Obsah

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

2. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 21.11.2018

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

10 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Pavla Faschingbauera, MUDr. Ivo Kadlece

 

11 - a) schvaluje přesunutí bodu č. 4 za bod č. 6

b) schvaluje přesunutí bodu č. 23 za bod č. 19,

c) schvaluje vypuštění bodu č. 7

 

12 - schvaluje upravený program zasedání

 

13 - volí návrhovou komisi ve složení: JUDr. Miroslav Vokáč, Mgr. Libuše Matějková, Ing. Pavel Faschingbauer

 

14 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích starostu města Domažlice JUDr. Zdeňka Nováka

Termín splnění: 21.11.2018

 

15 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) a § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1. místostarostu města Domažlice, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti Bc. Stanislava Antoše

Termín splnění: 21.11.2018

 

16 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 2. místostarostu města Domažlice Ing. Radka Wiesnera

Termín splnění: 21.11.2018

 

17 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena rady města Domažlice Ing. Jitku Heřmanovou

Termín splnění: 21.11.2018

 

18 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena rady města Domažlice JUDr. Miroslava Vokáče

Termín splnění: 21.11.2018

 

19 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena rady města Domažlice Mgr. Kamila Jindřicha

Termín splnění: 21.11.2018

 

20 - volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena rady města Domažlice Mgr. Ivana Rybára

Termín splnění: 21.11.2018

 

21- bere na vědomí zprávu z 129. - 132. schůze rady města Domažlice, kterou podal Bc. Stanislav Antoš

 

22 – a) zřizuje dle § 84 a § 117 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích jako své iniciativní a kontrolní orgány tyto výbory: výbor školství, mládeže a sportu, výbor pro kulturu a cestovní ruch, výbor pro spolupráci s partnerskými městy, výbor pro věci sociální

b) stanovuje 15 členný výbor školství, mládeže a sportu

c) stanovuje 7 členný výbor pro kulturu a cestovní ruch

d) stanovuje 9 členný výbor pro spolupráci s partnerskými městy

e) stanovuje 7 členný výbor pro věci sociální

Termín splnění: 21.11.2018

 

23 - stanovuje volbu přísedících Okresního soudu v Domažlicích veřejným hlasováním

Termín splnění: 21.11.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

24 - volí paní Jaroslavu Váchalovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 21.11.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

25- volí pana Rudolfa Vančuru přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 21.11.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

26 - volí pana Lubomíra Minaříka přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 21.11.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

27 - volí paní Alenu Salvovou přísedící Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 21.11.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

28 -  schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 4781/18, označenou geometrickým plánem č. 4374-36/2018 novým parcelním číslem st. 4588, k. ú. Domažlice za minimální kupní cenu ve výši 380 Kč

Termín splnění 31.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

29 -  schvaluje prodej pozemku p. č. 260/51, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.633.500 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jejich prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

30 -  schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 767/9188 na pozemcích p. č. st. 2797 a st. 2798, oba v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 17.530 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

31 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 8913/69858 na pozemku p. č. st. 3356 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 16.765 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

32 -  schvaluje směnu části pozemku p. č. 357/16 a části pozemku p. č. kat. 364 (PK) označené dle geometrického plánu č. 404-79/2018 novým parcelním číslem 357/51 o výměře 493 m2, vše v k. ú. Česká Kubice a část pozemku p. č. 370/1 označenou dle geometrického plánu č. 177-79/2018 novým parcelním číslem 370/3 o výměře 1948 m2 v k. ú. Starý Spálenec, vše ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p. č. 260/9 označenou dle geometrického plánu č. 177-79/2018 novým parcelním číslem 260/11 o výměře 2441 m2 v k. ú. Starý Spálenec, bez finančního vypořádání, a uzavření směnné smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

33 - schvaluje koupi nemovitých věcí - budovy bez čísla popisného nebo evidenčního (způsob využití: stavba pro dopravu) umístěné na pozemku p. č. st. 338 a budovy bez čísla popisného nebo evidenčního (způsob využití: stavba pro dopravu) umístěné na pozemku p. č. st. 339, obě v k. ú. Česká Kubice a uzavření kupní smlouvy se společností Karpem Sped s. r. o., se sídlem Domažlice, Prokopa Velikého 654, PSČ 344 01, IČ 03661814 dle předloženého návrhu za cenu 495.000 Kč

Termín splnění: 31.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

34 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2483/16, k. ú. Domažlice za cenu 258.100 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 7.2 a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jejich prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

