Obsah

34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

 

34. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 18.10.2017

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

1584 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Mgr. Ivana Rybára, Vlastimila Konrády

 

1585 - schvaluje doplnění programu o bod č. 24 - Rozpočtové opatření – OZ Na Bábě – Stavební montáže

 

1586 - schvaluje upravený program zasedání

 

1587 - volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Pavel Zeman, Mgr. Karel Štípek , Mgr. Ivan Rybár

 

1588 - bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

 

1589 - bere na vědomí zprávu z 97. - 98. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš

 

1590 – a) bere na vědomí zápis z 31. schůze výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 09.10.2017

 

b) bere na vědomí zápis z 38. schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 03.10.2017

 

1591 - schvaluje prodej pozemku p. č. st. 2242/1 v k. ú. Domažlice za cenu 11.400 Kč celkem a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.11.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1592 - neschvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 5185/1 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 31.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1593 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1756/20031 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.466 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1594 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 502/6677 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 10.691 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1595 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1169/13354 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.448 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1596 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 319/3642 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.455 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1597 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 502/6677 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 10.691 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1598 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3493/40062 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.398 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1599 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1003/13354 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 10.680 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1600 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 6986/80124 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.398 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1601 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 7018/80124 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.455 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1602 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 1003/13354 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 10.680 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1603 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 3493/40062 na pozemku p. č. st. 2606 v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 12.398 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1604 - schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 4427/187485 na pozemcích p. č. st. 2566 a st. 2567, oba v k. ú. Domažlice za cenu ve výši 5.455 Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba:Hájek, OSM

 

1605 - neschvaluje účast města Domažlice ve výběrovém řízení číslo PDO/16/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/127, 3900/134 a 5086/3 v k. ú. Domažlice s úmyslem nabýt tyto nemovitosti do vlastnictví města

Termín splnění: 18.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1606 - neschvaluje účast města Domažlice ve výběrovém řízení číslo PDO/14/2017 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci – pozemkové parcely č. 3900/3 a 3900/132 v k. ú. Domažlice s úmyslem nabýt tyto nemovitosti do vlastnictví města

Termín splnění: 18.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1607 - schvaluje bezúplatné nabytí (přijetí daru) budovy č. p. 209 v ul. Břetislavova v Domažlicích - Dolejší Předměstí do vlastnictví města Domažlice, umístěné na pozemcích p. č. st. 686/1 a st. 3633, a pozemku p. č. 3633, vše v k. ú. Domažlice z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví města Domažlice za podmínky využívání této budovy č. p. 209 pro poskytování nájemního bydlení seniorům a osobám se zdravotním postižením po dobu minimálně 20 let a uzavření darovací smlouvy s Plzeňským krajem, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.01.2018 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1608 - bere na vědomí informaci o stavu ve věci směny pozemků s Českou provincií Řádu sv. Augustina

Termín splnění: 18.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1609 - schvaluje prodej částí pozemků p. č. 2170/2, 2170/14 a 2172/1 označených dle geometrického plánu č. 4309-1202/2017 vyhotoveného společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD, s. r. o. IČ 00869759 novým parcelním číslem 2172/3, vše v k. ú. Domažlice společnosti proHeq (CZ) s. r. o., se sídlem Domažlice, U Pískovny 308, PSČ 344 01, IČ 26410826 za cenu 490 Kč/m2, zvýšenou o daň z přidané hodnoty, a zřízení předkupního práva k předmětu koupě ve prospěch města Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle nově předloženého návrhu, neboť kupující zde rozšíří svůj stávající výrobní areál v souladu s územním plánem města Domažlice, s tím, že v návrhu kupní smlouvy se v odstavci 1 čl. III. smlouvy stanovuje lhůta, od které není prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, od 01.03.2022 a v odstavci 2 čl. III smlouvy se doba trvání předkupního práva sjednává do 01.03.2022

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1610 - neschvaluje prodej pozemků p. č. 2170/7, 2172/2, 2179, 2180, 2170/2, 2170/14, 2172/1, 2181/1 a 4941, vše v k. ú. Domažlice České provincii Řádu sv. Augustina, se sídlem Josefská 8, Praha 1, neboť je (resp. jejich části) hodlá prodat třetí osobě, která zde rozšíří svůj stávající výrobní areál v souladu s územním plánem města Domažlice

Termín splnění: 27.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1611 - schvaluje záměr prodat - pozemky p. č. 2170/7, 2172/2, 2179, 2180 a části pozemků p. č. 2170/2, 2170/14, 2172/1, 2181/1 a 4941 vymezené přiloženým plánkem, vše v k. ú. Domažlice, za účelem rozšíření či vybudování výrobního areálu v souladu s územním plánem města Domažlice

