Obsah

39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

 

39. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 28.03.2018

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1743 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Karla Štípka, Josefa Kuneše

 

1744 - schvaluje předložený program zasedání

 

1745 - volí návrhovou komisi ve složení: Vlastimil Konrády, Jaroslav Bauer, Bc. Stanislav Antoš

 

1746 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

1747 - bere na vědomí zprávu z 113. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní JUDr. Zdeněk Novák

 

1748 - a) bere na vědomí zápis z 37., 38. schůze výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 26.02.2018, 20.03.2018

b) bere na vědomí zápis z 32. 33. jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 20.02.2018, 13.03 2018

c) bere na vědomí zápis z 43., 44. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 20.02.2018, 28.02.2018

d) bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 14.03.2018

 

1749 - bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole postupu starosty města a odboru správy majetku Městského úřadu Domažlice ve věci stavby „Kanalizačního a vodovodního řadu v ulici Prokopa Velikého, Domažlice“

Termín splnění: 28.03.2018 Odpovědná osoba: JUDr. M. Vokáč

 

1750 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 3487/1 v k. ú. Domažlice vymezenou situačním plánkem dle varianty B

Termín splnění: 10.04.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

 

1751 - a) bere na vědomí odstoupení od záměru koupě části pozemku p. č. 260/8 označené dle geometrického plánu p. č. 260/48 k. ú. Havlovice u Domažlic a uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.03.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) ruší usnesení č. 1669 ze dne 13.12.2017

Termín splnění: 28.03.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

c) schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 260/8 označené dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novým parcelním č. 260/48 v k. ú. Havlovice u Domažlic za minimální kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2 včetně DPH a zřídit k němu právo stavbu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 06.04.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1752 - a) bere na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí na prodej pozemku p. č. st. 378 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova č. p. 55 (bytový dům) v Hruškově ulici v Domažlicích, části pozemku p. č. st. 379 (zastavěná plocha a nádvoří) označené dle geometrického plánu č. 4312-1233/2017 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., IČ 00869759, jako díl "a" a pozemků p. č. 215 (zahrada) a č. 4796/2 (ostatní plocha), vše v k. ú. Domažlice ze dne 19.03.2018

Termín splnění: 28.03.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) schvaluje prodej pozemku p. č. st. 378 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova č. p. 55 (bytový dům) v Hruškově ulici v Domažlicích, části pozemku p. č. st. 379 (zastavěná plocha a nádvoří) označené dle geometrického plánu č. 4312- 1233/2017 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o., IČ 00869759, jako díl "a" a pozemků p. č. 215 (zahrada) a č. 4796/2 (ostatní plocha), vše v k. ú. Domažlice za cenu 2.700.000 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1753 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 4956/6, 4956/8, 4956/11, 4807/19, 4807/73 a 4807/74, vše v k. ú. Domažlice, z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 28.03.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1754 - schvaluje záměr směnit část pozemku p. č. 2167, k. ú. Domažlice o výměře 505 m2, vymezenou situačním plánkem, za pozemky p. č. 2397/2, 2397/3 a 2397/4, vše v k. ú. Domažlice ve vlastnictví České provincie Řádu sv. Augustina

Termín splnění: 09.04.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1755 - a) schvaluje záměr projektu a podání žádosti Plzeňskému kraji o poskytnutí dotace z programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality 2018“ na projekt „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, V. etapa“

Termín splnění: 28.03.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) schvaluje spolufinancování realizace projektu „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, V. etapa“ do výše 359.021 Kč vč. DPH, v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 28.03.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1756 - a) schvaluje rozpočet města Domažlice na rok 2018 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 443.686.190 Kč, výdaji ve výši 543.686.190 Kč, s financováním ve výši 100.000.000 Kč, s výší investiční rezervy 275.986.780 Kč dle předloženého návrhu včetně závazných ukazatelů stanovených vnitřní směrnicí č. 6/2011 Hospodaření podle schváleného rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: průběžně Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

b) schvaluje příděl do sociálního fondu ve výši 1.318.518 Kč

Termín splnění: 30.12.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1757 - schvaluje čerpání investiční rezervy rozpočtu 2018 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 28.03.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

Domažlice, 28.03.2018

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_39_ZM_03_2018

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

 

 


Vytvořeno: 29. 3. 2018
Poslední aktualizace: 29. 3. 2018 00:00
Autor: Jitka Kalíšková