Menu
Město Domažlice
Domažlice

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

U S N E S E N Í

 

10. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 22.05.2019

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

181 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pachla, Ing. Jana Bendu

 

182 - schvaluje předložený program zasedání

 

183 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jitka Heřmanová, MUDr. Ivo Kadlec, Bc. Stanislav Antoš

 

184 - a) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města ze dne 14.05.2019

b) pověřuje KV provedením kontroly SSZMD s.r.o. dle předloženého návrhu výboru

- efektivita a způsob využívání jednotlivých sportovních zařízení

- správa jednotlivých sportovních zařízení (především ve smyslu údržby a oprav, zajištění otevírací doby, možnost přístupu veřejnosti, atd.)

- personální audit

- metodika výpočtu nájemného a dalších poplatků za jednotlivá sportovní zařízení

- rozpočet společnosti a jeho plnění, investice, kontrola hospodaření (v součinnosti s finančním výborem)

- kontrola dodržování povinností plynoucích z právních a vnitřních předpisů společnosti

Kontrola za období: 01.01.2016 – 31.12.2018

Termín splnění: 31.10.2019 Odpovědná osoba: předseda KV – Ing. Krutina

 

185 - bere na vědomí zprávu z 16. - 18. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing. Radek Wiesner

 

186 - a) bere na vědomí zápis ze 4. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 29.04.2019 a z 5. jednání ze dne 13.05.2019

b) bere na vědomí zápis ze 3. jednání výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 16.04.2019 a ze 4. jednání ze dne 23.04.2019

c) bere na vědomí zápis ze 4. jednání výboru pro věci sociální ze dne 24.04.2019

d) bere na vědomí zápis ze 4. jednání finančního výboru ze dne 15.05.2019

e) bere na vědomí zápis ze 3. jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 02.04.2019 ze 4. jednání ze dne 29.04.2019 a z 5. jednání ze dne 06.05.2019

 

187 - schvaluje směnu pozemku p. č. 2382/30 v k. ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice za pozemek p. č. 2382/29 v k. ú. Domažlice a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.07.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

188 - vyhrazuje si právo schválit studii bytových domů vypracovanou za účelem ověření možností využití části území v lokalitě Kozinovo pole v Domažlicích

Termín splnění: 22.05.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

189 - vybírá pro další jednání ve věci výstavby bytových domů v lokalitě sídliště Kozinovo pole v Domažlicích - Týnské Předměstí a uzavření memoranda o spolupráci společnost PROXUS s. r. o., se sídlem Karla Čapka 182, Horšovský Týn

Termín splnění: 22.05.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

190 bere na vědomí prezentaci Kulturního centra Pivovar

 

191 - schvaluje záměr směnit části pozemků p. č. 4296/1, p. č. 4304, p. č. 4312/3, p. č. 4315 a p. č. 4316, vše v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem o celkové výměře 3533 m2

Termín splnění: 03.06.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

192 - bere na vědomí informaci o konání výběrového řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny a. s., a to pozemku p. č. st. 416, k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova označená číslem popisným 264, Hořejší předměstí, ul. Msgre B. Staška, Domažlice, vyhlášené společností GLADYS AUCTION, a. s., V Olšinách 2300/75, Praha z pověření společnosti Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha

Termín splnění: 22.05.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

193 schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0535 § 4376 pol. 6122 + 239.314 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – komunitní centrum)

org. 0535 § 4376 pol. 5137 + 916.978 Kč (Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo – komunitní centrum)

org. 0535 § 6399 pol. 5362 - 200.679 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 955.613 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.05.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

194 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0408 § 3412 pol. 6121 + 869.670 Kč (Plavecký bazén – úroky z úvěru)

org. 0408 § 3412 pol. 5141 + 408.330 Kč (Plavecký bazén – úroky z úvěru po kolaudaci)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 1.278.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.05.2019 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

195 - schvaluje smlouvu o úvěru č. 2019006419, na přijetí dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 38.000.000 Kč, uzavřenou mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 00001350 na financování akce Řadové domy, obytná zóna Na Bábě, Domažlice – ulice Javorová C2.11, C2.12, C2.13, C2.14, C2.15, C2.21, C2.22, C2.23 a C2.24 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.05.2019 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

