Obsah

40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

 

40. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 25.04.2018

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1758 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Vlastimila Konrádyho, MUDr. Ivo Kadlece

 

1759 - schvaluje předložený program zasedání

 

1760 - volí návrhovou komisi ve složení: Josef Kuneš, Mgr. Ivan Rybár, MUDr. Pavel Zeman

 

1761 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

1762 bere na vědomí zprávu z 114. - 115. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

1763 - a) bere na vědomí zápis z 39. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 16.04.2018

b) bere na vědomí zápis z 34. jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 04.04.2018

c) bere na vědomí zápis ze 46. jednání výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 05.04.2018

 

1764 - schvaluje koupi pozemku p. č. 124 v k. ú. Babylon za cenu 155.472 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 29.06.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1765 - schvaluje záměr prodat části pozemku p. č. 707/2 v k. ú. Havlovice u Domažlic, označené jako část a) a část b), vymezené situačním plánkem za minimální cenu 90 Kč/m2 dle znaleckého posudku

Termín splnění: 07.05.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1766 - souhlasí v souladu s ustanovením článku II., odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 11.01.2018 se zatížením práva stavby váznoucího na pozemku p. č. 260/50 v k. ú. Havlovice u Domažlic

Termín splnění: 04.05.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1767 - schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 4862/2, 4862/3 a 4862/6, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice, a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků se Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00, IČ 00016918 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1768 - ruší usnesení č. 1720 ze dne 31.1.2018

Termín splnění: 25.04.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1769 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2483/17 k. ú. Domažlice za cenu 250.750 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 7.2 a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v její prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30.06.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1770 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 70.570.525 Kč (Dostavba pivovaru)

org. 0434 § 6399 pol. 5362 - 12.247.777 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 58.322.748 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.04.2018 Odpovědná osoba:Hájek, OSM

 

1771 - schvaluje zařazení realizace akce „DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice" do rozpočtu města Domažlice na rok 2019

Termín splnění: 30.03.2019 Odpovědná osoba:Hájek, OSM

 

1772 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0434 § 2143 pol. 6121 + 599.000 Kč (TDI - Dostavba Pivovaru - Kulturní centrum Domažlice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 599.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.04.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1773 - schvaluje uzavření dohody o narovnání, týkající se příspěvku na opravu místní komunikace Elišky Krásnohorské na p. č. 4804/1 v k. ú. Domažlice ve výši 50.000 Kč, se společností SMP CZ, a. s., vedoucí člen Sdružení „Čisté Domažlice“, se sídlem Vyskočilova 1566, Praha, PSČ 140 00, IČ 27195147 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1774 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 2.922.658 Kč (Komunikace – investor město Domažlice)

org. 0263 § 2321 pol. 5171 + 1.141.613 Kč (Kanalizace – oprava)

org. 0263 § 6399 pol. 5362 - 198.131 Kč (Kanalizace – odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 3.866.140 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění:30.04.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1775 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0522 § 3412 pol. 6121 + 582.751 Kč (Zateplení sportovní haly – realizace, Dodatek č. 2)

org. 0522 § 6399 pol. 5362 - 101.139 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 481.612 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.04.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1776 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 201/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 500.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Římskokatolickou farností Domažlice, se sídlem Domažlice, nám. Míru 136, PSČ 344 01, IČ 48342696, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

1777- schvaluje uzavření Smlouvy č. 202/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 450.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Diecézní charitou Plzeň, se sídlem Plzeň, sady 5. května 348/8, PSČ 301 00, IČ 49774034, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

1778 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 203/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnáziem J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

1779 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2018“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Oblastní spolek ČČK

9 500

9 500

Okresní kolo soutěže „Mladých zdravotníků“

Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Mír Domažlice

10 000

10 000

Maškarní karneval

Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Mír Domažlice

11 000

6 800

Slavnost světel

Pionýr ZS-PS Čtyřlístek Dom.

5 000

1 000

Opravdu dobrý tábor

Pionýr ZS-PS Čtyřlístek Domažlice

5 000

3 700

Dobrodružství na míru- Den otevřené klubovny

Pionýr ZS-PS Čtyřlístek Domažlice

11 000

11 000

Cesta na Xapatan- Memoriál Lucinky Mrvíkové

Pionýr ZS-PS Čtyřlístek Domažlice

5 000

3 600

Vánoční besídka

SK Sněhaři Domažlice, z.s.

11 300

9 500

97. ročník Chodské třicítky

SK Sněhaři Domažlice, z.s.

