Menu
Město Domažlice
Domažlice

36. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

-

 

U S N E S E N Í

 

36. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 13.12.2017

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1652- určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Jitku Heřmanovou, Mgr. Ivana Rybára

 

1653 - schvaluje předložený program zasedání

 

1654 - volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Stanislav Antoš, MUDr. Ivo Kadlec, Jaroslav Bauer

 

1655a) schvaluje doplnění programu u volbu mandátové komise z důvodu technické závady hlasovacího zařízení

b) volí mandátovou komisi ve složení: Mgr. Karel Štípek, Mgr. Ivan Rybár, MUDr. Pavel Zeman

 

1656 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

1657 - bere na vědomí zprávu z 103. - 104. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

1658 - a) bere na vědomí zápis z 33., 34. schůze výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 20.11.2017, 04.12.2017

b) bere na vědomí zápis z 30. jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 23.11.2017

c) bere na vědomí zápis z 40., 41. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 07.11.2017,16.11.2017

d) bere na vědomí rezignaci člena Výboru pro kulturu a cestovní ruch paní Jaroslavy Kaucké

e) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 06.12.2017

 

1659 - schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ve výši 2/3 na pozemcích p. č. 2967/2, 4206/7 a 4210, vše v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 30 Kč/m2, tedy 78.900 Kč celkem

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1660 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2446/60 k. ú. Domažlice za cenu 587.200 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 7.2 koncový jih a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jejich prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1661 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6486/76098 na pozemku p. č. st. 2604 v k. ú. Domažlice, za cenu ve výši 12.529 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1662 - neschvaluje záměr směnit pozemek p. č. 260/16 a části pozemků p. č. 260/14, 260/37 a 261/1, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, vymezené situačním plánkem, za pozemky p. č. 2923 a 2922, oba v k. ú. Domažlice ve vlastnictví soukromé osoby

Termín splnění: 29.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM
 

1663 – a) bere na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 260/27, k.ú. Havlovice u Domažlic ze dne 13.11.2017

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b)schvaluje prodej pozemku p. č. 260/27 k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.100.000 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřídit právo stavby k tomuto pozemku v jejich prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1664 – a) bere na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 260/28, k. ú. Havlovice u Domažlic ze dne 13.11.2017

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) neschvaluje změnu Smlouvy o zřízení práva stavby na pozemku p. č. 260/28 k. ú. Havlovice u Domažlic a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní týkající se úhrady kupní ceny

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

c) schvaluje prodej pozemku p. č. 260/28 k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.200.000 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřídit právo stavby k tomuto pozemku v její prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1665 – a) bere na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 260/29, k. ú. Havlovice u Domažlic ze dne 13.11.2017

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) schvaluje prodej pozemku p. č. 260/29, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.150.600 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřídit právo stavby k tomuto pozemku v její prospěch, uzavření smlouvy o zřídit právo stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1666 – a) bere na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 260/30, k. ú. Havlovice u Domažlic ze dne 13.11.2017

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1667 – a) bere na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 260/31, k. ú. Havlovice u Domažlic ze dne 13.11.2017

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje prodej pozemku p. č. 260/31, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.089.000 Kč za účelem stavby rodinného domu panu a zřídit právo stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1668 – a) bere na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – část pozemku p. č. 260/8 označenou dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novým parcelním číslem 260/50, k. ú. Havlovice u Domažlic ze dne 13.11.2017

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje prodej část pozemku p. č. 260/8 označenou dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novým parcelním číslem 260/50, k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.144.000 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřídit právo stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1669- schvaluje prodej části pozemku p. č. 260/8 označenou dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novým parcelním číslem 260/48 k. ú. Havlovice u Domažlic za cenu 1.739.100 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v její prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 28.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1670 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 260/30 a části pozemku 260/8 označené dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novými parcelními čísly 260/49, 260/51 a 260/52, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic a zřídit k nim právo stavby za minimální kupní cenu ve výši 1.100 Kč/ m2 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 20.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1671 - schvaluje záměr směnit části pozemku p. č. 357/16 a pozemku p. č. kat. 364 (PK), oba v k. ú. Česká Kubice, vymezené situačním plánkem, a část pozemku p. č. 370/1 v k. ú. Starý Spálenec, vymezenou situačním plánkem, vše ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p. č. 260/9 v k. ú. Starý Spálenec ve vlastnictví soukromé osoby

