Obsah

43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

 

43. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 29.08.2018

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1960 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města JUDr. Miroslava Vokáče, Ing. Jana Bendu

 

1961 - schvaluje předložený program zasedání

 

1962 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jan Benda, Vlastimil Konrády, Jan Pangrác

 

1963 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

1964 - bere na vědomí zprávu z 122.-125. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní JUDr. Zdeněk Novák

 

1965 - schvaluje prodej části pozemku p. č. 707/2 v k. ú. Havlovice u Domažlic, označené geometrickým plánem č. 386-410/2018 vyhotoveným společností AGROREAL CZ s. r. o. novým parcelním číslem 707/15 o výměře 78 m2 v k. ú. Havlovice u Domažlic a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1966 - schvaluje prodej části pozemku p. č. 707/2 v k. ú. Havlovice u Domažlic, označené geometrickým plánem č. 386-410/2018 vyhotoveným společností AGROREAL CZ s. r. o. i nadále parcelním číslem 707/2 o výměře 85 m2 v k. ú. Havlovice u Domažlic a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1967 - a) bere na vědomí odstoupení od záměru koupě pozemku p. č. 260/28, k. ú. Havlovice u Domažlic a uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní z důvodu nevyhovujícího stavu pozemku s tím, že kauce bude vrácena

Termín splnění: 29.08.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) ruší usnesení č. 1664 ze dne 13.12.2017

Termín splnění: 29.08.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1968 - schvaluje prodej pozemku p. č. 260/30 k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.046.100 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřídit právo stavby k tomuto pozemku v její prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1969 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 260/28 v k. ú. Havlovice u Domažlic za minimální kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2 včetně DPH a zřídit k němu právo stavbu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1970 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2376/15 v k. ú. Domažlice za cenu 4.410 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1971 -  schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 8529/51380 na pozemku p. č. st. 2937 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 19.521 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1972 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3243/38056 na pozemku p. č. st. 2610 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.578 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1973 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4052/72916 na pozemku p. č. st. 3291 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.936 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1974 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4052/72916 na pozemku p. č. st. 3291 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 7.936 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1975 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4438/187485 na pozemcích p. č. st. 2566 a st. 2567, oba v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 5.468 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1976 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7011/257176 na pozemcích p. č. st. 2580, st.  2581 a st. 2582, vše v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 11.777 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1977 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 8082/154032 na pozemcích p. č. st. 3261 a st. 3262, oba v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 14.954 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1978 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1807/10276 na pozemku p. č. st. 2937 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 20.680 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1979 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 4209 v k. ú. Domažlice za cenu 3.600 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1980 - schvaluje uzavření zástavní smlouvy mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ 13584324, jakožto zástavním věřitelem zastoupenou Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, a městem Domažlice, jakožto zástavcem, jejíž předmětem je zřízení zástavního práva k pozemku p. č. 260/50, k. ú. Havlovice u Domažlic, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1981- neschvaluje uplatnění předkupního práva zřízeného kupní smlouvou uzavřenou dne 11.02.1994 a záměr uzavřít kupní smlouvu, na základě které město Domažlice koupí nemovitosti - pozemek p. č. st. 579, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 40, Týnské Předměstí, pozemek p. č. st. 580/2, jehož součástí je stavba rodinného domu č. p. 41, Týnské Předměstí, pozemek p. č. 439 a pozemek p. č. 5506, vše v k. ú. a obci Domažlice za celkovou kupní cenu ve výši 10.750.000 Kč

Termín splnění: 29.08.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1982 - neschvaluje uplatnění předkupního práva dle § 3056 občanského zákoníku ke stavbě pro rodinnou rekreaci č. e. 25, která stojí na pozemku p. č. st. 107 v k. ú. Babylon, a záměr uzavřít kupní smlouvu, na základě které město Domažlice koupí nemovitost - stavbu pro rodinnou rekreaci č. e. 25, která stojí na pozemku p. č. st. 107 v k. ú. a obci Babylon za celkovou kupní cenu ve výši 440.000 Kč

Termín splnění: 29.08.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1983 - schvaluje záměr směnit části pozemku p. č. 357/16 a pozemku p. č. kat. 364 (PK) označené dle geometrického plánu č. 404-79/2018 novým parcelním číslem 357/51 o výměře 493 m2, vše v k. ú. Česká Kubice a část pozemku p. č. 370/1 označenou dle geometrického plánu č. 177-79/2018 novým parcelním číslem 370/3 o výměře 1948 m2 v k. ú. Starý Spálenec, vše ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p. č. 260/9 označenou dle geometrického plánu č. 177-79/2018 novým parcelním číslem 260/11 o výměře 2441 m2 v k. ú. Starý Spálenec ve vlastnictví soukromé osoby