9 500

7 500

41. ročník Memoriálu Matěje Mauera

Celkem

77 300

62 600

 

Termín splnění: 31. 8. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1780 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Otevřená sportoviště v roce 2018“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Gymnázium J. Š. Baara

65000

65 000

Centrum volného času 2018

Sídliště Šumava, z. s.

30000

30 000

Zpřístupnění multifunkčního hřiště sídliště Šumava

SK Sněhaři Do, z. s.

5000

5 000

Úprava běžeckých stop v okolí Domažlic, v okolí basebalového hřiště, v okolí Baldova

Celkem

100 000

100 000

 

Termín splnění: 31. 8. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1781 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2018“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka ( vKč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

AC Domažlice

60 000

34 000

Atletika dospělých- jednotlivci

HC Domažlůice, z.s.

272 250

102 000

Lední hokej dospělých v Domažlicích 2018

LTC Domažlice, z.s.

75 000

42 000

Sportovní činnost dospělých v tenisovém klubu LTC Domažlice

Volejbal Domažlice, z.s.

110 000

74 000

Zajištění sportovní činnosti spolku Volejbal Domažlice, z.s.

Wolfs Domažlice, z.s.

98 200

42 000

Baseball, softball- dospělí

TJ Jiskra Domažlice, z.s.

247 000

136 000

Sportovní činnost „B“ mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2018

SK Jiskra Domažlice

29 000

22 000

Podpora sportovní činnosti- stolní tenis

TJ Sokol Domažlice

43 100

19 000

Činnost oddílu dospělých šachy TJ Sokol Domažlice v roce 2018

Mílaři Domažlice, atletický oddíl

110 000

47 000

Systematická sportovní příprava, účast v atletických soutěžích všech typů

Judo-club Domažlice, z.s.

31 500

8 000

Podpora tréninku a účasti na soutěžích juda pro kategorii juniorů a juniorek (18-21 let) a dospělých

BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s.

55 000

24 000

Podpora sportovní činnosti dospělých ve spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice

Celkem

1 131 050

550 000

 

Termín splnění: 31. 8. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1782 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2018“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka

(v Kč)

Název projektu

MCT CZ z.s.

126 000

99 000

Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením

AC Domažlice, atletický oddíl

192 500

165 000

Atletika dětí a mládeže

LTC Domažlice, z.s.

182 000

151 000

Sportovní činnost dětí a mládeže v tenisovém klubu LTC Domažlice

Sportovní klub Jiskra Domažlice

276 000

207 000

Celoroční podpora sportovní činnosti dětí a mládeže

Dolez z. s.

111 000

111 000

Činnost dětského horolezeckého oddílu

HC Domažlice, z.s.

1 893 000

1 390 000

Lední hokej mládeže v Domažlicích 2018

Dance Group A&D Domažlice, z.s.

157 000

157 000

Soutěžní tanec a aerobik pro děti a mládež

Volejbal Domažlice, z.s.

155 000

111 000

Zajištění sportovní činnosti mládeže ve spolku Volejbal Domažlice, z.s.

TJ Sokol Domažlice, oddíl šachy

104 600

74 000

Činnost oddílu mládeže šachy TJ Sokol Domažlice v roce 2018

TJ Sokol Domažlice, oddíl gymnastiky

225 000

208 000

Tréninková a závodní činnost oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Domažlice v roce 2018

Wolfs Domažlice, z.s.

188 900

136 000

Baseball- mládež

BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s.

305 000

266 000

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice

TJ Jiskra Domažlice, z.s.

909 200

797 000

Sportovní činnost mládeže v oddílu kopané v roce 2018

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., oddíl plavání

880 000

419 000

Sportovní plavání mládeže, příprava dětí v plaveckých dovednostech, výuka plavání

SK Jiskra Domažlice, oddíl karate

160 000

104 000

Celoroční podpora a rozvoj činnosti oddílu karate v Domažlicích

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., oddíl florbal

226 000

157 000

Sportovní činnost dětí a mládeže oddílu florbalu

SK Jiskra Domažlice

67 000

64 000

Podpora sportovní činnosti- stolní tenis-mládež

Mílaři Domažlice, atletický oddíl

246 500

173 000

Organizovaná sportovní činnost, účast v soutěžích družstev a jednotlivců místního až celostátního významu, organizování sportovních akcí

Judo-club Domažlice, z.s.

169 000

81 000

Podpora tréninků juda pro děti a mládež do 18 let v roce 2018

Plavecký klub Rejnoci Domažlice, z.s.