196 - schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Domažlice na období let 2019 – 2021 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 22.05.2019 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

197 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0114 § 3429 pol. 5229 – 69.480 Kč (č. 1 ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost- celoroční činnost“)

org. 0114 §3392 pol. 5229 + 69.480 Kč (č. 2 ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty“)

org. 0114 §3429 pol. 5229 – 7.100 Kč (č. 1 ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost- celoroční činnost“)

org. 0114 § 3316 pol. 5229 + 7.100 Kč (č. 4 ,,Publikační a vydavatelské činnost místních subjektů“)

org. 0114 § 3429 pol. 5229 – 6.860 Kč (č. 1 ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost- celoroční činnost“)

org. 0114 §3319 pol. 5229 + 6.860 Kč (č. 5 ,, Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice“)

Termín splnění: 31.05.2019 Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

198 - schvaluje poskytnutí částek z programu „č. 1 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná

částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

SDH Havlovice

20.000

20.000

Hasičský bál, dětský maškarní bál, MDŽ, letní posezení občanů s hudbou, Halloween

Zdeňka Bohmannová

21.760

21.760

Činnost taneční skupiny na rok 2019

Klub českých turistů-odbor Domažlice

14.400

14.400

Roční činnost KČT: Májová vycházka rodičů s dětmi, setkání na Čerchově, Vzpomínková pěší pouť, Toulky zlatem podzimu

Městská rada seniorů města Domažlice

35.000

35.000

Celoroční činnost MRS

SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Domažlice

47.500

20.000

Celoroční kulturní a ostatní zájmová činnost SDH Domažlice

TJ Sokol Domažlice

6.400

6.400

Celoroční činnost taneční skupiny Hanka pro rok 2019

CB klub Domažlice

27.000

15.000

Podpora radioamaterské činnosti na celorepublikové i světové úrovni

Pěvecký sbor Čerchovan

84.000

84.000

Celoroční činnost pěveckého sboru

Celkem

256.060

216.560

 

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

199 - schvaluje poskytnutí částek z programu „č. 2 – Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kulturní a ostatní zájmová činnost - jednotlivé projekty“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Základní organizace ČZS Domažlice

45.000

42.930

Okresní výstava zahrádkářů s mezinárodní účastí

Klub českých turistů-odbor Domažlice

27.200

25.910

Česká studánka – odemykání a zamykání

Miroslav Soukup

39.920

5.710

Křest nového CD skupiny ZASTODESET

Pěvecký sbor Čerchovan

88.000

84.930

Koncert W. A. Mozart - Requiem

Celkem

200.120

159.480

 

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

200 - schvaluje poskytnutí částek z programu „č. 4. Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Chodsko žije!

50.000

44.300

Chodský Černý Petr

Zdeněk Vyšohlíd

12.800

12.800

Publikace Být v obraze a být obrazem Rádl, Kosík, Galileo a zbožnost jako filosofický problém

Celkem

62.800

57.100

 

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

201 - schvaluje poskytnutí částek z programu „č. 5 Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Chodsko žije!

50.000

36.760

Velká válka

Domažlický dějepis z.s.

24.000

20.000

Kostelní zdi vyprávějí

Celkem

74.000

56.760

 

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

202 - schvaluje poskytnutí částek z programu „č. 3 Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč (80% uznatelných nákladů)

Přidělená částka v Kč

Název projektu

V+K, z.s.

59.000

29.400

Rockové kurzy a Letní umělecká dílna

Westmusic s.r.o.