Termín splnění: 10.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1984 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2483/12 k. ú. Domažlice za cenu 299.050 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 7.2 a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jejich prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1985- schvaluje prodej částí pozemků p. č. 2170/2, 2170/14, 2172/1 označených dle geometrického plánu č. 4328-1100/2017 novým parcelním číslem 2172/1, vše v k. ú. Domažlice za účelem rozšíření či vybudování výrobního areálu v souladu s územním plánem města Domažlice společnosti MP Group Logistics Center s. r. o., se sídlem U Pískovny 309, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 29124255 za cenu 2.739.590 Kč bez DPH a uzavření kupní smlouvy obsahující ustanovení o zřízení předkupního práva ve prospěch prodávajícího dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.10.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1986 - schvaluje záměr převést ve smyslu ustanovení § 22 odst. 16 a 17 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pozemky p. č. 2170/3, 2045/5, 2170/6, 2181/3, 2185/5, 2492/3, 2492/6, 2496/2, 2517/2, 2517/3, 2517/4, 4944/9 a 4948/11, vše v k. ú. Domažlice, bezúplatně zpět na Českou republiku - Státní pozemkový úřad, IČ 01312774

Termín splnění: 10.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1987- schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 536.495 Kč (Komunikace - investor město Domažlice)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 536.495 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 12.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1988 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2212 pol. 5171 + 3.599.750 Kč (Oprava komunikace v Baarově ulici - realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 3.599.750 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 12.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1989- schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 1.810.312 Kč (Rekonstrukce chodníků v Jindřichově ulici - realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.810.312 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 12.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1990 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3634 pol. 6121 + 564.465 Kč (PD - Rekonstrukce plynové kotelny NTK – Švabinského 564, Domažlice)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 97.965 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 466.500 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 07.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1991 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 +5.957.183 Kč (rekonstrukce ul. Msgre B. Staška, úsek ke K2)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.957.183 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 07.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1992 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3429 pol. 6121 + 997.336 Kč (přestavba ubyt. zařízení na sportovní centrum El.Krásnohorské - dodatek č. 2)
org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 173.091 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 824.245 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 07.09.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1993 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 408 § 3412 pol. 6121 + 697.741 Kč (autorský dozor plavecký bazén)

org. 408 § 6399 pol. 5362 - 121.096 Kč (odpočet DPH)

org. 264 § 6409 pol. 6901 - 576.645 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1994 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 6121 + 2.036.473 Kč (Branská 56, stavební úpravy a půdní vestavba - realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 2.036.473 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 31.08.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1995 - a) bere na vědomí Závěrečný účet DSO svazek Domažlicko za rok 2017

Termín splnění: 29.08.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

b) bere na vědomí Závěrečný účet DSO spolek pro odpadové hospodářství Lazce za rok 2017

Termín splnění: 29.08.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

c) bere na vědomí Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za rok 2017

Termín splnění: 29.08.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

d) bere na vědomí Závěrečný účet DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka za rok 2017

Termín splnění: 29.08.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1996 - schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 1337/10/5642, uzavřený mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 00001350 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1997 - bere na vědomí plnění rozpočtu města Domažlice k 30.06.2018

Termín splnění: 29.08.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1998 - a) schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.000.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Domažlice, Komenského 17, IČ 48342301 na financování vybavení školní kuchyně

Termín splnění: 30.09.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

b) schvaluje uzavření smlouvy č. 301/2018 o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1.000.000 Kč mezi městem Domažlice se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1 IČ 00253316 a Základní škola Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 17, IČ 48342301 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.09.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0207 § 3113 pol. 6451 + 1.000.000 Kč (ZŠ Komenského 17, návratná finanční výpomoc, vybavení školní kuchyně)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 – 1.000.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.09.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1999 - schvaluje kronikářský zápis za rok 2016

Termín splnění: 29.08.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

 

Hlasovani_43_ZM_08_2018

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 


Vytvořeno: 31. 8. 2018
Poslední aktualizace: 31. 8. 2018 00:00
Autor: Jitka Kalíšková