Termín splnění: 20.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1672 - schvaluje záměr směnit část pozemku p. č. 357/3, v k. ú. Česká Kubice, vymezenou situačním plánkem, ve vlastnictví města Domažlice za část pozemku p. č. 116/1 v k. ú. Dolní Folmava ve vlastnictví obce Česká Kubice

Termín splnění: 20.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1673 - a) neschvaluje změnu dohody o zrušení věcného břemene s vlastníky jednotek - bytů č.  507/3, 507/4, 507/5, 507/7, 507/8, 507/9, 507/10, 507/12, 507/13, 507/14, 507/15, 507/16, 507/18 vymezených v budově č. p. 507 v Kunešově ul., Domažlice - Týnské Předměstí na pozemku p. č. st. 2575, vše v k. ú. Domažlice, kterými bude zrušeno věcného břemeno odběru tepla a TUV z centrálního zdroje vytápění váznoucí na těchto jednotkách ve prospěch stavby bez čp./če. na p. č. st. 2623 a parcely č. st. 2623, vše v k. ú. Domažlice týkající se doplnění dohody o manžele ... jakožto vlastníky bytu 507/11 a oprávněné a zrušení věcného věcného břemene i k této jednotce a o doplnění závazku města uhradit správní poplatek za návrh na vklad výmazu věcných břemene do katastru nemovitostí a o ustanovení o tom, že návrh bude podán kterýmkoli z povinných

 

b) neschvaluje uzavření dohody o zrušení věcného břemene s vlastníky jednotek - bytů č.  507/3, 507/4, 507/5, 507/7, 507/8, 507/9, 507/10, 507/11, 507/12, 507/13, 507/14, 507/15, 507/16, 507/18 vymezených v budově č. p. 507 v Kunešově ul., Domažlice - Týnské Předměstí na pozemku p. č. st. 2575, vše v k. ú. Domažlice, kterými bude zrušeno věcného břemeno odběru tepla a TUV z centrálního zdroje vytápění váznoucí na těchto jednotkách ve prospěch stavby bez čp./če. na p. č. st. 2623 a parcely č. st. 2623, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 28.02.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

c) neschvaluje uzavření dohody o zrušení věcného břemene s vlastníky jednotek - bytů č.  507/3, 507/4, 507/5, 507/7, 507/8, 507/9, 507/10, 507/12, 507/13, 507/14, 507/15, 507/16, 507/18 vymezených v budově č. p. 507 v Kunešově ul., Domažlice - Týnské Předměstí na pozemku p. č. st. 2575, vše v k. ú. Domažlice, kterými bude zrušeno věcného břemeno odběru tepla a TUV z centrálního zdroje vytápění váznoucí na těchto jednotkách ve prospěch stavby bez čp./če. na p. č. st. 2623 a parcely č. st. 2623, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

 

1674 - schvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově ul. v Domažlicích), za účelem výstavby novostavby v souladu s platným územním plánem města, a zřídit k němu právo stavby, formou výběrového řízení s aukcí za minimální kupní cenu ve výši 400.000 Kč, s termínem pro podání přihlášek do 19.01.2018 dle předloženého návrhu, včetně jeho příloh (podmínek výběrového řízení, konceptu smlouvy a přihlášky)

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1675 - odkládá bod č.16, 36. zasedání ZM, na příští zasedání

 

1676 - vydává na základě § 10 písmena a), c), a d) a v souladu s § 84 odst. 2 písmena h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 5/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 6/2005, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1677 - vydává na základě § 10 písmena a) a v souladu s § 84 odst. 2 písmena h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 6/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2006, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, sjednávání, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejném prostranství dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1678 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 1032 pol. 2131 + 2.000.000 Kč (příjem - DML pacht pozemků)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2.000.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 15. 12. 2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1679 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0401 § 3412 pol. 2324 + 2.146.115,60 Kč (výtěžek z konkursu Stavební podnik Klatovy)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 2.146.115,60 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 29. 12. 2017 Odpovědná osoba. Kučerová,OF