80.000

20.410

Chodrockfest 2019

Mgr. Miloš Novotný

34.000

30.190

Jazzový Baldov

Celkem

173.000

80.000

 

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

203 - schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 1-19/2019 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulkách A dle návrhu výboru pro kulturu a cestovní ruch

 

204 - schvaluje uzavření smlouvy č. 1/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Havlovice, se sídlem Domažlice, Havlovice 17, PSČ: 344 01 , IČ: 48344427 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

205 - schvaluje uzavření smlouvy č. 2/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 21.760 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Zdeňka Bohmannová, Domažlice 344 01, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

206 - schvaluje uzavření smlouvy č. 3/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 14.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Klub českých turistů - odbor Domažlice se sídlem Domažlice, Mánesova 512, Týnské Předměstí, PSČ: 344  01, IČ:18230423 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

207 - schvaluje uzavření smlouvy č. 4/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 35.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Městská rada seniorů města Domažlice, pobočný spolek, se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 6397531 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

208 - schvaluje uzavření smlouvy č. 5/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domažlice se sídlem Domažlice, Břetislavova 243, Dolejší Předměstí, , PSČ: 344 01, IČ: 48344923 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

209 - schvaluje uzavření smlouvy č. 6/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a TJ Sokol Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

210 - schvaluje uzavření smlouvy č. 7/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a CB klub Domažlice, z.s. se sídlem Domažlice, Švabinského 550, Týnské Předměstí , PSČ: 344 01, IČ: 65571908 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

211 - schvaluje uzavření smlouvy č. 8/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 84.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pěvecký sbor Čerchovan, o.p.s., se sídlem Domažlice, Máchova 131, PSČ: 344 01, IČ: 26358034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

212 - schvaluje uzavření smlouvy č. 9/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 42.930 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Základní organizace ČZS Domažlice, se sídlem Domažlice, Komenského 68, PSČ: 344 01, IČ: 48342076 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

213 - schvaluje uzavření smlouvy č. 10/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 25.910 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Klub českých turistů - odbor Domažlice se sídlem Domažlice, Mánesova 512, Týnské Předměstí, PSČ: 344  01, IČ:18230423 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

214 - schvaluje uzavření smlouvy č. 11/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.710 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Miroslavem Soukupem, Domažlice 344 01, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

215 - schvaluje uzavření smlouvy č. 12/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 84.930 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pěvecký sbor Čerchovan, o.p.s. , se sídlem Domažlice, Máchova 131 , PSČ: 344 01, IČ: 26358034 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

216 - schvaluje uzavření smlouvy č. 13/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 44.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj se sídlem Domažlice,Pelnářova 302, Bezděkovské Předměstí, , PSČ: 344 01, IČ: 2997860 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

217 - schvaluje uzavření smlouvy č. 14/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 12.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a PhDr. Zdeňkem Vyšohlídem, Domažlice 344 01, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

218 - schvaluje uzavření smlouvy č. 15/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 36.760 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Chodsko žije!, spolek pro kulturu a rozvoj se sídlem Domažlice,Pelnářova 302, Bezděkovské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 2997860 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

219 - schvaluje uzavření smlouvy č. 16/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.410 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Domažlický dějepis z.s., se sídlem Milavče, Radonice 57, PSČ: 344 01, IČ: 06465595 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

220 - schvaluje uzavření smlouvy č. 17/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 29.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a V+K o.s. se sídlem Štěnovice ,Polní 499, PSČ: 332 09, IČ: 26574217 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

221 - schvaluje uzavření smlouvy č. 18/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Westmusic s.r.o. se sídlem Plzeň, Pražská 114/39, Východní Předměstí, PSČ: 30100, IČ: 29125511 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

222 - schvaluje uzavření smlouvy č. 19/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.190 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Mgr. Miloš Novotný, bytem Praha 8, PSČ: 18100, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

223 - schvaluje toto rozpočtové opatření :

org. 0112 § 4349 pol. 5229 – 12.000 Kč (dotační program č.6 Program pro poskytování dotací sociální oblast 2019 - registrované sociální služby)

org. 0112 § 4379 pol. 5229 + 12.000 Kč (dotační program č. 7 Program pro poskytování dotací sociální oblast - sociálně zájmová oblast 2019)

Termín splnění: 31.05.2019 Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

224 - schvaluje poskytnutí částek z programu „ č. 6 – ,,Program pro poskytování dotací sociální oblast 2019 - registrované sociální služby“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Centrum pro zdravotně post.Plz.Kr.

