Menu
Město Domažlice
Domažlice

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

 

U S N E S E N Í

 

7. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 27.03.2019

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

125 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce, Mgr. Kamila Jindřicha

 

126 - schvaluje předložený program zasedání

 

127 - volí návrhovou komisi ve složení: Jan Pachl, Rudolf Špoták, Ing. Jitka Heřmanová

 

128 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města ze dne 12.03.2019

 

129 - bere na vědomí zprávu z 10. - 13. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní

Ing. Radek Wiesner

 

130 - a) bere na vědomí zápis z 2. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 18.03.2019

b) bere na vědomí zápis z 2. jednání výboru pro věci sociální ze dne 18.03.2019

c) schvaluje náplň činnosti výboru pro věci sociální

d) bere na vědomí zápis z 2. jednání finančního výboru ze dne 20.03.2019

 

131 - a) souhlasí v souladu s ustanovením článku II., odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jež bude uzavřena mezi městem Domažlice a žadatelem (stavebníkem) se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2483/16 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 27.03.2019     Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) vyhrazuje si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s žadatelem jakožto stavebníkem, jejíž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/674113-01/18/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice

Termín splnění: 27.03.2019     Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

132 - schvaluje uzavření dohody o úhradě smluvních pokut s  žadatelem jakožto stavebníkem, jejíž předmětem je závazek stavebníka v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. Číslo: 5500/674113-01/18/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice

Termín splnění: 31.05.2019     Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

133 - schvaluje uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/674113-01/18/01-002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jako zástavním věřitelem, žadatelem jakožto zástavcem a dlužníkem a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejíž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2483/16 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízené k pozemku p. č. 2483/16 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

Termín splnění: 31.05.2019     Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

134 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2483/11, k. ú. Domažlice za cenu 306.400 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 7.2 žadateli (stavebníkovi) a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.05.2019      Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

135 schvaluje podání žádosti společnosti České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 00 o převod pozemků p. č. st. 338 a st. 339, oba v k. ú. Česká Kubice do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 30.04.2019      Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

136 - schvaluje podání žádosti společnosti České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ 110 00 o převod pozemku p. č. 1447/9 v k. ú. Česká Kubice do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 30.04.2019     Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

137 - schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 4956/6 v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2019     Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

138 - schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 4807/73 a 4956/11, oba v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 00, IČ 69797111, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2019     Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

139 - schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 4813/11 v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2019      Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

140 - schvaluje rozpočet města Domažlice na rok 2019 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 482.330.470 Kč, výdaji ve výši 770.330.470 Kč, s financováním ve výši 288.000.000 Kč, s výší investiční rezervy 563.000.190 Kč dle předloženého návrhu včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: průběžně     Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

141 - schvaluje příděl do sociálního fondu ve výši 1.423.656 Kč

Termín splnění: 30.12.2019     Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

142 - schvaluje vyčlenění finančních prostředků až do výše 53.947 EUR (1.384.333,967 Kč, kurzem k 03/2019, InforEuro) na spolufinancování projektu č. 271 - „Muzeum společného dědictví regionu Domažlice – Furth im Wald“, v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 31.03.2019     Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

Domažlice  27.03.2019

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_07_ZM_2703

 

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

Datum vložení: 28. 3. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 9. 2019 8:55
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)