Menu
Město Domažlice
Domažlice

9.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

U S N E S E N Í

9. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 24.04.2019

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

149 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Rudolf Špotáka, Josefa Kuneše

 

150 - schvaluje předložený program zasedání

 

151 - volí návrhovou komisi ve složení: Josef Kříž, Mgr. Libuše Matějková, JUDr. Miroslav Vokáč

 

152 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města ze dne 09.04.2019

 

153 - bere na vědomí zprávu z 14. - 15. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

154 - a) bere na vědomí zápis ze 3. jednání výboru pro věci sociální ze dne 04.04.2019

b) bere na vědomí zápis z 2. jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 19.03.2019

c) bere na vědomí zápis ze 3. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 16.04.2019

d) bere na vědomí zápis z 2. jednání výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 02.04.2019

e) bere na vědomí zápis ze 3. jednání finančního výboru ze dne 17.04.2019

 

155 - schvaluje v souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Domažlice předložený dne 30.01.2019

Termín splnění: 24.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

156 neschvaluje záměr prodat části pozemků p. č. 5155 a p. č. st. 379, oba v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem

Termín splnění: 24.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

157 schvaluje prodej pozemku p. č. 2376/14 v k. ú. Domažlice za cenu 6.930 Kč kupujícímu a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

158 schvaluje záměr prodat část pozemku č. kat. 1117/1, pozemku ve zjednodušené evidenci (PK) v k. ú. Česká Kubice vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 06.05.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

159 neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 2624/1, k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 09.05.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

160 a) ruší usnesení č. 1541 a) ze dne 23.08.2017

Termín splnění: 06.05.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje záměr směnit pozemek p. č. 2382/30 za pozemek p. č. 2382/29 ve vlastnictví soukromých osob, vše v k. ú. Domažlice s tím, že směna bude provedena bez finančního  vypořádání

Termín splnění: 06.05.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

161 schvaluje prodej pozemku p. č. 2446/61, k. ú. Domažlice za cenu 317.950 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 7.2 v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch budoucího kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.05.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

162 schvaluje převod pozemku ve smyslu ustanovení § 22 odst. 16 a 17 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pozemku p. č. 2170/5 v k. ú. Domažlice, bezúplatně zpět na Českou republiku - Státní pozemkový úřad, IČ 01312774 a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 3001991930 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

163 - schvaluje převod pozemku ve smyslu ustanovení § 22 odst. 16 a 17 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pozemku p. č. 3505 v k. ú. Domažlice, bezúplatně zpět na Českou republiku - Státní pozemkový úřad, IČ 01312774 a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 3002991930 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

164 a) schvaluje účast města Domažlice ve výběrovém řízení číslo PDO/16/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, odbor odloučené pracoviště Domažlice na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/127, 3900/134 a 5086/3, vše v k. ú. Domažlice s úmyslem nabýt tyto nemovitosti do vlastnictví města

Termín splnění: 24.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje účast města Domažlice ve výběrovém řízení číslo PDO/14/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, odbor odloučené pracoviště Domažlice na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/3 a 3900/132, oba v k. ú. Domažlice s úmyslem nabýt tyto nemovitosti do vlastnictví města

Termín splnění: 24.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

165 - schvaluje uzavření kupní smlouvy s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111, jejímž předmětem je koupě nemovitostí – pozemku p. č. 3900/127, 3900/134 a 5086/3, vše v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, když podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu kupní smlouvy s tím, že výše kupní ceny bude určena jako výsledek výběrového řízení číslo PDO/16/2017 na zjištění zájemce o koupi předmětných pozemků

Termín splnění: 24.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

166 - schvaluje uzavření kupní smlouvy s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ 69797111, jejímž předmětem je koupě nemovitostí – pozemku p. č. 3900/3 a 3900/132, oba v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, když podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu kupní smlouvy s tím, že výše kupní ceny bude určena jako výsledek výběrového řízení číslo PDO/14/2017 na zjištění zájemce o koupi předmětných pozemků

Termín splnění: 24.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

167 - a) zplnomocňuje Bc. Stanislava Antoše, místostarostu k zastupování města Domažlice ve výběrovém řízení číslo PDO/16/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, odbor odloučené pracoviště Domažlice na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/127, 3900/134 a 5086/3, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 24.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) zplnomocňuje Bc. Stanislava Antoše, místostarostu k zastupování města Domažlice ve výběrovém řízení číslo PDO/14/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, odbor odloučené pracoviště Domažlice na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/3 a 3900/132, oba v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 24.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

c) zplnomocňuje Bc. Stanislava Antoše, místostarostu k určení nejvyššího maximálního podání ve výběrovém řízení číslo PDO/16/2017  vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, odbor odloučené pracoviště Domažlice

Termín splnění: 24.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

d) zplnomocňuje Bc. Stanislava Antoše, místostarostu k určení nejvyššího maximálního podání ve výběrovém řízení číslo PDO/14/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň , odbor odloučené pracoviště Domažlice

Termín splnění: 24.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

168 bere na vědomí informaci o konání opakované dražby pozemku p. č. st. 137, k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova označená číslem popisným 5, Město, ul. Branská, Domažlice, vyhlášené ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Územní pracoviště Plzeň

Termín splnění: 24.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

169 schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 260/61, 260/64 a 322/4, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774 do vlastnictví města Domažlice podle § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Termín splnění: 30.05.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

170 schvaluje záměr prodat pozemky p. č. st. 97, st. 98, st. 100, vše v k. ú. Bořice u Domažlic

Termín splnění: 09.05.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

171 schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6122 + 3.071.972 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – technologie stravování)

org. 0434 § 2143 pol. 5137 + 1.512.694 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – technologie stravování)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 795.686 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 3.788.980 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

172 schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0530 § 3314 pol. 6122 + 2.854.932 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Západní křídlo interiér)

org. 0530 § 3314 pol.5 137 + 1.604.004 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Západní křídlo interiér)

org. 0530 § 6399 pol. 5362 - 773.865 Kč (odpočet DPH)

org. 0434 § 2143 pol. 6122 - 1.208.112 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Západní křídlo interiér – vybavení pro knihovnu)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 209.672 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 4.683.511 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

173 schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 5171 + 1.767.982 Kč (OZ Na Bábě – opravy střech ŘD)

org. 0240 § 6399 pol. 5362 - 230.607 Kč (odpočet DPH)

org. 0240 § 3612 pol. 6121 - 1.537.375 Kč (OZ Na Bábě)

Termín splnění: 30.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

174 schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0240 § 3612 pol. 6121 + 1.858.627 Kč (Branská 56, realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.858.627 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

175 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 201/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 500.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Římskokatolickou farností Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, PSČ 344 01, IČ 48342696, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2019 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

176 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 202/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 450.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, Hlavanova 359/16, PSČ 326 00, IČ 49774034, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2019 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

177 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 203/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnáziem J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2019 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

178 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 204/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 70.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Klubem českých turistů - odborem Domažlice, se sídlem Domažlice, Mánesova 512, PSČ 344 01, IČ 18230423, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2019 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

179 - schvaluje dotaci z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2019 – na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 41, nám. Míru - výměna střešní krytiny a klempířských prvků – ve výši 45.000 Kč

Termín splnění: 24.04.2019 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

180 - schvaluje dotaci z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2019 – na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 123, nám. Míru – oprava jižní fasády včetně klempířských prvků – ve výši 30.000 Kč

Termín splnění:24.04.2019 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

Domažlice, 24.04.2019

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_09_ZM_2404

 

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

Datum vložení: 25. 4. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 9. 2019 12:17
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)