25.000

20.000

Činnost CZP Domažlice v roce 2019- udržení kvality života zdrav. Postižených a seniorů

Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy

350.000

120.000

Archa, Fontána a Plus-služby pro děti, rodiny a osoby v krizové situaci

UCHO, z.s.

112.800

30.000

Zajištění provozu sociální služby

Network East – West

120.000

50.000

Centrum Jana-terénní program a odborné soc. poradenství pro ženy ohrožené prostitucí a uživatele návykových látek

Domácí péče Domažlice, s.r.o.

264.000

160.000

Podpora terénní pečovatelské služby

MCT CZ - Josef Holý

432.818

30.000

Regionální sociální služba Rané péče

SNN v ČR, z.s., PC Domažlice , p.s.

60.000

28.000

Odborné sociální poradenství, tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením

Celkem žádáno

1.364.618

438.000

 

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

225 - schvaluje poskytnutí částek z programu č. 7. ,,Program pro poskytování dotací sociální oblast – sociálně zájmová oblast 2019“dle předloženého návrhu zpracované do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka v Kč

Přidělená částka v Kč

Název projektu

Svaz nesl.a nedosl. Osob v ČR, z.s.

12.160

7.000

Celoroční činnost Základní org. Domažlice, p.s.

SONS Domažlice

25.000

6.000

Podpora celoroční činnosti

DDÚ, SVP, ZŠ, ŠJ Plzeň

6.000

3.000

Preventivně výchovné víkendové pobyty + zážitková pedagogika v rámci internátního pobytu v roce 2019

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.MO Domažlice

25.000

18.000

Celoroční činnost MO STP v Domažlicích

Svaz tělesně postižených v ČR, okresní org.

33.000

12.000

Postupné odstraňování diskriminace za života tělesně postižených a jejich integrace do běžného života

Svaz postižených civilizačními chorobami

61.200

12.000

Činnost spolku na rok 2019

Oblastní spolek Čes.červ. Kříže

62.000

34.000

Zajištění činnosti během roku

Celkem žádáno

224.360

92.000

 

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

226 - schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 20-33/2019 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulkách A dle návrhu výboru pro oblast sociální

 

227 - schvaluje uzavření smlouvy č. 20/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s., se sídlem Plzeň, Koterovská 2061/134, Východní Předměstí, PSČ: 326 00 , IČ: 26594382 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

228 - schvaluje uzavření smlouvy č. 21/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 120.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Diakonie ČCE- Západní Čechy, se sídlem Plzeň, Prokopova 207/25, PSČ: 301 00, IČ: 45331154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

229 - schvaluje uzavření smlouvy č. 22/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a UCHO, z.s. se sídlem Tlumačov, Tlumačov 25, PSČ: 344 01, IČ: 22609652 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

230 - schvaluje uzavření smlouvy č. 23/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Network East-West,z.s. , se sídlem Domažlice, U nemocnice 148, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 69967024 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

231 - schvaluje uzavření smlouvy č. 24/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 160.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Domácí péče Domažlice s.r.o., se sídlem Domažlice, U Nemocnice 148, PSČ: 344 01, IČ: 2912060 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

232 - schvaluje uzavření smlouvy č. 25/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MCT CZ z.s., se sídlem Česká Kubice, Nový Spálenec 25 , PSČ: 344 01 , IČ: 67675603 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

233 - schvaluje uzavření smlouvy č. 26/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 28.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s. se sídlem Domažlice, Jindřichova 214, Dolejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 73733148 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

234 - schvaluje uzavření smlouvy č. 27/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SNN v ČR, z.s., ZO Domažlice, p.s., se sídlem Domažlice, Jindřichova 214, PSČ: 344 01, IČ: 73701467 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

235 - schvaluje uzavření smlouvy č. 28/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SONS Domažlice, se sídlem Domažlice, Kozinova 263, PSČ: 344 01, IČ: 65399447 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

236 - schvaluje uzavření smlouvy č. 29/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, se sídlem Domažlice, Kozinova 101, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 49778129 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

