Obsah

38.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

38. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 28.02.2018

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1732 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Jitku Heřmanovou, Mgr. Kamila Jindřicha

 

1733 - schvaluje předložený program zasedání

 

1734 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ivan Rybár, Mgr. Karel Štípek, MUDr. Pavel Zeman

 

1735 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města
 

1736 - bere na vědomí zprávu z 109.-112. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

1737 - a) bere na vědomí zápis z 42. a 43. jednání výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 24.01.2018 a 20.02.2018

           b) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.02.2018

 

1738 - neschvaluje výjimku z čl. II. odst. 3 písm. 3 iv) Smlouvy o zřízení práva stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, týkající se stanovení regulativ pro výstavbu rodinných domů v obytné zóně v městské části Havlovice

Termín splnění: 28.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1739 - schvaluje prodej části pozemku p. č. 2714/2 v k. ú. Domažlice, označeného geometrickým plánem č. 4325-1005/2018 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. novým parcelním č. 2714/20 v k. ú. Domažlice za cenu 240 Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1740 - schvaluje darování pozemku p. č. st. 2936 v k. ú. Domažlice do vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 za podmínky zřízení předkupního práva k předmětu daru a uzavření darovací smlouvy s Plzeňským krajem, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1741 - bere na vědomí informaci o jednání se zástupci Plzeňského kraje a společnosti Domažlická nemocnice a. s. o možnostech zajištění bydlení pro zaměstnance společnosti Domažlická nemocnice a. s. a jejich rodinné příslušníky a souhlasí s předloženým záměrem realizace výstavby řadových rodinných domů v lokalitě Na Bábě v Domažlice, řady C2, s tím, že tyto rodinné domy a nezastavěné části pozemků, na kterých se budou domy nacházet, budou pronajaty na dobu minimálně 20 let od okamžiku, kdy bude podle stavebněprávních předpisů možné započít s užíváním domů společnosti Domažlická nemocnice a. s. k zajištění bytových potřeb jejích zaměstnanců přičemž výše nájemného ujednaná mezi   městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice a. s. bude odpovídat nájemnému v místě a čase obvyklému a výše částek placených zaměstnanci nemocnice jako podnájemci nepřekročí výši nájemného ujednaného mezi  městem Domažlice a společností Domažlická nemocnice a. s.

Termín splnění: 28.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1742 - a) bere na vědomí informaci rady města o průběhu veřejné zakázky vyhlášené dne 05.01.2018 v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba"

Termín splnění: 28.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

            b) souhlasí s navrženým postupem ve věci veřejné zakázky vyhlášené dne 05.01.2018 v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba" dle varianty 2

Termín splnění: 28.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

Domažlice, 28.02.2018


 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_38_ZM_2802_2018

 

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 


Vytvořeno: 2. 3. 2018
Poslední aktualizace: 2. 3. 2018 00:00
Autor: Jitka Kalíšková