Obsah

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

 

3. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 19.12.2018

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

46 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Josefa Kříže a MUDr. Ivo Kadlece

 

47 - a) schvaluje vypuštění bodu č. 8 z programu jednání

b) schvaluje upravený program zasedání

 

48 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš, Mgr. Ivan Rybár

 

49 - bere na vědomí zprávu z 133. a 1. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

50 - a) bere na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 2382/37, k. ú. Domažlice (Pozemek 08) konaného dne 12.11.2018

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) schvaluje prodej pozemku p. č. 2382/37 v k .ú. Domažlice za cenu 1.454.400 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

c) bere na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 2382/38, k. ú. Domažlice (Pozemek 09) konaného dne ze dne 12.11.2018

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

51 – a) schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 2382/38 v k. ú. Domažlice (Pozemek 09), a zřídit k němu právo stavby formou výběrového řízení s aukcí

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) vyhlašuje výběrové řízení s aukcí na prodej pozemku p. č. 2382/38, k. ú. Domažlice, pozemku v lokalitě nové obytné zóny ve Vrbově ulici v Domažlicích, a zřídit k němu právo stavby dle předloženého návrhu, a to včetně oznámení záměru, jehož přílohou situační plánek s vyznačením pozemků, podstatné náležitosti smlouvy o zřízení práva stavby a o smlouvě budoucí kupní, formulář přihlášky, podmínky výběrového řízení s aukcí a vzor plné moci při zastoupení ve výběrovém řízení s tím, že aukce se uskuteční dne 21.01.2019 od 15:30 h, aukce bude zahájena v 16:00 h a lhůta pro podání přihlášek se stanovuje do 12:00 h dne 18.01.2019

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

52 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě uzavřené dne 19.02.2018 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

53 schvaluje prodej části pozemku p. č. 4781/18 v k. ú. Domažlice označené geometrickým plánem č. 4374-36/2018 novým parcelním číslem st. 4588 v k. ú. Domažlice za cenu 380 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 28.02.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

54 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2483/15 k. ú. Domažlice za cenu 266.500 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 7.2 a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jejich prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

55 - souhlasí v souladu s ustanovením článku II., odst. 10 smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jež bude uzavřena se zatížením práva stavba váznoucího na pozemku p. č. 2483/15 v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 28.02.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

56 - schvaluje uzavření zástavní smlouvy mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ 13584324 jako zástavním věřitelem, zástavci a dlužníky a městem Domažlice jakožto zástavcem, jejíž předmětem je zastavení pozemku p. č. 2483/15 v k. ú. Domažlice a práva stavby zřízené k pozemku p. č. 2483/15 v k. ú. Domažlice, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 28.02.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

57 - schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

58 - odkládá projednání bodu č. 12 na příští zasedání zastupitelstva města

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

59 – a) ruší usnesení č. 34 ze dne 21.11.2018

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) souhlasí se změnou rezervace pozemků v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích (výměny) dle žádosti ze dne 05.12.2018

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

c) schvaluje záměr prodat pozemek nacházející se v katastrálním území Domažlice - p. č. 2483/16, k. ú. Domažlice za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna – II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k němu právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 07.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

d) schvaluje záměr prodat pozemek nacházející se v katastrálním území Domažlice - p. č. 2483/11, k. ú. Domažlice za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k němu právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 07.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

60 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2018 na území Plzeňského kraje ve výši 368.890 Kč s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

61- bere na vědomí informaci o výsledku jednání se zástupci společnosti Kolowratovy lesy, a. s., o nabídce prodeje souboru nemovitých věcí

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

62 - schvaluje záměr realizovat prostřednictvím soukromého investora (developera) výstavbu bytových domů v lokalitě sídliště Kozinovo pole v Domažlicích - Týnské Předměstí na pozemcích p. č. 2288/2,  2294/14, 2299/1, 2311/1, 2311/25, 4817/1 a 4865/1, resp. jejich částí, vše v k. ú. Domažlice s tím, že termín pro podání nabídek na spolupráci se stanovuje do 31.01.2019 a součástí nabídky bude studie zástavby s tímto obsahem:

a) návrh uspořádání bytových domů, koncepci veřejných prostranství včetně dopravního řešení a technické infrastruktury a veřejné zeleně, případně umístění občanské vybavenosti

