Menu
Město Domažlice
Domažlice

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

U S N E S E N Í

16. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 27.11.2019

 

              Zastupitelstvo města Domažlice:

420 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Josefa Kuneše, Mgr. Václava Kozinu

 

421 - schvaluje předložený program zasedání

 

422 - volí návrhovou komisi ve složení: Jan Pachl, Jan Kincler, Ing. Viktor Krutina

 

423 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města za měsíc září 2019 ze dne 19.11.2019

 

424 - bere na vědomí zprávu z 33 - 34. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

425 - a) bere na vědomí zápis z 9. schůze Výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 11.11.2019

b) bere na vědomí zápis z 6. schůze Výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 7.11.2019

c) ukládá OICT vytvořit nové formuláře žádostí o dotace pro rok 2020

Datum splnění 31.12.2019

d) schvaluje návrh na udělení pamětní medaile panu Karlu Reitmeierovi

Datum splnění 30.4.2020

e) bere na vědomí zápis z 6. a 7. schůze Výboru pro věci sociální ze dne 21.10.2019         a 11.11.2019

f) bere na vědomí zápis ze 7. schůze Finančního výboru ze dne 20.11.2019

g) bere na vědomí zápis z 8. schůze Výboru pro školství, mládež a sport ze dne 22.10.2019

h) berna vědomí rezignaci pana Josefa Schneidera na výkon funkce člena Výboru pro školství, mládež a sport

 

426 - bere na vědomí odstoupení žadatele od záměru koupě části pozemku                  p. č. 4781/18, k. ú. Domažlice

Termín splnění: 27.11.2019                     Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

427 - schvaluje prodej části pozemku p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice, označené dle geometrického plánu č. 4446-1159/2019 vyhotoveným společností Geodézie Jihozápad s. r. o., IČ 00869759 novým parcelním č. 4784/5 žadatelům za cenu 18.600 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2020                      Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

428 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 479 v k. ú. Pasečnice, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 09.12.2019                      Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

429 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí - pozemku p.č. st. 797, zastavěná plocha, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba občanské vybavenosti, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 31.01.2020                       Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

430 - neschvaluje záměr prodat pozemek p. č. 403/2 v k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 09.12.2019                       Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

431 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2239/1 v k. ú. Domažlice, žadatelům za cenu 10.200 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2020                      Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

432 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 4067 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 09.12.2019                     Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

433 - schvaluje koupi nemovitostí - pozemků p. č. st. 338 a st. 339, oba v k. ú. Česká Kubice za cenu 90.000 Kč a uzavření kupní smlouvy se společností České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 05, IČ 70994226 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2020                     Odpovědná osoba: Deckerová, OSM

 

434 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 1032 pol. 2131 - 8.005.600 Kč (Domažlické městské lesy - pachtovné za   pozemky)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 8.005.600 Kč (investiční rezerva)

  Termín splnění: 27.11.2019                     Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

435 - vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019                     Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

436 - vydává Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019                     Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

437 - vydává Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019                     Odpovědná osoba, Kučerová, OF

 

438 - vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku ze psů dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019                     Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

439 - schvaluje smlouvu o úvěru č 2019016606, na přijetí bankovního úvěru ve výši 14.500.000 Kč, uzavřenou mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 00001350 na předfinancování projektu Bezbariérové úpravy základní školy a vybudování odborných učeben cizích jazyků, výpočetní techniky a přírodních věd včetně zajištění vnitřní konektivity, realizovaného v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232, Domažlice

Termín splnění: 13.12.2019                     Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

440 - zahrnuje do rozpočtového provizoria na rok 2020 částku 300.000 Kč jako příspěvek pro Římskokatolickou farnost Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, PSČ 344 01, IČ 48342696, na opravu elektroinstalace v kostele Narození Panny Marie v Domažlicích

Termín splnění: 18.12.2019                     Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

441 - a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost 2020“ dle předloženého návrhu

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty 2020“ dle předloženého návrhu

c) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost 2020“ dle předloženého návrhu

d) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů 2020“ dle předloženého návrhu

e) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahujících se k městu Domažlice 2020“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.11.2019                     Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

442 - a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Program pro poskytování dotací - sociální oblast – registrované sociální služby pro rok 2020“ dle předloženého návrhu

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice ,,Program pro poskytování dotací - sociálně zájmová oblast pro rok 2020“ dle předloženého návrhu

Termín plnění plnění: 27.11.2019                     Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

443 -  a) schvaluje přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami žádosti o dotaci poskytnuté na základě smlouvy č. 76/2019 SK Jiskře Domažlice, se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039, dle předloženého návrhu

b) neschvaluje proplacení cestovních nákladů trenérů na tréninky do plaveckého bazénu Furth im Wald od 01.01.2019 do 30.09.2019 z dotačního programu ,,Podpora činnosti mládeže-sport a tělovýchova v roce 2019“ SK Jiskře Domažlice, se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039

Termín splnění: 27.11.2019                     Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

 444 - a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.11.2019                   Odpovědná osoba: Murínová, OKS

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.11.2019                    Odpovědná osoba: Murínová, OKS

c) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2020“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.11.2019                   Odpovědná osoba: Murínová, OKS

d) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Otevřená sportoviště v roce 2020“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.11.2019                   Odpovědná osoba: Murínová, OKS

e) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města – mládež do 18 let – sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.11.2019                   Odpovědná osoba: Murínová, OKS

f) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.11.2019                   Odpovědná osoba: Murínová, OKS

g)  vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora významných počinů – sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.11.2019                   Odpovědná osoba: Murínová, OKS

h) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Jednorázové akce – mládež do 18 let – sport a tělovýchova v roce 2020“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 27.11.2019                    Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

445 - schvaluje změnu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města pro oblast školství, mládeže a sportu dle předloženého návrhu výboru školství, mládeže a sportu

Termín splnění: 27.11.2019                   Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

446 -  bere na vědomí stanovisko Domažlické správy nemovitostí ze dne 12.11.2019     k výměně oken v budově č. p. 84 v Břetislavově ul., Domažlice

 

Domažlice, 27.11.2019

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


16_ZM_Hlasovani_2711_2019.pdf (214.02 kB)

 

 

Přílohy

16_ZM_Hlasovani_2711_2019.pdf

16_ZM_Hlasovani_2711_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 214,02 kB
Datum vložení: 28. 11. 2019 12:23
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2021 9:59
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)