237 - schvaluje uzavření smlouvy č. 30/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 18.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre. B. Staška 265, Hořejší Předměstí , PSČ: 344 01, IČ: 48344184 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

238 - schvaluje uzavření smlouvy č. 31/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 12.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Domažlice, se sídlem Domažlice, Msgre B. Staška 265, Hořejší Předměstí , PSČ: 344 01, IČ: 48343510 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

239 - schvaluje uzavření smlouvy č. 32/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 12.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace  Domažlice , se sídlem Msgre B. Staška 265, Domažlice 344 01, IČ: 69457026 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

240 - schvaluje uzavření smlouvy č. 33/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 34.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Oblastní spolek českého červeného kříže, se sídlem Fügnerova 647, Týnské Předměstí, Domažlice 344 01, IČ: 48342262 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

241 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0113 § 3421 pol. 5229 - 35.800 Kč („Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2019“)

org. 0113 § 3429 pol. 5229 + 35.800 Kč (,,Podpora významných počinů)

Termín splnění: 31.05.2019 Odpovědná osoba: Ing. Kučerová, OF

 

242 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Oblastní spolek ČČK

9.500

9.400

Okresní kolo soutěže „Mladých zdravotníků“

Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Mír Domažlice

10.000

10.000

Maškarní karneval

Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Mír Domažlice

10.000

5.200

Slavnost světel

Pionýr ZS-PS Čtyřlístek Domažlice

6.000

4.800

Dobrodružství na míru- Den otevřené klubovny

Pionýr ZS-PS Čtyřlístek Domažlice

13.000

13.000

Cesta na Xapatan- Memoriál Lucinky Mrvíkové

Pionýr ZS-PS Čtyřlístek Domažlice

6.000

4.800

Mikulášská nadílka

SK Sněhaři Domažlice, z.s.

13.000

10.000

98. ročník Chodské třicítky

SK Sněhaři Domažlice, z.s.

9.500

7.000

42. ročník Memoriálu Matěje Mauera

Celkem

77.000

64.200

 

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

243 - a) schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora významných počinů v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

AC Domažlice

250.000

90.900

Chodská 1500

LTC Domažlice

30.000

19.500

Celostátní turnaj - 61. ročník Přeboru Chodska dospělých v tenise

Velosport Domažlice

40.000

24.400

Závod v cyklobiatlonu horských kol velká cena Domažlic MTBB, 3. ročník

Velosport Domažlice

40.000

22.700

Cyklistický závod horských kol ,, MTB Čerchov”, 12. ročník

SK Sněhaři Domažlice

33.000

13.200

18. ročník Lyžařský přejezd z Gibachtu do Capartic memoriál Josefa Janovce

Mílaři Domažlice

162.200

98.900

12. ročník Hvězdné házení na Chodsku a 10. ročník Memoriálu Jana Mazance

Mílaři Domažlice

22.000

16.200

3. ročník Běh Zelenovským údolím

Celkem

577.200

285.800

 

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

b) neschvaluje poskytnutí částek z programu ,,Podpora významných počinů v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Důvod vyřazení

Velosport Domažlice

40.000

Akce se neuskuteční

Mílaři Domažlice

27.000

Akce svým zaměřením nesplňuje podmínky vyhlášeného dotačního programu

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

244 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Otevřená sportoviště v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

Gymnázium J. Š. Baara

70.000

69.000

Centrum volného času 2019

Sídliště Šumava, z. s.

30.000

29.000

Zpřístupnění multifunkčního hřiště Sídliště Šumava

SK Sněhaři Do, z. s.

5.000

2.000

Úprava běžeckých stop pro veřejnost

Celkem

105.000

100.000

 

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

245 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka ( v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

AC Domažlice

70.000

36.000

Atletika dospělých- jednotlivci

HC Domažlice, z.s.

292.500

94.000

Lední hokej dospělých v Domažlicích 2019

LTC Domažlice, z.s.

83.000

34.000

Sportovní činnost dospělých v tenisovém klubu LTC Domažlice

Volejbal Domažlice, z.s.