b) návrh umístění a vzhledu bytových domů, jejich výšku, počet podlaží a počet bytů a návrh jejich napojení na inženýrské sítě

c) návrh umístění obslužných komunikací, chodníků a odstavných a parkovacích stání (počet parkovacích stání bude navýšen o 30 míst pro stávající bytový dům č. p. 566, 567, 568 (Švabinského ul., Domažlice - Týnské Předměstí)

d) návrh umístění inženýrských sítí - doplnění stokové sítě, vodovodní sítě, likvidace dešťových vod, veřejného osvětlení a tepelné sítě - teplovodu

Termín splnění: 14.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

63 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0231 § 3412 pol. 5331 - 650.000 Kč (Plavecký bazén a ubytovna – příspěvek na provoz)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 + 650.000 Kč (rozpočtová rezerva)

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

64 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ 98187 + 555.000,00 Kč (dotace – volby senát a zastupitelstva obcí)

org. 0223 § 6115 pol. 5161 ÚZ 98187 + 3.023,00 Kč (volby senát a ZO – poštovné)

org. 0223 § 6115 pol. 5162 ÚZ 98187 + 61,15 Kč (volby senát a ZO – telekomunikace)

org. 0223 § 6115 pol. 5139 ÚZ 98187 + 16.380,22 Kč (volby senát a ZO – materiál)

org. 0223 § 6115 pol. 5175 ÚZ 98187 + 35.395,00 Kč (volby senát a ZO – občerstvení)

org. 0223 § 6115 pol. 5164 ÚZ 98187 + 10.000,00 Kč (volby senát a ZO – pronájem nebyt. prostor)

org. 0223 § 6115 pol. 5169 ÚZ 98187 + 573,00 Kč (volby senát a ZO – nákup služeb)

org. 0223 § 6115 pol. 5021 ÚZ 98187 + 395.933,00 Kč (volby senát a ZO – odměny čl.komisí)

org. 0223 § 6115 pol. 5011 ÚZ 98187 + 97.543,00 Kč (volby senát a ZO – platy zaměstnanců)

org. 0223 § 6115 pol. 5031 ÚZ 98187 + 26.586,00 Kč (volby senát a ZO – poj.soc. zabezpečení)

org. 0223 § 6115 pol. 5032 ÚZ 98187 + 8.779,00 Kč (volby senát a ZO – zdravotní pojištění)

org. 0223 § 6115 pol. 5019 ÚZ 98187 + 16.791,36 Kč (volby senát a ZO – refundace mezd)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 ÚZ 98187 - 56.064,73 Kč (rozpočtová rezerva)

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

65 - schvaluje Dodatek ke smlouvě o úvěru, uzavřený mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČO 00253316 a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO 45317054 na financování projektu Revitalizace bytových domů v Domažlicích dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

66 - schvaluje účetní operaci v hospodářské činnosti, převedení výsledku hospodaření předcházejících účetních období (zisku) ve výši 29.455.749,21 Kč na účet jmění účetní jednotky dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

67 - schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 dle předloženého návrhu

Termín splnění: do doby schválení rozpočtu na rok 2019 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

68 - rozhodlo, že město Domažlice neposkytuje individuální dotace nezahrnuté do rozpočtu města na rok 2019

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

69 - schvaluje připojení se k Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu č. 52772018, daného Plzeňským krajem příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb- domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice a poskytuje tyto finanční prostředky jako součást vyrovnávací platby:

Pečovatelská služba – identifikátor 1375923 542.000 Kč

Domovy pro seniory – identifikátor 3439634 1.331.600 Kč

Odlehčovací služby – identifikátor 7157824 124.310 Kč

Denní stacionář – identifikátor 8836605 17.072 Kč

Domov se zvláštním režimem – identifikátor 8513782 1.813.800 Kč

Termín splnění: 31. 12. 2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

70- pověřuje ke spolupráci s odborem výstavby a ÚP (úřadem územního plánování a pořizovatelem) ve věcech týkajících se změny č. 1 Územního plánu Domažlice zastupitele města Domažlice Ing. Viktora Krutinu

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Sladká, OVÚP

 

71 – nezařazuje žádosti o změnu ÚP Domažlice Z1 až Z6 do probíhající změny č. 1 ÚP Domažlice