35 -  schvaluje prodej části pozemku p. č. 369/13 (v geometrickém plánu je tento pozemek označen číslem 369/1) označené dle geometrického plánu č. 349-47/2012 vyhotoveného společností AGROREAL CZ s. r. o. novými parcelními čísly jako pozemek p. č. st. 417, pozemek p. č. st. 418 a pozemek p. č. 369/8, vše v k. ú. Česká Kubice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 213.828 Kč

Termín splnění: 31.03.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

36 - schvaluje odložení bodu – nabídka lesních pozemků – Kolowratovy lesy do příštího zasedání zastupitelstva

Termín splnění: 19.12.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

37 - zavazuje se k použití dotace ve výši 191.000 Kč vč. stanoveného podílu města v souladu s Programem regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na akci obnovy - repase oken a balkonových dveří na fasádě směrem do náměstí a další související práce na budově radnice čp. 1, náměstí Míru r. č. ÚSKP: 106077

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

38 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 209/2018 ve výši 194.000 Kč dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

39 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón č. 210/2018 ve výši 71.000 Kč dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

40 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4122 + 749.751 Kč (dotace – dofinancování sociálních služeb, 2.kolo)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 + 433.424 Kč (Městské centrum – financování domova pro seniory)

org. 0225 § 4356 pol. 5336 + 8.018 Kč (Městské centrum – financování denní stacionář)

org. 0225 § 4359 pol. 5336 + 89.896 Kč (Městské centrum – financování odlehč.služba)

org. 0225 § 4357 pol. 5336 + 218.413 Kč (Městské centrum – financování domov se zvl.režimem)

Termín splnění: 30.11.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

41 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0294 pol. 4116 ÚZ 13013 + 760.665 Kč (dotace MPSV – dětská skupina Sluníčko)

org. 0294 § 3539 pol. 5336 ÚZ 13013 + 760.665 Kč (převod dotace příspěvkové organizaci Sluníčko)

Termín splnění: 30.11.2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

42-  schvaluje přesun finančních prostředků poskytnutých na základě smlouvy č. 57/2018 v rámci grantového programu č. 7 „Podpora jednotlivých akcí – sociálně zájmová oblast“ Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., ZO Domažlice, p. s., se sídlem Domažlice Jindřichova 214, PSČ 344 01, IČ 73701467, dle přeloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

43 - schvaluje přesun finančních prostředků poskytnutých na základě smlouvy č. 74/2018 v rámci programu č. 1 „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost“ Městské radě seniorů města Domažlice, pobočnému spolku, se sídlem Domažlice, Benešova 281, PSČ 344 01, IČ 6397531, dle přeloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

44 - a) stanovuje v souladu s ustanovením § 72 ods. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s účinností od 21.11.2018 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva v maximální výši stanovené dle aktuální přílohy nařízení vlády 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Nárok na poskytnutí odměny vzniká dnem zvolení do příslušného orgánu obce

Termín splnění: 21.11.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

b) schvaluje neuvolněnému členovi zastupitelstva obce v případě souběhu výkonu více funkcí měsíční odměnu za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna

Termín splnění: 21.11.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

c) stanovuje měsíční odměnu náhradníkovi za člena zastupitelstva obce, který odstoupil nebo kterému zanikl mandát, dnem nástupu

Termín splnění: 21.11.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

d) stanovuje s účinností od 1.12.2018 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města ve výši 250 Kč/hod. Maximální měsíční částka v kalendářním měsíci, kdy se koná zasedání zastupitelstva města, je 3.000 Kč, v kalendářních měsících, kdy není zasedání zastupitelstva města, je maximální měsíční částka 2.000 Kč.

Náhrada ušlého výdělku se poskytuje za účast na zasedání zastupitelstva města a dále za jednání mimo zasedání zastupitelstva v kalendářním měsíci související s výkonem funkce člena zastupitelstva města na základě schválení starostou

Termín splnění: 21.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

45 - schvaluje  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích měsíční odměnu fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, takto:

předseda komise, zvláštního orgánu za podmínky účasti min. 1x v měsíci: 1.500 Kč

člen výboru, komise, zvláštního orgánu za podmínky účasti min. 1x v měsíci: 500 Kč

Nárok na poskytnutí měsíční odměny vzniká dnem zvolení do příslušného orgánu obce

Termín splnění: 21.11.2018 Odpovědná osoba: Ing. Vlčková, tajemnice

 

Domažlice, 21.11.2018

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.

místostarosta města

Hlasování_02_ZM_2111

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 26. 11. 2018
Poslední aktualizace: 7. 10. 2019 10:26
Autor: Jitka Kalíšková