110.000

67.000

Zajištění sportovní činnosti spolku Volejbal Domažlice, z.s.

Wolfs Domažlice, z.s.

95.800

34.000

Baseball, softball - dospělí

TJ Jiskra Domažlice, z.s.

230.200

153.000

Sportovní činnost „B“ mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2019

SK Jiskra Domažlice-tenis

39000

20000

Podpora sportovní činnosti- stolní tenis

TJ Sokol Domažlic-šachy

43.800

19.000

Činnost oddílu dospělých šachy TJ Sokol Domažlice v roce 2019

Mílaři Domažlice, atletický oddíl

139.000

50.000

Systematická sportovní příprava, účast v atletických soutěžích všech typů

SK Jiskra Domažlice - florbal

70.000

25.000

Podpora dospělých sport a tělovýchova

BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s.

56.000

18.000

Podpora sportovní činnosti dospělých ve spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice

Celkem

1.229.300

550.000

 

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

246 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh. částka

(v Kč)

Název projektu

MCT CZ z.s.

126.000

92.000

Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením

AC Domažlice, atletický oddíl

245.000

218.000

Atletika dětí a mládeže

LTC Domažlice, z.s.

188.000

136.000

 

 

Sportovní činnost dětí a mládeže v tenisovém klubu LTC Domažlice

Sportovní klub Jiskra Domažlice- krasobruslení

346.070

219.000

Celoroční podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

Dolez z. s.

110.000

110.000

Činnost dětského horolezeckého oddílu

HC Domažlice, z.s.

1.953.000

1.308.000

Lední hokej mládeže v Domažlicích 2019

Dance Group A&D Domažlice, z.s.

175.100

175.000

Soutěžní tanec a aerobik pro děti a mládež

Volejbal Domažlice, z.s.

155.000

100.000

Zajištění sportovní činnosti mládeže ve spolku Volejbal Domažlice, z.s.

TJ Sokol Domažlice, oddíl šachy

111.400

82.000

Činnost oddílu mládeže šachy TJ Sokol Domažlice v roce 2019

TJ Sokol Domažlice, oddíl gymnastiky

235.000

195.000

Roční činnost oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Domažlice

Wolfs Domažlice, z.s.

181.100

117.000

Baseball-mládež

BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s.

305.000

255.000

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s.

TJ Jiskra Domažlice, z.s.

942.100

757.000

Sportovní činnost mládeže v oddílu kopané v roce 2019

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., oddíl plavání

802.000

500.000

pouze pro grant ,, podpora činnosti mládeže-sport a tělovýchova v roce 2019” oddílu plaveckých sportů

Sportovní klub Samuraj Domažlice, z.s.

215.000

134.000

Celoroční podpora a rozvoj mládežnického karate v Domažlicích

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., oddíl florbal

195.000

122.000

Sportovní činnost dětí a mládeže oddílu florbalu

SK Jiskra Domažlice-stolní tenis

73.000

67.000

Podpora sportovní činnosti-stolní tenis-mládež

Mílaři Domažlice, atletický oddíl

345.175

207.000

Organizovaná sportovní činnost, účast v soutěžích družstev a jednotlivců místního až celostátního významu, organizování sportovních akcí

Judo-club Domažlice, z.s.

152.000

77.000

Podpora tréninků juda pro děti a mládež do 18 let v roce 2019

Plavecký klub Rejnoci Domažlice, z.s.

207.500

129.000

Propagace, šíření a rozvoj plaveckých sportů

Celkem

7.062.445

5.000.000

 

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

247 - a) schvaluje poskytnutí částek z programu „Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2019“ dle upraveného návrhu zpracovaného do tabulky A :

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Gymnázium J.Š. Baara

8.857

7.000

Kvalifikace na Republikové finále AŠSK ve volejbalu

SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Domažlice

20.000

4.500

Republikové setkání Soptíků

BASKETBAL Jiskra Domažlice

14.000

13.000

Mezinárodní Velikonoční turnaj v basketbale

SK Jiskra Domažlice, oddíl stolního tenisu

4.000

2.500

Velká cena Prahy 2019- stolní tenis

 