214 000

130 000

Propagace, šíření a rozvoj plaveckých sportů

Celkem

6 787 700

5 000 000

 

Termín splnění: 31. 8. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1783 - schvaluje poskytnutí částky z programu „Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2018“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

Gymnázium J.Š. Baara

9 038

7 200

Kvalifikace na Republikové finále AŠSK ve volejbalu

BASKETBAL Jiskra Domažlice

14 000

7 000

Mezinárodní Velikonoční turnaj v basketbale

SK Jiskra Domažlice, oddíl stolního tenisu

6 300

3 200

Hodonín- stolní tenis

SK Jiskra Domažlice, oddíl stolního tenisu

4 000

2 000

Velká cena Prahy 2018- stolní tenis

SK Jiskra Domažlice, oddíl stolního tenisu

12 500

6 300

Mezinárodní turnaj Itálie- stolní tenis

Judo-club Domažlice, z.s.

11 500

5 800

Podpora účasti mladších, starších žáků a dorostu na Českých pohárech v I. Pololetí 2018 kvalifikační soutěž pro postup na Přebor ČR- Ostrava, Jablonec a Chomutov

Celkem

57 338

31 500

 

Termín splnění: 31. 8. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1784 - neschvaluje poskytnutí částky z programu ,,Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2018dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Důvod vyřazení

Gymnázium J.Š. Baara

25 000

0

Jedná se o pobytovou akci studentů ve Francii

SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Domažlice

20 000

0

Žádost nebyla rozdělena na jednotlivé akce tak, jak je požadováno ve vyhlášeném programu.

Termín splnění: 31.8.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1785 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2018 dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A:

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Navrh. částka (v Kč)

Název projektu

AC Domažlice

85 000

75 000

1. liga mužů

Volejbal Domažlice, z.s.

150 000

150 000

2. liga mužů ve volejbale, Český pohár mužů ve volejbale

Wolfs Domažlice, z.s.

307 000

222 000

Baseball- 1. liga

TJ Jiskra Domažlice, z.s.

1 487 700

1 276 000

Sportovní činnost „A“ mužstva dospělých oddílu kopané v roce 2018- dlouhodobá reprezentace města

SK Jiskra Domažlice, oddíl stolní tenis

59 000

49 000

Sportovní činnost A mužstva, stolní tenis

Sportovní klub jiskra Domažlice, z.s.

145 000

62 000

Sportovní činnost mužstva A oddíl florbalu

BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s.

176 000

166 000

Podpora činnosti dospělých-sport a tělovýchova-reprezentace Města v dlouhodobých mistrovských soutěžích spolku BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s.- A tým mužů ve 2. lize a v Českém poháru

Celkem

2 409 700

2 000 000

 

Termín splnění: 31. 8. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1786 - schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 1-56/2018 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených v tabulkách A dle návrhů předložených výborem pro školství, mládež a sport

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1787 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 1/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Oblastní spolek Českého červeného kříže Domažlice, se sídlem Domažlice, Fügnerova 647, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 48342262 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1788 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 2/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice , se sídlem Komenského 17, Domažlice 344 01, IČ: 66365422 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1789 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 3/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Mír Domažlice , se sídlem Komenského 17, Domažlice 344 01, IČ: 66365422 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018  Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1790 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 4/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice , se sídlem Mánesova 697, Domažlice 344 01,

IČ: 70874395 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1791 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 5/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.700 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice , se sídlem Mánesova 697, Domažlice 344 01,

IČ: 70874395 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1792 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 6/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 11.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice , se sídlem Mánesova 697, Domažlice 344 01,

IČ: 70874395 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1793 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 7/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.600 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Čtyřlístek Domažlice , se sídlem Mánesova 697, Domažlice 344 01,

IČ: 70874395 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1794 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 8/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 9.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SK Sněhaři, z.s. Domažlice , se sídlem Domažlice, Klášterského 193, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1795 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 9/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.500 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SK Sněhaři, z.s. Domažlice, se sídlem Domažlice, Klášterského 193, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1796 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 10/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 65.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ:48342912 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1797 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 11/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sídliště Šumava, z.s., se sídlem Domažlice, Čerchovská 494, PSČ: 344 01, IČ: 22661492 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1798 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 12/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a SK Sněhaři, z.s. Domažlice , se sídlem Domažlice, Klášterského 193, IČ: 48344877 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1799 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 13/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 34.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01

IČ: 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1800 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 14/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 102.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a HC Domažlice,z.s. , se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 26578867 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1801 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 15/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 42.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a LTC Domažlice,z.s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, Hořejší Předměstí,

PSČ: 344 01 , IČ: 03696154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1802 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 16/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 74.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Volejbal Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01,

IČ: 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1803 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 17/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 42.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Wolfs Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 633 , PSČ: 344 01 ,

