Menu
Město Domažlice
Domažlice

14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

U S N E S E N Í

14. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 18.09.2019

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

374 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pachla, Mgr. Ivana Rybára

 

375 - schvaluje předložený program zasedání

 

376 - volí návrhovou komisi ve složení: JUDr. Miroslav Vokáč, Mgr. Libuše Matějková, Jaroslava Wollerová

 

377 - a) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města za měsíc červen a červenec 2019 ze dne 10.09.2019

b) schvaluje prodloužení termínu předložení zápisu o provedené kontrole SSZMD s.r.o. do 31.01.2020

 

378 - bere na vědomí zprávu z 25. - 27. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing. Radek Wiesner

 

379 -  bere na vědomí zápis z 6. jednání finančního výboru ze dne 11.09.2019

 

380 -  schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 4781/21 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 18.09.2019          Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

381 - odkládá schválení prodeje části pozemku p. č. 4784/2 označené dle geometrického plánu č. 4446-1159/2019 vyhotoveným společností Geodézie Jihozápad s. r. o., IČ 00869759 novým parcelním č. 4784/5, vše v k. ú. Domažlice, vlastníkům pozemku za cenu 18.600 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2019        Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

382 - schvaluje koupi lesních pozemků p. č. 280 a 319, oba v k. ú. Spáňov za cenu 105.380 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019        Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

383 - schvaluje prodej části pozemku p. č. 357/3 v k. ú. Česká Kubice, vymezené situačním plánkem, obci Česká Kubice, se sídlem č. p. 82, Česká Kubice, PSČ  345 32, IČ  00253294 za cenu 416 Kč/m2 bez DPH, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí

Termín splnění: 31.12.2019         Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

384 - souhlasí v souladu s ustanovením článku II. odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené 13.06.2019 mezi městem Domažlice a kupujícími se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 2446/61 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 18.09.2019        Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

385 - schvaluje uzavření zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/694490-01/19/01-002/00/R jejímž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2446/61 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízeného k pozemku p. č. 2446/61 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu za předpokladu uzavření dohody o úhradě smluvních pokut

Termín splnění: 31.12.2019        Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

386 - vyhrazuje si právo rozhodnout o uzavření dohody o úhradě smluvních pokut se stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků, v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/694490-01/19/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu, uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 19.09.2019        Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

387 - schvaluje uzavření dohody o úhradě smluvních pokut se stavebníky, jejímž předmětem je závazek stavebníků, v případě vzniku povinnosti města Domažlice na základě zástavní smlouvy reg. číslo: 5500/694490-01/19/01-002/00/R zaplatit zástavnímu věřiteli jakoukoli smluvní pokutu, uhradit částku odpovídající této pokutě městu Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019        Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

388 - schvaluje prodej pozemku p. č. 260/51, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.633.500 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch žadatele, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.12.2019        Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

389 - a) bere na vědomí navržený postup prací na provedení sanace dřevěné nosné konstrukce západního křídla budovy bývalého pivovaru provedené v rámci stavby „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“ společností Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, IČ 00014915 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 18.09.2019       Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 15.347.530 Kč (pivovar - sanace dřevěné konstrukce západního  křídla)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 2.663.621 Kč (odpočet DPH)

org. 0408 § 3412 pol. 6121 - 12.683.909 Kč (rekonstrukce plaveckého bazénu)

Termín splnění: 18.09.2019        Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

390 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0556              pol. 4222 + 350.000 Kč (dotace PK - bezbariérový přístup dílna DCHP)
org. 0556 § 4377 pol. 6121 + 750.200 Kč (bezbariérový přístup dílna DCHP)
org. 0264 § 6409 pol. 6901  - 400.200 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 18.09.2019       Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

391 - bere na vědomí splnění usnesení zastupitelstva města č. 344 a) ze dne 21.08.2019

 

392 - schvaluje Smlouvu č. 301/2019 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o, U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice,

IČ 25241958 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2019        Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

393 - schvaluje Smlouvu č. 302/2019 o poskytnutí dotace, mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o, U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ 25241958 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2019       Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

394 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0260 § 3412 pol. 5169 + 3.000.000 Kč (SSZMD – provoz plavecký bazén)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 3.000.000 Kč (rozpočtová rezerva)

Termín splnění: 18.09.2019       Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

Domažlice, 18.09.2019

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

Hlasování_14_ZM_1809.pdf (132.92 kB)

 

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

Přílohy

Hlasování_14_ZM_1809.pdf

Hlasování_14_ZM_1809.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,92 kB
Datum vložení: 19. 9. 2019 14:36
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2019 13:55
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)