 

 

 

SK Jiskra Domažlice, oddíl stolního tenisu

6.800

6.800

MČR dorostu stol.tenis

Celkem

53.657

33.800

 

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

b) neschvaluje poskytnutí částek z programu „Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2019 dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Důvod vyřazení

SK Jiskra Domažlice, oddíl stolního tenisu - Linz

9.800

Nejedná se o reprezentaci města, ale o reprezentaci ČR

SK Jiskra Domažlice, oddíl stolního tenisu - Hodonín

6.300

Nejedná se o reprezentaci města, ale o reprezentaci ČR

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

248 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2019“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

AC Domažlice

85.000

71.000

1. liga mužů

Volejbal Domažlice, z.s.

150.000

150.000

2. liga mužů ve volejbale, Český pohár mužů ve volejbale

Wolfs Domažlice, z.s.

289.000

204.000

Baseball- 1. liga

TJ Jiskra Domažlice, z.s.

1.619.500

1.299.000

Sportovní činnost „A“ mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2019- dlouhodobá reprezentace města

SK Jiskra Domažlice, oddíl stolní tenis

69.000

56.000

Sportovní činnost A mužstva, stolní tenis

Sportovní klub jiskra Domažlice, z.s. - florbal

157.000

62.000

Sportovní činnost mužstva A oddíl florbalu

BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s.

177.000

158.000

Podpora činnosti dospělých-sport a tělovýchova-reprezentace Města v dlouhodobých mistrovských soutěžích spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s.- A tým mužů ve 2. lize a v Českém poháru

Celkem

2.546.500

2.000.000

 

Termín splnění: 31.08.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

249 - schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 34-94/2019 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulkách A dle návrhu výboru pro oblast školství, mládeže a sportu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

250 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 34/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Oblastní spolek Českého červeného kříže Domažlice, se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48342262 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

251 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 35/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice, se sídlem Komenského 17, Domažlice 344 01, IČ: 66365422 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

252 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 36/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.200 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice, se sídlem Komenského 17, Domažlice 344 01, IČ: 66365422 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

253 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 37/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice, se sídlem Mánesova 697, Domažlice 344 01, IČ: 70874395 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

254 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 38/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 13.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice , se sídlem Mánesova 697, Domažlice 344 01, IČ: 70874395 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

255 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 39/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice , se sídlem Mánesova 697, Domažlice 344 01, IČ: 70874395 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

256 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 40/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SK Sněhaři, z.s. Domažlice, se sídlem Domažlice, Klášterského 193, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

257 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 41/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SK Sněhaři, z.s. Domažlice , se sídlem Domažlice, Klášterského 193, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

258 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 42/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 90.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01 IČ: 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

259 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 43/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 19.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a LTC Domažlice,z.s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 03696154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

260 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 44/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 24.400 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a VELOSPORT Domažlice z.s. se sídlem Domažlice, Luženická 674, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 22675850 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

261 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 45/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 22.700 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a VELOSPORT Domažlice z.s. se sídlem Domažlice, Luženická 674, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 22675850 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

262 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 46/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 13.200 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SK Sněhaři, z.s. Domažlice , se sídlem Domažlice, Klášterského 193, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

263 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 47/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 98.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s. , se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

264 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 48/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 16.200 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s. , se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 26657031 dle předloženého návrhu

 

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

265 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 49/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 69.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ:48342912 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

266 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 50/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 29.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sídliště Šumava, z.s., se sídlem Domažlice, Čerchovská 494, PSČ: 344 01, IČ: 22661492 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

267 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 51/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SK Sněhaři, z.s. Domažlice , se sídlem Domažlice, Klášterského 193, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

268 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 52/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 36.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01 IČ: 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

269 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 53/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 94.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a HC Domažlice,z.s. , se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 26578867 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

270 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 54/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 34.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a LTC Domažlice,z.s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, Hořejší Předměstí,  PSČ: 344 01, IČ: 03696154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

271 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 55/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 67.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Volejbal Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