IČ: 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1804 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 18/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 136.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Palackého 379, Hořejší Předměstí PSČ: 344 01 , IČ: 524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1805 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 19/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 22.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 IČ: 03662039 a dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1806 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 20/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 19.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a TJ Sokol Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01,IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1807 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 21/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 47.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s. , se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1808 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 22/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 8.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Judo-club Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Maškova 318, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 65571371 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1809 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 23/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 24.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí , PSČ: 344 01 , IČ: 03614549 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1810 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 24/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 99.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MCT CZ, z.s., se sídlem Domažlice, Nový Spálenec 25, PSČ: 344 01, IČ: 67675603 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1811 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 25/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 165.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC Domažlice,z.s. , se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 68782471 dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1812 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 26/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 151.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a LTC Domažlice,z.s. , se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 378, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 03696154 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1813 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 27/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 207.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1814 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 28/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 111.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Dolez z.s. , se sídlem Domažlice, Husova třída 31, Dolejší Předměstí , PSČ: 344 01 ,IČ: 01220420 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1815 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 29/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.390.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a HC Domažlice,z.s. , se sídlem Domažlice, U Zimního stadionu 291, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 26578867 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1816 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 30/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 157.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Dance Group A&D Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice,Šumavská 573, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 04740564 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1817- schvaluje uzavření Smlouvy č. 31/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 111.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Volejbal Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1818 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 32/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 74.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a TJ Sokol Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1819 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 33/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 208.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a TJ Sokol Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Benešova 281, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 ,

IČ: 18230113 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1820 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 34/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 136.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Wolfs Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 633 , PSČ: 344 01 ,IČ: 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1821 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 35/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 266.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí , PSČ: 344 01 , IČ: 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1822 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 36/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 797.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Palackého 379 , Hořejší Předměstí PSČ: 344 01 , IČ: 524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1823 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 37/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 419.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s, se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí,

PSČ: 344 01 , IČ: 03662039 a dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1824 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 38/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 104.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1825 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 39/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 157.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1826 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 40/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 64.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1827 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 41/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 173.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s. , se sídlem Domažlice, Vrchlického 656, Týnské Předměstí,

PSČ: 344 01 , IČ: 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1828 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 42/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 81.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Judo-club Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Maškova 318, Týnské Předměstí,

PSČ: 344 01 , IČ: 65571371 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1829 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 43/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 130.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Plavecký klub Rejnoci Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Luženičky č.p. 61, PSČ: 344 01 , IČ: 06688071 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1830 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 44/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.200 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ:48342912 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

 

1831 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 45/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí , PSČ: 344 01,

IČ: 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1832 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 46/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.200 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s, se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 ,

IČ: 03662039 a dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1833 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 47/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s, se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 ,

IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1834 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 48/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s, se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 ,

IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1835 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 49/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Judo-club Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Maškova 318, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 65571371 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1836 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 50/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 75.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a AC Domažlice, z.s., se sídlem Domažlice, Palackého 215, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01

IČ: 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1837 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 51/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 150.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Volejbal Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Elišky Krásnohorské 39, Hořejší Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03604276 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1838 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 52/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 222.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Wolfs Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Bezděkovské Předměstí 633 , PSČ: 344 01 , IČ: 69980616 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1839 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 53/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 1.276.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Palackého 379 , Hořejší Předměstí PSČ: 344 01 , IČ: 524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1840 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 54/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 49.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535 , Týnské Předměstí, PSČ: 344 01 , IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1841- schvaluje uzavření Smlouvy č. 55/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 62.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1842 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 56/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 166.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ: 344 20, IČ: 00253316 a BASKETBAL Jiskra Domažlice, z.s. , se sídlem Domažlice, Kozinova 45, Hořejší Předměstí , PSČ: 344 01, IČ: 03614549 a dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31. 10. 2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1843 - ukládá výboru pro kulturu a cestovní ruch přepracovat poskytnutí částek z jednotlivých Programů do výše 1.250.000 Kč

Termín splnění : 23. 05.2018 Odpovědná osoba: předseda výboru

 

1844 - schvaluje dotaci z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 – na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 42, nám. Míru, MPR Domažlice – repase výkladce včetně vstupních dveří v loubí, lokální oprava omítek a repase oken na severní a západní straně domu – ve výši 41.000 Kč

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

1845 - schvaluje dotaci z rozpočtu Města Domažlice v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018 – na akci obnovy kulturní památky - měšťanský dům čp. 88, Hradská ulice, MPR Domažlice – oprava omítek uliční i dvorní fasády, oprava žaluziového okna včetně nátěru ve štítu do ulice – ve výši 15.000 Kč

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

Hlasovaní_40_ZM_04_2018

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

 


Vytvořeno: 27. 4. 2018
Poslední aktualizace: 27. 4. 2018 00:00
Autor: Jitka Kalíšková