Termín splnění: 27.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1612 – schvaluje odložení bodu č. 13 Žádost o koupi pozemků – proHeq(CZ) na příští zasedání zastupitelstva

Termín splnění: 31.12.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1613 - schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování projektu „Územní studie veřejných prostranství pro městys Všeruby“ do výše 370.000 Kč vč. DPH v rámci rozpočtu města Domažlice

Termín splnění: 18.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1614 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku ve věci došlých žádostí o koupi pozemků v lokalitě nové obytné zóny v městské části Havlovice

Termín splnění: 18.10.2017 Odpovědná osoba:Hájek, OSM

 

1615 - vyhlašuje výběrové řízení s aukcí na prodej pozemků p. č. 260/27, 260/28, 260/29, 260/30,260/31 a části pozemku 260/8 označené dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novým parcelním číslem 260/50, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, pozemků v lokalitě nové obytné zóny v městské části Havlovice a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.10.2017 Odpovědná osoba:Hájek, OSM

 

1616 - schvaluje podmínky výběrových řízení s aukcí na prodej pozemků v lokalitě nové obytné zóny v městské části Havlovice a zřízení práva stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 18.10.2017 Odpovědná osoba:Hájek, OSM

 

1617 - schvaluje záměr prodat části pozemku 260/8 označené dle geometrického plánu č. 374-1144/2017 novými parcelními čísly 260/48, 260/49, 260/51 a 260/52, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic a zřídit k nim právo stavby za minimální kupní cenu ve výši 1.100 Kč/ m2 dle předloženého návrhu s podáním nabídky do 30.11.2017

Termín splnění: 30.10.2017 Odpovědná osoba:Hájek, OSM

 

1618 - schvaluje zajištění zafinancování akce „Vodní nádrže Na cvičáku“ ve výši 6.804.702,50 Kč v rámci rozpočtu města Domažlice na rok 2018

Termín splnění: 18.10.2017 Odpovědná osoba:Hájek, OSM

 

1619 - schvaluje záměr darovat pozemek p. č. st. 2936 v k. ú. Domažlice do vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 za podmínky zachování poskytování sociálních služeb domova pro seniory v budově č. p. 583, ul. Baldovská, Domažlice, umístěné na tomto pozemku, a to minimálně ve stávajícím rozsahu, po dobu minimálně 20 let ode dne nabytí vlastnického práva a podmínky zřízení předkupního práva

Termín splnění: 31.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1620 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 39112016 na projekt „Rozšíření městského kamerového dohledového systému – Domažlice, IV. etapa“, uzavřené dne 04.10.2016 mezi městem Domažlice a Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366, v rámci programu Plzeňského kraje: Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.10.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1621 - bere na vědomí informaci o vývoji cen akcií společnosti UNIPETROL a. s.

Termín splnění: 18. 10. 2017 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

1622 - schvaluje zadání změny č. 1 Územního plánu Domažlice

Termín splnění: 18.10.2017 Odpovědná osoba: Sladká, OVÚP

 

1623 - schvaluje Realizační plán na rok 2017 a 2018

Termín splnění: 18.10.2017 Odpovědná osoba: Jelínková, OSVZ

 

1624 - a) nestanovuje volbu přísedících Okresního soudu v Domažlicích tajným hlasováním

 

b) stanovuje volbu přísedících Okresního soudu v Domažlicích veřejným hlasováním

Termín splnění: 18.10.2017 Odpovědná osoba:Ing.Vlčková,tajemnice

 

1625 - volí pana Jana Nováka přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 18.10.2017 Odpovědná osoba:Ing.Vlčková,tajemnice

 

1626 - volí pana Václava Beštu přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 18.10.2017 Odpovědná osoba:Ing.Vlčková,tajemnice

 

1627 - volí pana Vlastimila Sladkého přísedícím Okresního soudu v Domažlicích

Termín splnění: 18.10.2017 Odpovědná osoba:Ing.Vlčková,tajemnice

 

1628 - schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejíž předmětem je prodej pozemků p. č. st. 4561 a 2446/44, oba v k. ú. Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.11.2017 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

1629 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3619 pol. 5191 +5.100.000 Kč (OZ Bába - složení sankce na depozitní účet soudního exekutora)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 5.100.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 18.10.2017 Odpovědná osoba: Kučerová,OF

 

 

Domažlice, dne 18.10.2017

 

 

Ing. Miroslav Mach, v. r.

starosta města

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_34_ZM_1810

Upozornění:

V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).


Vytvořeno: 24. 10. 2017
Poslední aktualizace: 24. 10. 2017 00:00
Autor: Jitka Kalíšková