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Sladká, OVÚP

72 – a) pořizuje změnu č. 2 ÚP Domažlice a obdržené žádosti o změnu ÚP Domažlice Z1 až Z6 prověřit ve změně č. 2 ÚP Domažlice

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Sladká, OVÚP

b) rozhodlo v souladu s § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, o částečné úhradě nákladů na pořízení změny č. 2 Územního plánu Domažlice paušální částkou ve výši 5.000 Kč v případě, že návrh žadatele bude zapracován případně zapracován s podmínkami

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Sladká, OVÚP

 

73 – a) schvaluje poskytnutí částky z programu „Reprezentace města - mládež do 18 let v roce 2018“ dle upravenéhoného návrhu zpracovaného do tabulky A:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh Mgr. I. Rybára(předseda býv.výboru)

Název projektu

Gymnázium J.Š. Baara Domažlice

11.000

2.600

Atletický pohár-republikové finále

Basketbal Jiskra Domažlice

40.120

29.800

Mezinárodní Vánoční turnaj v basketbale

SK Jiskra Domažlice- oddíl stolního tenisu

3.300

3.300

Mistrovství ČR-starší žáci

SK Jiskra Domažlice- oddíl stolního tenisu

6.800

6.800

Mistrovství ČR-dorost

SK Jiskra Domažlice- oddíl stolního tenisu

3.900

2.700

Memoriál Milana Hrachového 2018

SK Jiskra Domažlice- oddíl stolního tenisu

9.900

7.000

Satelite Tour 2018

CELKEM

75.020

52.200

 

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

b) neschvaluje poskytnutí částky z programu ,, Reprezentace města -mládež do 18 let v roce 2018“ dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

 

Žadatel

Požadovaná částka (v Kč)

Důvod vyřazení

SK Jiskra Domažlice- oddíl stolního tenisu

9.800

Nejedná se o reprezentaci města, ale o reprezentaci ČR

SK Jiskra Domažlice- oddíl stolního tenisu

11.000

Nejedná se o reprezentaci města, ale o reprezentaci ČR

Termín splnění: 28.11.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

c) schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv č. 101-106/2018 o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle předloženého návrhu.

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

74 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 101/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.600 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 34420, IČ 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Pivovarská 323, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 48342912 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

75 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 102/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 29.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Basketbal Jiskra Domažlice, se sídlem Domažlice, Kozinova 45, PSČ 344 01, IČ 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

76 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 103/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 3.300 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s, se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

77 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 104/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 34420, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s, se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

78 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 105/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 2.700 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s, se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

79 - schvaluje uzavření Smlouvy č. 106/2018 o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 34420, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s, se sídlem Domažlice, Paroubkova 535, Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

80 -  stanovuje rozdělení organizací a společností na místostarosty města takto:

Bc. Stanislav Antoš:

Základní škola Domažlice Komenského 17, Základní škola a mateřská škola Domažlice, Mateřská škola Domažlice, Sluníčko Domažlice, Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice, Domažlické městské lesy spol. s r. o.

Ing. Radek Wiesner:

Základní škola praktická Domažlice, Městské kulturní středisko v Domažlicích, Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, DTS Domažlice, Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o.

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

81 – stanovuje volbu předsedů a členů výborů veřejným hlasováním

82- a) volí předsedou kontrolního výboru Ing. Viktora Krutinu, Domažlice

b)volí členem kontrolního výboru MUDr. Jana Pokštefla, Domažlice

c) volí členem kontrolního výboru RSDr. Václava Jansu, Domažlice

d) volí členem kontrolního výboru Ing. Jiřího Kvítka, Domažlice

e) volí členem kontrolního výboru Romana Kalouse, Domažlice

f) volí členem kontrolního výboru JUDr. Zdeňka Heřmana, Domažlice

g) volí členem kontrolního výboru Jiřího Schlägela, Domažlice

h) volí členem kontrolního výboru Libora Hammera, Domažlice

ch) volí členem kontrolního výboru Mgr. Jana Halíka, Domažlice

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

83 - a) volí předsedou finančního výboru Ing. Pavla Faschingbauera, Domažlice

b) volí členem finančního výboru JUDr. Miroslava Vokáče, Domažlice

c) volí členem finančního výboru Ing. Vítězslava Brody, Domažlice

d) volí členem finančního výboru Vlastimila Sladkého, Domažlice

e) volí členem finančního výboru Lenku Bauerovou, Domažlice

f) volí členem finančního výboru Ing. Luďka Hlavatého, Domažlice

g) volí členem finančního výboru Ing. Martina Janovce, Domažlice

h) volí členem finančního výboru Rudolfa Špotáka, Domažlice

ch) volí členem finančního výboru Ing. Jitku Heřmanovou, Domažlice

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

84 - a) volí předsedou výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Ivana Rybára, Domažlice

