Menu
Město Domažlice
Domažlice

12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

U S N E S E N Í

 

12. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 21.08.2019

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

337 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pachla, Ing. Jitku Heřmanovou

 

338 - schvaluje předložený program zasedání

 

339 - volí návrhovou komisi ve složení: Mg. Libuše Matějková, Josef Kříž, Josef Kuneš

 

340 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města ze dne 12.08.2019

 

341 - bere na vědomí zprávu z 21. - 24. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing. Radek  Wiesner

 

342 - a) bere na vědomí zápis z 6. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 17.06.2019

b) bere na vědomí zápis z 6. jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 10.06.2019

 

343 - bere na vědomí prezentaci ke "Koupališti Babylon“

 

344 - a) ukládá Správě sportovních zařízení města Domažlice s. r. o. připravit plán oprav budov a vybavení ve vlastnictví města na koupališti Babylon a jeho realizaci po ukončení letní sezony 2019

Termín splnění: 11.09.2019

b) ukládá RM připravit plány na budoucí využití koupaliště Babylon po 17.04.2022 a jejich předložení ZM do 31.12.2019

Termín splnění: 31.12.2019

 

345 - schvaluje záměr směnit část pozemku p. č. 320/4, k. ú. Bořice u Domažlice, vymezenou situačním plánkem ve vlastnictví města Domažlice za pozemky ve vlastnictví soukromých osob (ve společné jmění manželů)

Termín splnění: 02.09.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

346 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 781/2, v k. ú. Domažlice vymezený situačním plánkem

Termín splnění: 02.09.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

347 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 260/22 v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 02.09.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

348 schvaluje prodej pozemku p. č. 2446/62, k. ú. Domažlice za cenu 319.000 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 7.2 v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích a zřízení práva stavby k tomuto pozemku ve prospěch kupujícího, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30.11.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

349 - a) ruší usnesení č. 158 ze dne 24.04.2019

Termín splnění: 21.08.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje záměr prodat část pozemku č. kat. 1117/1, pozemku ve zjednodušené evidenci (PK) v k. ú. Česká Kubice označenou dle geometrického plánu č. 433-290/2019 novým parcelním číslem 1120/20, vše v k. ú. Česká Kubice

c) schvaluje záměr prodat část pozemku č. kat. 1117/1, pozemku ve zjednodušené evidenci (PK) v k. ú. Česká Kubice označenou dle geometrického plánu č. 433-290/2019 novým parcelním číslem 1120/22, vše v k. ú. Česká Kubice

d) schvaluje záměr prodat část pozemku č. kat. 1117/1, pozemku ve zjednodušené evidenci (PK) v k. ú. Česká Kubice označenou dle geometrického plánu č. 433-290/2019 novým parcelním číslem 1120/19, vše v k. ú. Česká Kubice

Termín splnění: 02.09.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

350 - schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 357/3 v k. ú. Česká Kubice, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 02.09.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

351 - schvaluje koupi lesních pozemků p. č. 317/1 a 318/2, oba v k. ú. Spáňov za cenu 76.340 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

352 - schvaluje koupi lesních pozemků p. č. 317/2 a 318/1, oba v k. ú. Spáňov za cenu 82.850 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

353 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 953/17 a části pozemku p. č. 953/16, označené geometrickým plánem č. 2986-183-2006 novým parcelním číslem 953/34, oba v k. ú. Domažlice, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111 do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

354 - schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2587/9, 2587/10 a 2587/13, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1977335166 s Českou republikou - Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6, IČ 60162694 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

355 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0408 § 3412 pol. 6122 + 6.500.000 Kč (Plavecký bazén – interiéry)

org. 0408 § 6399 pol. 5362 - 1.128.099 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.371.901 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 21.08.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

356 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0518 § 3113 pol. 6121 + 12.548.371 Kč (ZŠ Msgre B. Staška, bezbariérové úpravy, odborné učebny, stavební práce)
org. 0518 § 6399 pol. 5362 - 2.177.817 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 10.370.554 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 21.08.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

357 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 3319 pol. 6122 + 2.500.000 Kč (KC Pivovar - IT vybavení a audiovizuální technika)

org. 0434 § 6399 pol. 5362  - 433.884,30 Kč (KC Pivovar - odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901  - 2.066.115,70 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 21.08.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

358 - bere na vědomí plnění rozpočtu města Domažlice k 30.06.2019

Termín splnění: 21.08.2019 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

359 -a) bere na vědomí Závěrečný účet DSO svazek Domažlicko za rok 2018

b) bere na vědomí Závěrečný účet DSO spolek pro odpadové hospodářství Lazce za rok 2018

c) bere na vědomí Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za rok 2018

d) bere na vědomí Závěrečný účet DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka za rok 2018

Termín splnění: 21.08.2019 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

360 - schvaluje účetní operaci v hospodářské činnosti, převedení výsledku hospodaření předcházejících účetních období (zisku) ve výši 11.437.000 Kč na účet jmění účetní jednotky dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

361 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0554 pol. 4216 ÚZ 17969 + 18.947.995,20 Kč (dotace Revitalizace BD – investice EU)

org. 0554 pol. 4216 ÚZ 17968 + 947.399,76 Kč (dotace Revitalizace BD – investice SR)

org. 0554 pol. 4116 ÚZ 17015 + 363,00 Kč (dotace Revitalizace BD – neinvestice SR)

org. 0554 pol. 4116 ÚZ 17016 + 7.260,00 Kč (dotace Revitalizace BD – neinvestice EU)

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

362 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 § 6330 pol. 4131 + 19.903.000 Kč (převod z hospodářské činnosti)

pol. 8115 - 19.903.000 Kč (financování – změna stavu fin.prostředků na BÚ)

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

363 - schvaluje Dodatek č. 1, uzavřený ke Smlouvě o úvěru č .2019006419, mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 00001350 na financování akce Řadové domy, obytná zóna Na Bábě, Domažlice – ulice Javorová C2.11, C2.12, C2.13, C2.14, C2.15, C2.21, C2.22, C2.23 a C2.24 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

364 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 210/2019 ve výši 165.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru čp. 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a žadatelkou

Termín splnění: 31.12.2019 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

365 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 211/2019 ve výši 110.000 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru čp. 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a žadatelkou

Termín splnění: 31.12.2019 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

366 - schvaluje dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích, náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Murínová, OKS

 

Domažlice, 21.08.2019

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_12_ZM_2108.pdf (205.12 kB)

 

Upozornění:


Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

Přílohy

Hlasování_12_ZM_2108.pdf

Hlasování_12_ZM_2108.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,12 kB
Datum vložení: 22. 8. 2019 14:58
Datum poslední aktualizace: 6. 9. 2019 12:18
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)