 

1680 - a) schvaluje uzavření Smlouvy č. 302/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 917.426 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Palackého 379, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 00524123 dle předloženého návrhu

Termín splnění 29.12.2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0304 § 3412 pol. 6329 - 657.794 Kč (TJ Jiskra – Modernizace stadionu Střelnice)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 657.794 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 29.12.2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1681 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 pol. 4122 + 1.081.101 Kč (dotace – dofinancování sociálních služeb)

org. 0225 § 4350 pol. 5336 + 1.081.101 Kč (Městské centrum – financování domova pro seniory)

Termín splnění: 29.12.2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1682 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4116 ÚZ13015 + 927.000 Kč (dotace MPSV na výkon sociální práce)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ13015 + 211.108 Kč (dotace sociální práce – platy)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ13015 + 52.777 Kč (dotace sociální práce – soc.zabezpečení)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ13015 + 19.000 Kč (dotace sociální práce – zdravotní pojištění)

org. 0229 § 6171 pol. 5424 ÚZ13015 + 7.000 Kč (dotace sociální práce – náhrady nemoc)

org. 0229 § 6171 pol. 5167 ÚZ13015 + 50.000 Kč (dotace sociální práce - školení)

org. 0229 § 6171 pol. 5173 ÚZ13015 + 15.000 Kč (dotace sociální práce – cestovné)

org. 0223 § 6171 pol. 5137 ÚZ13015 + 100.000 Kč (dotace sociální práce - DDHM)

org. 0223 § 6171 pol. 5139 ÚZ13015 + 87.100 Kč (dotace sociální práce – materiál)

org. 0223 § 6171 pol. 5169 ÚZ13015 + 385.015 Kč (dotace sociální práce - služby)

Termín splnění: 29. 12. 2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1683 - schvaluje připojení se k Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu č. 52582016, daného Plzeňským krajem příspěvkové organizaci Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb- domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice a poskytuje tyto finanční prostředky jako součást vyrovnávací platby:

pečovatelská služba – identifikátor 1375923 217.000 Kč

Domovy pro seniory – identifikátor 3439634 1.588.000 Kč

Odlehčovací služby – identifikátor 7157824 234.000 Kč

Denní stacionář – identifikátor 8836605 26.501 Kč

Termín splnění: 31. 12. 2017 Odpovědná osoba: Kučerová,OF

 

1684 - schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 dle předloženého návrhu

Termín splnění: do doby schválení rozpočtu na rok 2018 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1685 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „1 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1686 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „2 Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1687- vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „3 Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost“ - dle předloženého návrhu

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1688- vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „4 Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1689 - vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „5 Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1690- vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „6 Podpora celoroční činnosti – sociální oblast“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1691- vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „7 Podpora jednotlivých akcí – sociálně zájmová oblast“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1692 - ruší Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice (Oblast kultura a ostatní zájmová činnost, Oblast sociální) ze dne 22.02.2017

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1693 - schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice (Oblast kultura a ostatní zájmová činnost, Oblast sociální) dle předloženého návrhu

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1694 - rozhodlo, že město Domažlice neposkytuje individuální dotace nezahrnuté v rozpočtu města na rok 2018

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1695 - schvaluje poskytnutí částek z programu „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2017 – 3. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Č. j.:

ŽADATEL

Účel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh (v Kč)

MeDO-79692/2017-OKS

MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s.

Mistrovství ČR v přespolním běhu

3900

1200

MeDO-78809/2017-OKS

AC Domažlice, z.s.

