Obsah

35.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

35. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 15.11.2017

 

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1630 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Ing. Jitku Heřmanovou, Jana Pangráce

 

1631 - schvaluje předložený program zasedání

 

1632 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš, Zdeněk Procházka

 

1633 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

1634 - bere na vědomí zprávu z 99.-102. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní JUDr. Zdeněk Novák

 

1635 - a) bere na vědomí zápis 32. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 31.10.2017

b) bere na vědomí zápis 29. jednání výboru pro školství, mládež a sport ze dne 10.10.2017

c) bere na vědomí zápis z 39. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 23.10.2017

d) bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 08.11.2017

 

1636 - pověřuje členy výboru pro kulturu a cestovní ruch ke kontrole dotací v oblasti kultury a ostatní zájmové činnosti a v oblasti sociálních věcí za roky 2016 a 2017

 

1637 - schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 2714/2 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem za podmínky sloučení pozemků p. č. 2714/17 a 2714/18, vše k. ú. Domažlice.

Termín splnění: 27.11.2017 Odpovědná osoba: Hájek,OSM

 

1638 - schvaluje koupi pozemků p. č. 3900/85, 3900/111 a 3900/144, vše v k. ú. Domažlice za cenu 300.000 Kč a uzavření kupní smlouvy mezi panem J. J., bytem Domažlice jakožto prodávajícím, městem Domažlice jakožto kupujícím a společností 1. Chodská realitní kancelář v. o. s., se sídlem Domažlice, náměstí Míru 133, IČ 46885366 jako zprostředkovatelem dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek,OSM

 

1639 - schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezplatný převod částí pozemků - části pozemku p. č. 599/11 nově označenou dle geometrického plánu č. 4253-17/2017 vyhotoveným společností Agroreal CZ s. r. o. (geometrický plán) parcelním č. 599/45 o výměře 23 m2, části pozemku p. č. 599/12 k. ú. Domažlice, nově označenou dle geometrického plánu parcelním č. 599/46 o výměře 106 m2, části pozemku p. č. 599/22, označenou dle geometrického plánu jako „díl c)“ o výměře 17 m2, části pozemku p. č. 599/27 označenou dle geometrického plánu jako „díl d)“ o výměře 38 m2, přičemž „díl c)“ a „díl d)“ byly spojeny do jednoho celku označeného nově jako pozemek p. č. 599/27, vše v k. ú. Domažlice do vlastnictví města Domažlice dle předloženého návrhu s tím, že smlouva nabude účinnosti dnem, ve kterém bude dokončena stavba „Domažlice – Chrastavická ul., přeložka vodovodního řadu, vodovodní přípojky“, realizovaná na náklady města Domažlice