272 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 56/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 34.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Wolfs Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 633 , PSČ: 344 01,  IČ: 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

273 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 57/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 153.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Palackého 379 , Hořejší  Předměstí PSČ: 344 01 , IČ: 524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

274 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 58/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

275 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 59/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 19.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a TJ Sokol Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01,  IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

276 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 60/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s. , se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí,  PSČ: 344 01 , IČ: 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

277 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 61/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 25.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské  Předměstí, PSČ: 344 01 IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

278 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 62/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 18.000 Kč mezi0 městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí , PSČ: 344 01 , IČ: 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

279 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 63/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 92.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MCT CZ, z.s., se sídlem Domažlice, Nový Spálenec 25, PSČ: 344 01, IČ: 67675603 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

280 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 64/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 218.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC Domažlice,z.s. , se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

281 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 65/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 136.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a LTC Domažlice,z.s. , se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 03696154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

282 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 66/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 219.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

283 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 67/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 110.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Dolez z.s., se sídlem Domažlice, Husova třída 31, Dolejší Předměstí , PSČ: 344 01, IČ: 01220420 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

284 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 68/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.308.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a HC Domažlice,z.s. , se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 26578867 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

285 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 69/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 175.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Dance Group A&D Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Šumavská 573, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 04740564 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

286 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 70/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 100.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Volejbal Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

287 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 71/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 82.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a TJ Sokol Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

288 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 72/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 195.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a TJ Sokol  Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

289 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 73/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 117.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Wolfs Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 633, PSČ: 344 01, IČ: 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

290 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 74/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 255.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí , PSČ: 344 01 , IČ: 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

291 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 75/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 757.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Palackého 379 , Hořejší Předměstí PSČ: 344 01 , IČ: 524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

292 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 76/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 500.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s, se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 03662039 a dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

293 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 77/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 134.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Samuraj Domažlice, z.s. se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, PSČ: 344 01, IČ: 05117003 a dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

294 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 78/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 122.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

295 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 79/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 67.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

296 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 80/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 207.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s. , se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ: 34401 , IČ: 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

297 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 81/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 77.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Judo-club Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Maškova 318, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 65571371 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

298 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 82/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 129.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Plavecký klub Rejnoci Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Luženičky č.p. 61, PSČ: 344 01 , IČ: 06688071 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

299 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 83/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ:48342912 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

300 - schvaluje uzavření smlouvy č. 84/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domažlice se sídlem Domažlice, Břetislavova 243, Dolejší Předměstí, , PSČ: 344 01, IČ: 48344923 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

301 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 85/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 13.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí , PSČ: 344 01 , IČ: 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

302 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 86/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

303 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 87/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

304 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 88/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 71.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC Domažlice,z.s. , se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

305 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 89/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 150.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Volejbal Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

306 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 90/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 204.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Wolfs Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 633 , PSČ: 344 01 , IČ: 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

307 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 91/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.299.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Palackého 379 , Hořejší Předměstí PSČ: 344 01 , IČ: 524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

308 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 92/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 56.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

309 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 93/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 62.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

310 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 94/2019 o poskytnutí účelové dotace ve výši 158.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí , PSČ: 344 01 , IČ: 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 8. 2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

311 - a) ukládá předsedům výborů pro věci sociální, pro kulturu a cestovní ruch, pro školství, mládež a sportu, kontrolní a finanční předložit výsledek posouzení věcné správnosti vyúčtování dotací předložených příjemci v jednotlivých dotačních programech za rok 2018 do konce listopadu 2019

Termín splnění: 30.11.2019

b) pověřuje výbor pro věci sociální, výbor pro kulturu a cestovní ruch, výbor školství, mládeže a sportu, kontrolní a finanční k posouzení věcné správnosti vyúčtování dotací předložených příjemci v jednotlivých dotačních programech

Termín splnění: průběžně – do konce volebního období Odpovědná osoba: předsedové výborů

 

Domažlice, 22.05.2019

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_10_ZM_2205_2019

 

Upozornění:


Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

 

 

Datum vložení: 24. 5. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 9. 2019 12:17
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)