b) volí členem výboru školství, mládeže a sportu Davida Sekeráka, Domažlice

c) volí členem výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Jana Anderleho, Domažlice

d) volí členem výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Václava Kozinu, Domažlice

e) volí členem výboru školství, mládeže a sportu Ing. Martina Janovce, Domažlice

f) volí členem výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Karla Štípka, Domažlice

g) volí členem výboru školství, mládeže a sportu Romana Kalouse, Domažlice

h) volí členem výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Václava Hrušku, Domažlice

ch) volí členem výboru školství, mládeže a sportu Mgr. Evu Konopovou, Domažlice

i) volí členem výboru školství, mládeže a sportu Bc. Marii Aulíkovou, Domažlice

j) volí členem výboru školství, mládeže a sportu Hynka Šindeláře, Domažlice

k) volí členem výboru školství, mládeže a sportu Ing. Jana Látku, Domažlice

l) volí členem výboru školství, mládeže a sportu Josefa Schneidera, Domažlice

m) volí členem výboru školství, mládeže a sportu Jiřího Pojara, Domažlice

n) volí členem výboru školství, mládeže a sportu Tomáše Jirouta, Domažlice

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

85 - a) volí předsedou výboru pro kulturu a cestovní ruch Josefa Kuneše, Domažlice

b) volí členem výboru pro kulturu a cestovní ruch Jaroslavu Wollerovou, Domažlice

c) schvaluje volbu členů výboru pro kulturu a cestovní ruch dle abecedního pořadí

d) volí členem výboru pro kulturu a cestovní ruch Mgr. Tomáše Hrabětu, Domažlice

e) volí členem výboru pro kulturu a cestovní ruch Vlastimila Konrádyho, Domažlice

f) volí členem výboru pro kulturu a cestovní ruch Mgr. Josefa Nejdla, Domažlice

g) volí členem výboru pro kulturu a cestovní ruch Bc. Lenku Schirovou, Domažlice

h) volí členem výboru pro kulturu a cestovní ruch Mgr. Josefa Stočese, Domažlice

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

86 - a) volí předsedou výboru pro spolupráci s partnerskými městy JUDr. Miroslava Vokáče, Domažlice

b) volí členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Ing. Romana Kalouse, Ph.D., Domažlice

c) volí členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Amara Ibrahima, Domažlice

d) volí členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Kamila Jindřicha, Domažlice

e) volí členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Ing. Miroslava Macha, Domažlice

f) volí členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Janu Štenglovou, Domažlice

g) volí členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Romana Kalouse, Domažlice

h) volí členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Štěpána Thomayera, Domažlice

ch) volí členem výboru pro spolupráci s partnerskými městy Mgr. Jaroslavu Veckovou, Domažlice

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

87 - a) volí předsedou výboru pro věci sociální Ing. Jitku Heřmanovou, Domažlice

b) volí členem výboru pro věci sociální Mgr. Libuši Matějkovou, Domažlice

c) volí členem výboru pro věci sociální Ing. Světlanu Librovou, Domažlice

d) volí členem výboru pro věci sociální PhDr. Ivanu Frölichovou, Domažlice

e) volí členem výboru pro věci sociální Bc. Kateřinu Bauerovou

f) volí členem výboru pro věci sociální Bc. Janu Váchalovou, Domažlice

g) volí členem výboru pro věci sociální Lukáše Denka, DiS., Domažlice

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

Domažlice, dne 19.12.2018

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.

místostarosta města

Hlasování_03_ZM_1912

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 20. 12. 2018
Poslední aktualizace: 20. 12. 2018 00:00
Autor: Jitka Kalíšková