Baráž o postup do Extraligy

41900

24600

Celkem

 

 

44900

25800

 

1696 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 112/2017 ve výši 1.200 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z. s., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Vrchlického 656, PSČ: 344 01, IČ: 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1697 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 113/2017 ve výši 24.600 Kč mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a AC Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Hořejší Předměstí, Palackého 215, PSČ: 344 01, IČ: 68782471 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

1698 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0113 § 3419 pol. 5229 - 15.700 Kč (Program – Reprezentace města dospělých sport)

org. 0113 § 3421 pol. 5229 + 15.700 Kč (Program – Reprezentace města mládež do 18ti let)

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba:Ing. Murínová

 

b) schvaluje poskytnutí částek z programu „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2017 – 3. kolo“ dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky:

Č. j.:

ŽADATEL

Účel

Požadovaná částka (v Kč)

Návrh

(v Kč)

MeDO-78783/2017-OKS

Gymnázium J. Š. Baara

Republikové finále AŠSK

12639

7100

MeDO-79690/2017-OKS

MÍLAŘI DOMAŽLICE, z.s.

Mistrovství ČR v přespolním běhu

8400

2900

MeDO-79851/2017-OKS

BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s.

Mezinárodní vánoční turnaj v basketbale

30000

16000

MeDO-80405a/2017-OKS

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s.

Memoriál Milana Hrachovského

3400

1900

MeDO-80405b/2017-OKS

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s.

Satelite Tour 2017

9700

4800

Celkem

 

 

64139

32700

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1699- schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 114/2017 ve výši 7.100 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Gymnázium J. Š. Baara Domažlice, Pivovarská 323, se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Pivovarská 323, PSČ 344 01, IČ 48342912 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1700- schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 115/2017 ve výši 2.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a MÍLAŘI DOMAŽLICE, z. s., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Vrchlického 656, PSČ: 344 01, IČ: 26657031 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1701- schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 116/2017 ve výši 16.000 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a BASKETBAL Jiskra Domažlice z.s., se sídlem Domažlice, Hořejší Předměstí, Kozinova 45, PSČ: 344 01, IČ: 03614549 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1702- schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 117/2017 ve výši 1.900 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova 535, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1703 - schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 118/2017 ve výši 4.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a Sportovní klub Jiskra Domažlice, z. s., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Paroubkova 535, PSČ: 344 01, IČ: 03662039 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1704 – a) ruší Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - Oblast školství, mládeže a sportu ze dne 22.02.2017

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

b) schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - Oblast školství, mládeže a sportu dle předloženého návrhu

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1705 - zařazuje do anketního dotazníku Programu regenerace MPR Domažlice pro rok 2018 následující akce obnovy:

- radnice čp. 1, nám. Míru – repase oken a balkonových dveří směrem do náměstí Míru

- měšťanský dům čp. 42, nám. Míruoprava krovu, repase výkladce včetně vstupních dveří v loubí, lokální oprava omítek a repase oken na severní a západní straně domu

- měšťanský dům čp. 88, Hradská ul. - oprava omítek uliční i dvorní fasády, oprava žaluziového okna včetně nátěru ve štítu do ulice

- měšťanský dům čp. 33, Vodní ul. - oprava krovu, výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků

Termín splnění: 31.12.2018 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1706 - schvaluje Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Zahradní 471, PSČ: 344 01, IČ 75006111, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1707 - schvaluje Dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Hořejší Předměstí, Msgre B. Staška 232, PSČ 344 01, IČ 75005743, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová

 

1708 - a) stanovuje s účinností od 01.01.2018 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva takto:

člen rady: 5000 Kč

předseda výboru nebo komise rady: 3000 Kč

člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu: 2000 Kč

člen zastupitelstva: 1500 Kč

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková

b) schvaluje neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměnu za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková

 

1709 - a) vyhrazuje si právo rozhodnout o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů komisí a zvláštních orgánů obce

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing.M. Vlčková

 

b) schvaluje měsíční odměnu fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce s účinností od 01.01.2018 takto:

předseda komise, zvláštního orgánu za podmínky účasti min. 1x v měsíci: 1100 Kč

člen výboru, komise, zvláštního orgánu za podmínky účasti min. 1x v měsíci: 350 Kč

Odměny jsou vypláceny měsíčně

Termín splnění: 13.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. M. Vlčková

 

 

Domažlice, dne 07.12.2017

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

 

 

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

 

Z důvodu technické poruchy na hlasovacícm zařízení není přiložen výpis hlasování.

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 19. 12. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2017 0:00
Autor: Jitka Kalíšková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)