 a 5859, vše v k. ú. Domažlice, bez finančního vypořádání, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné se společností Lidl Česká republika v. o. s., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00, IČ 26178541 dle nově předloženého návrhu a uzavření směnné smlouvy, jež je přílohou této smlouvy o smlouvě budoucí směnné“

Termín splnění: 30.11.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

727 - schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí uzavřené 24.01.2018 mezi městem Domažlice a společností proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem U Pískovny 308, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 26410826, kterým dojde ke změně ujednání o stanovení kupní ceny tak, že kupní cena bude navýšena o inflační nárůst; zároveň dojde k prodloužení lhůt pro odsouhlasení projektové dokumentace dle odst. 6 čl. II. smlouvy a pro možnost odstoupení od smlouvy dle odst. 10 čl. II. smlouvy

Termín splnění: 05.10.2020           Odpovědná osoba: Ing. Janovec, OSM

 

728 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ 98024 + 13.867.500 Kč (MF - jednorázový příspěvek obcím)

org. 0264 § 6409 pol. 6401 ÚZ 98024 + 13.867.500 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 23.09.2020           Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

Domažlice, 23.09.2020

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

25_ZM_Hlasování.pdf (122.59 kB)

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Přílohy

25_ZM_Hlasování.pdf

25_ZM_Hlasování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,59 kB
Datum vložení: 24. 9. 2020 12:24
Datum poslední aktualizace: 24. 9. 2020 12:41
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)