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1640 - schvaluje prodej části pozemku p. č. 2382/17 v k. ú. Domažlice označené geometrickým plánem č. 4277-255/2017 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. novým parcelním číslem 2382/32 v k. ú. Domažlice za cenu 12.600 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1641 - schvaluje prodej části pozemku p. č. 2382/17 v k. ú. Domažlice označené geometrickým plánem č. 4041-326/2014 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. novým parcelním číslem 2382/28 v k. ú. Domažlice za cenu 1.890,00 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1642 - schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 2355/2 označenou geometrickým plánem č. 4041-326/2014 novým parcelním číslem 2355/16, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 30.11.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1643 - schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. st. 4553, 2446/40 a 2446/74, vše v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1644 - schvaluje prodej částí pozemků 2170/21, 2185/4, 2186/1, 4942/1 označených dle geometrického plánu č 4243-1262/2016 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o. IČ 00869759 novými parcelními čísly 2185/4 a 2186/1, vše v k. ú. Domažlice společnosti proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem Domažlice, U Pískovny 308, PSČ 344 01, IČ 26410826 za cenu 650 Kč/m2 zvýšenou o daň z přidané hodnoty a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle předloženého návrhu a kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1645 - schvaluje záměr prodat dle Zásad k prodeji volných bytů a nebytových prostor v majetku města Domažlice jednotku č. 393/9 - byt vymezený podle zákona o vlastnictví bytů nacházejícího se v budově č. p. 393 v ulici Pelnářova v Domažlicích, Bezděkovské Předměstí, obec Domažlice, spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na společných částech budovy č. p. 393 a spoluvlastnický podíl ve výši 4856/60096 na stavební parcele p. č. st. 1327 a na pozemku p. č. 3495/12, vše v k. ú. Domažlice s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 800.000 Kč, s termínem pro podávání nabídek do 21.01.2018, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.11.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1646 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 584/6677 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.437 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1647 - a) vyhrazuje si právo rozhodnout ve věci uzavření dohod o zrušení věcného břemene s vlastníky jednotek - bytů č. 507/3, 507/4, 507/5, 507/7, 507/8, 507/9, 507/10, 507/12, 507/13, 507/14, 507/15, 507/16, 507/18 vymezených v budově č. p. 507 v Kunešově ul., Domažlice - Týnské Předměstí na pozemku p. č. st. 2575, vše v k. ú. Domažlice, kterými bude zrušeno věcného břemeno odběru tepla a TUV z centrálního zdroje vytápění váznoucí na těchto jednotkách ve prospěch stavby bez čp. /če. na parc. st. 2623 a parcely č. st. 2623, vše v k. ú. Domažlice

Termín splnění: 15.11.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

b) schvaluje záměr uzavření dohod o zrušení věcného břemene s vlastníky jednotek - bytů č. 507/3, 507/4, 507/5, 507/7, 507/8, 507/9, 507/10, 507/12, 507/13, 507/14, 507/15, 507/16, 507/18 vymezených v budově č. p. 507 v Kunešově ul., Domažlice - Týnské Předměstí na pozemku p. č. st. 2575, vše v k. ú. Domažlice, kterými bude zrušeno věcného břemeno odběru tepla a TUV z centrálního zdroje vytápění váznoucí na těchto jednotkách ve prospěch stavby bez čp./če. na parc. st. 2623 a parcely č. st. 2623, vše v k. ú. Domažlice, z důvodu existence rozsudku Krajského soudu v Plzni č. j. 56Co 129/2017-97 ze dne 12.09.2017

Termín splnění: 15.11.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1648 - schvaluje dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1649 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0208 pol. 4116 + 1.660.556 Kč (dotace MŠMT - ZŠ a MŠ,projekt Šablony do škol)

org. 0208 § 3113 pol. 5336 + 1.660.556 Kč (převod dotace MŠMT – ZŠ a MŠ Domažlice)

Termín splnění: 15. 11. 2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1650 - a) schvaluje poskytnutí částky 4.800 Kč z programu „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2017 - 2. kolo“ TJ Havlovice z. s., se sídlem Domažlice, Havlovice 105, PSČ 344 01, IČ 48342271

Termín splnění: 15.11.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

b) schvaluje uzavření Smlouvy č. 111/2017 o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.800 Kč mezi městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, PSČ 344 20, IČ 00253316 a TJ Havlovice z. s., se sídlem Domažlice, Havlovice 105, PSČ 344 01, IČ 48342271 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

1651 - a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2018“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 15.11.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2018“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 15.11.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

c) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2018“- dle předloženého návrhu

Termín splnění: 15.11.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

d) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Otevřená sportoviště v roce 2018“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 15.11.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

e) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2018“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 15.11.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

f) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2018“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 15.11.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

g) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora významných počinů v roce 2018“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 15.11.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

h) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2018“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 15.11.2017 Odpovědná osoba: Ing. Murínová,OKS

 

 

Domažlice, dne 15.11.2017

 

Ing. Miroslav Mach,v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

 

HLASOVANÍ_35_ZM_15112017

 

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 21. 11. 2017
Poslední aktualizace: 21. 11. 2017 00:00
Autor: Jitka Kalíšková